Introduktion till remissen:
Detaljplan för Studentbostäder Alphyddan

Man vill bygga ca 230 studentlägenheter i Alphyddan. Området är bullerstört.

I granskningsförslaget vill bygga ett 16-våningshus och ett lamellhus i två volymer med 13 respektive 10 våninger på Alphyddevägens norra sida. I samrådsförslaget ville man bygga fyra hus på fyra till sex våningar länge ifrån vägen.

Ett samrådsmöte/Öppet hus hölls i Dieselverkstaden torsdag 13 mars 2014 kl. 16.00-20.00.

Samrådsförslaget finns tillgängligt på kommunens webbsidor och fanns till 2014-03-31 i Nämndhuset (Nacka stadshus) och på biblioteken i Forum och i Dieselverkstaden.

Synpunkter på samrådsförslaget skulle vara vara inne till Miljö- och Stadsbyggnadsnämnden, KFKS 2012/684-214, Planenheten, Nacka kommun, 131 81 Nacka senast 2014-03-31.

Nacka Miljövårdsråds remissvar på samrådsförslaget, 2014-03-31.

Utställningsförslaget finns tillgängligt på kommunens webbsidor och fanns till 2015-03-09 i Nämndhuset (Nacka stadshus) och på biblioteken i Forum och i Dieselverkstaden.

Politiker i Miljö- och stadsbyggnadsnämnden noterade bl a dåliga cykel- och gångvägar samt brist på parkering för cykel och motorcykel.

Synpunkter på utställningsförslaget skulle vara vara inne till Miljö- och Stadsbyggnadsnämnden, KFKS 2012/684-214, Planenheten, Nacka kommun, 131 81 Nacka senast 2015-03-09.

Nacka Miljövårdsråds yttrande över utställningsförslaget, 2015-03-09.

Detaljplasnen vann laga kreft 2016-04-12.

Kommunens handläggare är Alexander Erixson, 7187735 och Emma Färje Jones, 7187940.

Senast ändrad av Jan Åman 2016-12-27