Nacka Miljövårdsråds träd Nacka 2015-03-09
Nacka Miljövårdsråd


Miljö- och stadsbyggnadsnämnden
KFKS 2012/684-214
Nacka kommun
131 81   Nacka
registrator.plan@nacka.se
Yttrande över granskningsförslag till detaljplan för studentbostäder Alphyddan, del av Sicklaön 40:11 och 80:43.


Nacka Miljövårdsråd har granskat det nya förslaget tlll studentbostäder i Alphyddan och ser med tillfredsställelse på vidtagna förändringar, så att bebyggelsen har koncentrentrerats längs Alphyddevägen. Med detta sagt vill vi tillfoga vissa reservationer.

Vi är bekymrade över den höga exploateringsgraden och höjden på husen. De höga husen som redan finns i området gör att belastningen på de kvarvarande grönytorna redan är hög, höga hus kräver tillgång till mer omfattande grönytor eftersom antalet boende ökar och markkontakten minskar.

Området är mycket uppskattat och välanvänt av kringboende, både för promenader, rastning av hundar, pulkaåkning, lek och solning. Tillkommande skuggor från de nya höga husen minskar solytorna påtagligt inom det område som använts för detta. Vi skulle helst se att höjden på husen begränsades inte bara av att höga hus redan tidigare finns i området, utan även av att grönområdet är extra betydelsefullt pga höjden på tidigare bebyggelse.

De nya höga husen kan troligen också bidra till att området blir blåsigare, förhärskande vindar från väst/sydväst under kraftiga lågtryck ligger i linje med husens orientering, vi befarar att en vindtunneleffekt kan uppstå på Alphyddevägen, särskilt besvärande vid regnväder och snöfall. Växthuseffekten beräknas skapa mer regn och blåst, varför dessa faktorer blir ännu väsentligare.

Dessutom gör höjden på husen att bullerproblemen på de övre våningarna ökar,särskilt beträffande 16-våningshuset, vilket inneburit att man gjort avsteg från normen för att kunna öka höjden. Vi ser detta som bekymmersamt, normerna är till för att följas och bör inte överskridas. Om det sker regelmässigt så innebär det ju att man de facto accepterat ökat buller med ökade hälsorisker som följd, vilket synes oss mycket betänkligt. Vi skulle helst se att höjden på husen kunde minskas något, kanske med ett par våningar.

Med reservation för hur förhärskande vindar och ökad blåsighet kan komma att påverka hur pass utsatta för väder och vind loftgångarna kommer att bli. Här borde vindstudier göras för att kontrollera hur pass utsatta de är. Måhända bör loftgångarna förses med vindskydd i någon form?

I övrigt ser vi positivt på ambitionerna att ta ökade miljöhänsyn, dagvattenplanering mm. Av största vikt är att få till stånd bättre cykelvägar i området. En ny cykelväg från vändplanen som leder ned till det regionala cykelstråket vid Sickla bro (Värmdöstråket/Ältastråket) bör anläggas i områdets västra del för att förbättra tillgänglighet och cykelvänlighet.

Likaså bör den planskilda förbindelsen förbättras till Sickla Köpkvarter med Dieselverkstadens bibliotek, bio, teater och annat utbud och service. Den gångbro som nu finns fungerar inte för cyklister pga trappor. Hissen stängs f.ö. av på kvällen/natten, varför äldre och rörelsehindrade inte kan att använda den dessa tider. Någon form av allmän gång/cykelväg som även kan användas av rörelsehindrade bör anläggas i anslutning till denna.

I samband med att först tvärbanan och sedan tunnelbanan byggs till Sickla är det viktigt att gående och cyklister kan korsa Värmdövägen planskilt.

I övrigt hänvisar vi till vårt tidigare remissvar på http://www.nackamiljo.se/studentboalphyddan.html .


För Nacka Miljövårdsråd
Torgny Domeij


Detta yttrande har lagts ut på webben som
http://www.nackamiljo.se/yttrstudentboalphyddan.htmlNacka Miljövårdsråd
c/o Jan Åman
Plommongatan 9
138 31  Älta
Telefon:
7733283
E-post:
jan@aman.se
www.nackamiljo.se