Introduktion till remissen:
Detaljplan för Östra Gräsvägen.

Området omfattar ett mindre område norr om Skuru skola upp mot Gamla Landsvägen.

Man vill bygga några flerbostadshus.

Detaljplaneförslaget presenterades vid ett samrådsmöte i form av ett öppet hus i Nacka stadshus onsdagen den 26 juni 2019 kl.17.00-19.00.

Samrådsförslaget finns tillgängligt här på kommunens webbsidor och fanns till 2019-08-29 i Nacka stadshus samt på biblioteket i Forum.

Synpunkter på samrådsförslaget skulle vara vara inne till registrator.plan@nacka.se eller Miljö- och Stadsbyggnadsnämnden, KFKS 2016/1078, Planenheten, Nacka kommun, 131 81 Nacka senast 2019-08-29.

Första granskningsförslaget finns tillgängligt här på kommunens webbsidor och fanns till 2020-09-03 i Nacka stadshus samt på biblioteket i Forum.

Synpunkter på första granskningsförslaget skulle vara vara inne till registrator.plan@nacka.se eller Miljö- och Stadsbyggnadsnämnden, KFKS 2016/1078, Planenheten, Nacka kommun, 131 81 Nacka senast 2020-09-03.

Nacka Miljövårdsråds yttrande över första granskningsförslaget, 2020-09-02.

Eftersom vissa höjduppgifter var fel i första granskningsförslaget har man gjort ett reviderat förslag.

Det nu aktuella andra granskningsförslaget finns tillgängligt här på kommunens webbsidor och finns till 2021-01-25 i Nacka stadshus samt på biblioteket i Forum.

Synpunkter på andra granskningsförslaget skall vara vara inne till registrator.plan@nacka.se eller Miljö- och Stadsbyggnadsnämnden, KFKS 2016/1078, Planenheten, Nacka kommun, 131 81 Nacka senast 2021-01-25.

Nacka Miljövårdsråds yttrande över andra granskningsförslaget, 2021-01-25.

Detaljplanen vann laga kraft, 2021-05-13.

Kommunens handläggare är planarkitekt Emilie Hellström 08-7189598 och exploateringsingenjör David Arvidsson 08-7189318.

Senast ändrad av Jan Åman 2021-05-25