Introduktion till remissen:
Avloppsledning från Bromma till Sickla och utbyggnad av Henriksdals reningsverk

Man avser att lägga ner Bromma reningsverk och anlägga en avloppsledning till Sickla (under Henriksdalsbacken) och bygga ut Henriksdals reningsverk.

Det blir omfattande sprängningar både i Henriksdal och i Sicklaanläggningarna. Trafiken på Södra länken påverkas under byggnadstiden. Det blir mycket transporter under byggtiden.

Man vill tranportera matavfall till Henriksdalsverket.

Förslaget togs bort men mycket information om projektet finns tillgängligt på Stockholm vattens webbsidor.

Förslaget presenterades 2014 i form av vid fyra samrådsmöten:
Måndag 5 maj 18.30, Hägerstensåsen medborgarhus, Riksdalervägen 2
Tisdag 6 maj 18.30, Teologiska högskolan, Åkeshovsvägen 29
Onsdag 7 maj 18.30, Danvikcenter, Hästholmsvägen 28
Torsdag 8 maj 18.30, Årsta folkets hus, Hjälmarsvägen 28

Synpunkter på samrådsförslaget skulle vara vara inne senast 2014-05-28 till samrad@stockholmvatten.se eller Stockholm vatten AB, 106 36 Stockholm. Märk med diarienummer 13SV150/Stockholms framtida avloppsrening.

Nacka Miljövårdsråds remissvar angående samråd på huvudförslaget, 2014-05-27.

I november 2014 ville man ha synpunkter på utloppsrör i Saltsjön nedanför Danvikshem. Huvudtext ligger inte kvar där den låg men borde ingå i materialet som inlämnats till Mark- och miljödomstolen.

Utloppsrören illustrerades med en PowerPoint-presentation utan nödvändiga förklaringar, tyvärr borttagen från webbplatsen.

Handlingarna lades ut för sent, troligen 13 till 17 november, samrådstiden började 2014-11-11.

Synpunkter på utloppsrören vid Danvikshem skulle vara inne senast 2014-12-02 till samrad@stockholmvatten.se eller Stockholm Vatten AB, 106 36 Stockholm, märk med diareienummer 13SV150/Stockholms framtida avloppsrening.

Nacka Miljövårdsråds remissvar angående utloppsrören vid Danvikshem, 2014-12-02.

Tillstånd till utökad verksamhet vid Henrikdals reningsverk behandlas av Mark- och miljödomstolen som mål M 3980-15, kunggjort i DN och SvD 2016-03-27.

En detaljplan för Sickla reningsverk presenterades i oktober 2016.

Förslag till bygglov för att bygga ut bergrummen i Henriksdals reningsverk, 2017-12-05.

Senast ändrad av Jan Åman 2017-12-05