Nacka Miljövårdsråds träd
Nacka Miljövårdsråd är en partipolitiskt och religiöst obunden förening med både enskilda personer och nackaföreningar som medlemmar. Miljövårdsrådet verkar för en god boende-, arbets-, trafik- och fritidsmiljö. Nacka Miljövårdsråd är remissorgan i kommunala planfrågor. Nacka Miljövårdsråd bildades 1969. Hemsida: http://www.nackamiljo.se/.
Nacka Miljövårdsråd
 
 
Nacka 2020-02-11


Nacka kommun
Bygglovsenheten
131 81  Nacka
bygglov@nacka.se

Kopia:   Miljöenheten  miljoenheten@nacka.se

Yttrande över förslag till bygglov för mobiltorn och tre teknikbodar på Skarpnäs 2:1, vid Telegrafberget, dnr B 2019-1541.


Inom strandskyddad nyckelbiotop föreslagen som naturreservat

Platsen ligger ca 60 m norr om den plats där en optisk telegraf stod 1795-1866 på strandskyddat område och inom en av Skogsstyrelsen utpekad nyckelbiotop med beteckningen N 651-2008.

Platsen har föreslagits att ingå i Skarpnäs naturreservat. Enligt reservatförslaget är det bl a förbjudet att uppföra byggnad, mast eller anläggning, anlägga ny ledning i mark, vatten eller luft, gräva, spränga, borra, dika, schakta, utfylla, fälla eller skada levande eller döda träd och buskar.

Det har inte angetts hur man ska dra elkabel till platsen

En viktig uppgift saknas, hur ska platsen strömförsörjas? Det är tyvärr känt från annan mobilmast i Nacka att dragningen av en elkabel kan vålla protester samt diskussion mellan politiker om den utförs på ett mindre lämpligt sätt. I det här fallet måste ju rimligen en kabel dras genom en strandskyddad nyckelbiotop. Det är viktigt att inget beslut fattas utan att ha en bindande uppgift om hur strömförsörjningen ska ordnas.

Behov av ytterligare mobilsändare ej visat

Enligt tillgängliga täckningskartor är mobiltäckningen i området mycket god. En sändare finns 1,0 km NO om platsen nära Skepparholmen, en mast 1,5 km SO om platsen söder om Stenhuggarvägen i Kummelbergets industriområde, en mast 1,4 km S om platsen vid Sjöängsvägen samt i Brevik 1,3 km VNV om platsen.

Stör närboende

Platsen är belägen endast ca 90 meter från närmaste bebodda hus på kajen och 150 m från hus på Semaforvägen.

I ansökan finns ingen uppgift om sändarens uteffekt och den radiotekniska utbredningen av radiovågorna. Aktuell exponering av allmänheten borde ha redovisats i ansökan tillsammans med övrig information om anläggningen.

Strider mot översiktsplanen och riksintresse

Platsen är belägen drygt 53 m.ö.h. och toppen på tornet skulle således vara på ca 90 meters höjd och synas milsvitt från Stockholms inlopp.

Området är enligt Nackas översiktsplan ett natur och rekreationsområde, betecknat N6, som innehåller naturvärden klass 2 och 3 och är inte tänkt att exploateras utan bevaras för rörligt friluftsliv och biologisk mångfald. Området ligger vid Stockholms inlopp som är ett riksintresse för kulturmiljövärden.

Bristande information från Nacka kommun

Kungörelsen i Nacka Värmdö Posten publicerades 2020-01-28, endast 14 dagar före sista datum att komma med synpunkter vilket är en alldeles för kort remisstid. Efter det att vi begärt handlingar tog det mer än en vecka, halva remisstiden, innan vi fick någon handling i ärendet. När ett ärende av detta slag kungörs måste kommunen räkna med att några hör av sig och begär handlingar, det verkar helt ha saknats beredskap för detta.

Nacka kommuns webb hade till 2016-06-13 en särskild plats för ansökningar om bygglov för master och torn under adress http://www.nacka.se/web/bo_bygga/bygglov/bygglov/Sidor/master.aspx .

Där stod:
"Master
Här redovisas de ansökningar om bygglov för master och torn i Nacka som just nu handläggs av kommunen." följt av aktuella ärenden, senast om ett 24 meter högt mobiltorn på Boo IP som redovisas med handlingar på webben.

Kommunen hade en sida om 3 G-utbyggnaden och bygglov under adress http://www.nacka.se/3G-anlaggningar som togs bort under 2015. Där stod:

"Medborgarnas rätt att påverka

  • Kommunen informerar allmänheten om nya ansökningar genom kungörelse i Dagens Nyheter och Svenska Dagbladet och information på nacka.se innan bygglov tas upp till beslut i Miljö- och stadsbyggnadsnämnden. Alla som anser sig berörda får därmed möjlighet att yttra sig. Yttrandena redovisas för nämnden."

För det aktuella mobiltornet har ingen information givits på kommunens webbsidor och ingen kungörelse har införts i Dagens Nyheter eller Svenska Dagbladet. Informationen om detta förslag har således varit undermålig. Vi uppfattar det som att Nacka kommun avsiktligt velat undanhålla information till allmänheten om detta ärende.

Som jämförelse har såvitt känt alla master och torn för mobiltelefoni alltid kungjorts i Dagens Nyheter under det senaste decenniet. Även när det gällt att föreslå en förnyad placering av torn inom Skuru IP och inom Boo IP har detta på nytt både kungjorts i DN och information om föreslagen placering lagts upp på kommunens webbsidor.

Antal master och torn bör begränsas

Nacka Miljövårdsråd anser som tidigare att antalet tillkommande master och torn bör kraftigt begränsas genom samordning mellan operatörerna.

I första hand bör höga byggnadsverk, t ex vattentorn och befintliga master och torn utnyttjas.

De är viktigt att tvinga de olika operatörerna att samordna sina byggen av master och torn, d v s att samma mast används av alla operatörer. Byggnadstillstånd bör inte ges till flera master i närheten av varandra.

Inga tillstånd bör få ges att uppföra master eller torn på oexploaterad naturmark.

Nya master och torn bör placeras på redan exploaterad mark.

Nacka Miljövårdsråd hade uppskattat att få sig ett ärende av denna typ tillsänt som remiss på det sätt som görs för planförslag, vi brukar ju vara remissinstans för alla kommunens planärenden. Vi önskar att i framtiden få oss tillsända förslag av denna art.


För Nacka MiljövårdsrådJan Åman

Detta yttrande ligger på webben som
http://www.nackamiljo.se/mobiltelegrafberg.html


Nacka Miljövårdsråd
c/o Jan Åman
Plommongatan 9
138 31  Älta
Telefon:
08-7733283
E-post:
jan@aman.se
www.nackamiljo.se