Introduktion till remissen:
Marcusplatsen

Man vill tillåta en servering på ca 40 m2 och ett skärmtak på 70 m2 på Marcusplatsen (mitt emot Dieselverkstaden) i anslutning till en boulebana.

Enkelt planförförande, d.v.s. bara en remissomgång. Nu gäller förbud mot bebyggelse på platsen samt att Marcusplatsen ska bevaras som park.

Samrådsförslaget finns tillgängligt på kommunens webbsidor och bör ha funnits till 2013-08-28 i Nämndhuset (Nacka stadshus) men inte på biblioteken.

Synpunkter på samrådsförslaget skulle vara vara inne till Miljö- och Stadsbyggnadsnämnden, KFKS 2012/96-214, Planenheten, Nacka kommun, 131 81 Nacka senast 2013-08-28.

Alla som har synpunkter på detta förslag bör skriva till kommunen senast 28 augusti 2013 samt framföra synpunkter snarast till Nacka Miljövårdsråd.

Nacka Miljövårdsråds remissvar angående samrådsförslaget, 2013-08-28.

Nacka Miljövårdsråds erinran angående förslaget, 2013-09-17.

Kommunens handläggare är Jerk Allvar, 7189381.

Senast ändrad av Jan Åman 2013-09-18