Introduktion till remissen:
Detaljplan för Nacka strand, norra branten, del 1

Man vill bygga om de stora kontorsthusen i branten norr om Augustendalsvägen till bostäder samt byta ut bergbanan.

Man vill göra mindre tillbyggnader på de befintliga husen på Augustendalsvägen 21-27. Man vill ersätta den nuvarande långsamma och ofta krånglande bergbanan med en inbyggd snabbare bergbana med konstant lutning.

Detaljplanen har föregåtts av ett program för Nacka strand.

Detaljplaneförslaget presenterades vid ett öppet hus i receptionen på Augustendalsvägen 7 i Nacka strand 19 augusti 2014 kl. 17.30-19.30.

Samrådsförslaget finns tillgängligt på kommunens webbsidor och fanns till 2014-09-05 i Nämndhuset (Nacka stadshus) samt på biblioteket i Forum.

Synpunkter på samrådsförslaget skulle vara vara inne till Miljö- och Stadsbyggnadsnämnden, KFKS 2014/371-214, Planenheten, Nacka kommun, 131 81 Nacka senast 2014-09-05.

Nacka Miljövårdsråd beviljades förlängd remisstid till 2014-09-10.

Nacka Miljövårdsråds remissvar angående samrådsförslaget, 2014-09-10.

Utställningsförslaget finns tillgängligt här på kommunens webbsidor och fanns till 2014-12-22 i Nämndhuset (Nacka stadshus) samt på biblioteket i Forum.

Synpunkter på utställningssförslaget skulle vara vara inne till Miljö- och Stadsbyggnadsnämnden, KFKS 2014/371-214, Planenheten, Nacka kommun, 131 81 Nacka senast 2014-12-22.

Nacka Miljövårdsråds yttrande över utställningsförslaget, 2014-12-22.

Den lagakraftvunna detaljplanen finns här.

Kommunens handläggare är Jerk Allvar och 7189381 Sara Lindholm, 7187870.

Senast ändrad av Jan Åman 2016-06-22