Introduktion till remissen:
Detaljplan för Östra Gräsvägen.

Området omfattar ett mindre område norr om Skuru skola upp mot Gamla Landsvägen.

Man vill bygga några flerbostadshus.

Detaljplaneförslaget presenterades vid ett samrådsmöte i form av ett öppet hus i Nacka stadshus onsdagen den 26 juni 2019 kl.17.00-19.00.

Samrådsförslaget finns tillgängligt här på kommunens webbsidor och finns till 2019-08-29 i Nacka stadshus samt på biblioteket i Forum.

Synpunkter på samrådsförslaget skall vara vara inne till registrator.plan@nacka.se eller Miljö- och Stadsbyggnadsnämnden, KFKS 2016/1078, Planenheten, Nacka kommun, 131 81 Nacka senast 2019-08-29.

Kommunens handläggare är planarkitekt Emilie Hellström 08-7189598 och exploateringsingenjör Martin Håkansson 08-7188395.

Senast ändrad av Jan Åman 2019-06-14