Nacka Miljövårdsråds träd
Nacka Miljövårdsråd är en partipolitiskt och religiöst obunden förening med både enskilda personer och nackaföreningar som medlemmar. Miljövårdsrådet verkar för en god boende-, arbets-, trafik- och fritidsmiljö. Nacka Miljövårdsråd är remissorgan i kommunala planfrågor. Nacka Miljövårdsråd bildades 1969. Hemsida: http://www.nackamiljo.se/.
Nacka Miljövårdsråd
 
 
Nacka 2020-04-28


Till:   Länsstyrelsen i Stockholms län
Box 22067
104 22  Stockholm
stockholm@lansstyrelsen.se
Sänds till:   Nacka kommun
Miljö- och stadsbyggnadsnämnden
131 81   Nacka
registrator.plan@nacka.se
Kopia:   Miljöenheten  miljoenheten@nacka.se

Överklagan av bygglov och startbesked för mobiltorn och tre teknikbodar på Skarpnäs 2:1, vid Telegrafberget, dnr B 2019-1541.


Nacka Miljövårdsråd yrkar på att Länsstyrelsen upphäver det bygglov och startbesked som beslutades av Nacka Miljö- och stadsbyggnadsnämnds myndighetsutskott 19 februari 2020 § 21 samt beslutar om inhibition i avvaktan på slutgiltigt beslut. Platsen är av flera skäl mycket olämplig.

Inom strandskyddad nyckelbiotop föreslagen som naturreservat

Platsen ligger på strandskyddat område ca 60 m norr om den plats där en optisk telegraf stod 1795-1866 och inom en av Skogsstyrelsen utpekad nyckelbiotop med beteckningen N 651-2008.

Platsen har föreslagits att ingå i Skarpnäs naturreservat, se bilaga 1. Enligt reservatförslaget är det bl a förbjudet att uppföra byggnad, mast eller anläggning, anlägga ny ledning i mark, vatten eller luft, gräva, spränga, borra, dika, schakta, utfylla, fälla eller skada levande eller döda träd och buskar.

Det har inte angetts hur man ska dra elkabel till platsen

En viktig uppgift saknas, hur ska platsen strömförsörjas? Det är tyvärr känt från annan mobilmast i Nacka, på Älgös högsta punkt, att dragningen av en elkabel kan vålla protester när den utförts på ett mindre lämpligt sätt i strid med givna anvisningar. Det fallet resulterade i att den olämpliga kabeldragningen kom upp till politisk diskussion i Nacka Miljö- och stadsbyggnandsnämnd 2020-01-29, se bilagor 2 och 3. I det här aktuella fallet måste ju rimligen en kabel dras genom en strandskyddad nyckelbiotop. Det är viktigt att inget beslut fattas utan att ha en bindande uppgift om hur strömförsörjningen ska ordnas.

Vi bad om besked om hur strömförsörjningen skulle ordnas 2020-02-07 men fick till svar 2020-02-10: 'Marken kring masten ägs av kommunen och därmed är enheten för drift - offentlig utemiljö involverad i vad som händer med marken och det är också en fråga som kan hanteras i samband med att det ska skrivas nyttjanderättsavtal för marken, vilket enheten för fastighetsförvaltning gör.' vilket inte ger någon upplysning om hur kabeln ska dras.

I Miljö- och stasbyggnadsnämndens myndighetsutskotts beslut av 2020-02-19 står om kabeldragningen: 'Förläggningen av elkabeln kommer dock ske via markförlagd kabel. En traditionell lösning är förläggning av s.k. SRE-rör som klamras på berget och följer markens kontur. I den mån det är möjligt kommer röret förläggas så osynligt som möjligt och täckas över med mossa. Sökande har bilagt referensbilder på liknande rör. Eldragningen kommer sannolik att ske från Telegrafbergets bostadsområde vilket ger den kortaste sträcket för ledningsdragning. Ingen tillfartsväg ska anläggas, varken innan, under eller efter bygg- /installationstiden och ingen nyckelbiotop kommer till skada. Mobiltornet vid Telegrafberget är ett samarbetsprojekt mellan teleoperatör för att ge täckning/kapacitet för Telegrafbergets bostadsområde.'

Besök på platsen visar emellertid att området huvudsakligen består av sluttande berghällar. Det kommer därför att på denna plats vara omöjligt att förlägga kabeln så att den inte syns. Försök att dölja den med mossa torde medföra att mossan glider nedför berget. Röret med kabeln skulle av allt att döma synas över berghällarna och kunna resultera i att gående personer snubblar på röret.

Behov av ytterligare mobilsändare ej visat

Enligt tillgängliga täckningskartor är mobiltäckningen i området mycket god. En sändare finns 1,0 km NO om platsen nära Skepparholmen, en mast i Brevik 1,3 km VNV om platsen, en mast 1,4 km S om platsen vid Sjöängsvägen samt en mast 1,5 km SO om platsen söder om Stenhuggarvägen i Kummelbergets industriområde.

Stör närboende

Platsen är belägen endast ca 90 meter från närmaste bebodda hus på kajen och 150 m från hus på Semaforvägen.

I ansökan finns ingen uppgift om sändarens uteffekt och den radiotekniska utbredningen av radiovågorna. Aktuell exponering av allmänheten borde ha redovisats i ansökan tillsammans med övrig information om anläggningen.

Strider mot översiktsplanen och riksintresse

Platsen är belägen drygt 53 m.ö.h. och toppen på tornet skulle således vara på ca 90 meters höjd och synas milsvitt från Stockholms inlopp.

Området är enligt Nackas översiktsplan ett natur och rekreationsområde, betecknat N6, som innehåller naturvärden klass 2 och 3 och är inte tänkt att exploateras utan bevaras för rörligt friluftsliv och biologisk mångfald. Området ligger vid Stockholms inlopp som är ett riksintresse för kulturmiljövärden.

Bristande information från Nacka kommun

Nacka kommuns undermåliga hantering av denna fråga har allvarligt försvårat allmänhetens möjlighet att påverka beslutet.

Kungörelsen i Nacka Värmdö Posten publicerades 2020-01-28, endast 14 dagar före sista datum att komma med synpunkter vilket är en alldeles för kort remisstid. Efter det att vi begärt handlingar 29 januari tog det trots påminnelser mer än en vecka, halva remisstiden, innan vi fick någon handling i ärendet. När ett ärende av detta slag kungörs måste kommunen räkna med att några hör av sig och begär handlingar, det verkar helt ha saknats beredskap för detta.

Tidigare hade Nacka kommun betydligt bättre rutiner vad gäller att ge allmänheten möjlighet att påverka beslut om nya master. Kommunens webb hade till 2016-06-13 en särskild plats för ansökningar om bygglov för master och torn under adress http://www.nacka.se/web/bo_bygga/bygglov/bygglov/Sidor/master.aspx .

Där stod:
"Master
Här redovisas de ansökningar om bygglov för master och torn i Nacka som just nu handläggs av kommunen." följt av aktuella ärenden, senast om ett 24 meter högt mobiltorn på Boo IP som redovisas med handlingar på webben.

Kommunen hade en sida om 3 G-utbyggnaden och bygglov under adress http://www.nacka.se/3G-anlaggningar som togs bort under 2015. Där stod:

"Medborgarnas rätt att påverka

  • Kommunen informerar allmänheten om nya ansökningar genom kungörelse i Dagens Nyheter och Svenska Dagbladet och information på nacka.se innan bygglov tas upp till beslut i Miljö- och stadsbyggnadsnämnden. Alla som anser sig berörda får därmed möjlighet att yttra sig. Yttrandena redovisas för nämnden."

För det aktuella mobiltornet har ingen information givits på kommunens webbsidor och ingen kungörelse har införts i Dagens Nyheter eller Svenska Dagbladet. Informationen om detta förslag har således varit undermålig. Vi uppfattar det som att Nacka kommun avsiktligt velat undanhålla information till allmänheten om detta ärende.

Som jämförelse har såvitt känt alla master och torn för mobiltelefoni alltid kungjorts i Dagens Nyheter under det senaste decenniet. Även när det gällt att föreslå en förnyad placering av torn inom Skuru IP och inom Boo IP har detta på nytt både kungjorts i DN och information om föreslagen placering lagts upp på kommunens webbsidor.

Antal master och torn bör begränsas

Nacka Miljövårdsråd anser som tidigare att antalet tillkommande master och torn bör kraftigt begränsas genom samordning mellan operatörerna.

I första hand bör höga byggnadsverk, t ex vattentorn och befintliga master och torn utnyttjas.

De är viktigt att tvinga de olika operatörerna att samordna sina byggen av master och torn, d.v.s. att samma mast används av alla operatörer. Byggnadstillstånd bör inte ges till flera master i närheten av varandra.

Inga tillstånd bör få ges att uppföra master eller torn på oexploaterad naturmark.

Nya master och torn bör placeras på redan exploaterad mark.


Bilagor

  1. Förslag till Naturreservat Skarpnäs, bilaga 5b till Naturreservatsnämndens sammanträde 2014-06-18.
  2. Protokollsutdrag Nacka Miljö- och stadsbyggnandsnämnd 2020-01-29 § 27.
  3. Bygglovsbeslut av 2018-01-31, bilaga 27b till mötet 2020-01-29.


För Nacka MiljövårdsrådJan Åman

Detta överklagande ligger på webben som
http://www.nackamiljo.se/klaganmobiltelegrafb.html


Nacka Miljövårdsråd
c/o Jan Åman
Plommongatan 9
138 31  Älta
Telefon:
08-7733283
E-post:
jan@aman.se
www.nackamiljo.se