Nacka Miljövårdsråds träd Nacka 2014-03-31
Nacka Miljövårdsråd
Miljö- och stadsbyggnadsnämnden
KFKS 2012/684-214
Nacka kommun
131 81   NackaSynpunkter på detaljplan för studentbostäder Alphyddan, del av Sicklaön 40:11 och 80:43, Alphyddevägen, Nacka kommun.


Nacka Miljövårdsråd har granskat förslaget till detaljplan. Vi förstår tankarna bakom, Nacka har förbundit sig till en kraftig utbyggnad av bostadsbeståndet för att få tunnelbana och bidra till de mål för bostadsbyggande som satts upp i regionplanen. Regional tillväxt är målet, med hållbara miljöhänsyn.

Samtidigt oroar vi oss för fragmenteringen av uppsatta miljömål, bebyggelse som tagen var för sig inte anses medföra betydande miljöpåverkan kan sammantaget komma att bidra till att uppsatta miljökvalitetsnormer överskrids med råge, liksom att en hållbar utveckling försvåras.

Hur mycket bebyggelse och trafik tål Nacka i dessa avseenden? Det är inte självklart att infrastrukturen kan bära samtliga de planerade tillskotten, lika lite som miljöbelastningen blir rimlig. De trafikvolymer som genereras blir betydande, med negativa effekter på dagvatten, emissioner, partikelvärden och bullernivåer, samt ökad stress och trängsel. Adekvat och utbyggd kollektivtrafik är nödvändig!

Sådant oroar många nackabor, samtidigt som vi tydligt ser behovet av nya bostäder i dagens läge. Men en balanserad utbyggnad är väsentlig. Studentbostäderna är i sig ett mindre tillägg i området, men begränsar samtidigt tillgången till näraliggande grönstruktur. Dessutom finns inom området ett betydande antal naturvärdesträd. Kringboende sätter stort värde på området, inklusive träden.

Vi har ställt oss frågan om inte en hel del träd skulle kunna sparas - kanske upp emot hälften - genom att lamellhusen bryts upp och dessutom avkortas i sin norra och mer bullerutsatta delar och anpassas ännu mer till befintliga träd. Detta skulle kunna bevara en del av intrycken av området samtidigt som skyddsvärda arter och rekreationsvärden får bättre förutsättningar. Naturupplevelsen här är viktig!

Bullret i norra delen, speciellt för lamellhusen 1 och 4 har oroat oss mycket. Bullerskärmar i all ära, men infraljud och andra stomljud har stor betydelse för sömnstörningar och hälsoproblem. Vi saknar en redovisning av detta. Att befintlig bebyggelse troligen utsätts för dessa ursäktar inte ökad bebyggelse, men om sådan ska komma till stånd är det väsentligt med en fördjupad utredning. Vi finner den som utförts tämligen summarisk. Att området avses för studenter hindrar inte att barnfamiljer kan komma att bo där, och även studenter behöver sin sömn och studiero. Bullerstörningar är ett ökande problem.

Viktigt är att föreslagna bullerreducerande åtgärder kommer till stånd. Burspråk har erfarenhetsmässigt visat sig kunna dämpa spridning av ljud, men det är också väsentligt att studera akustiken inom området så att inte trafikljud återkastas mot kringliggande bebyggelse. Detta är en faktor som i allmänhet försummas att tas med i beräkningen.

Bebyggelse som placeras i form av en tratt i terrängen har visat sig kunna förstärka vissa frekvenser och ljud i allmänhet, det är inte utan orsak det finns hornhögtalare, som i hopvikt form även finns i högtalarlådor. Hur fungerar planen här? Kastas inte också ljud åter från det planerade punkthuset ner mot studentbostäderna? Kastas ljud längre bort och högre upp på Värmdöleden åt detta håll?

Tillgängligheten till bergplatån med fotbollsplan och lekpark för olika kategorier är också viktig. Vägen upp till existerande fotbollsplan och lekplats måste vara åtkomlig under byggtiden. I färdigt skick fungerar sicksackvägen dit upp för barnvagnar och rullstolar, men barn och ungdomar som ska spela fotboll behöver en mer direkt genväg. I dagens läge finns en väl fungerande sådan.

Även utbredningen av mountainbikes - i hög grad bland studenter - samt BMX bland yngre barn bör beaktas. Konflikter mellan gående och terrängcyklister förekommer ofta i sådana områden. Kan ett stråk läggas i norra delen utan att inkräkta för mycket på naturvärden? Och hur är det med pulkabackar på vintern? Sparas ytor för dessa? Vi vet inte i vilken utsträckning de funnits men kan föreställa oss behoven.

Kanske kunde tillgängligheten förbättras i den västra delen där det nu finns en bristfällig omväg kring det västligaste punkthuset? Vad gäller östra delen finns en brant backe som fungerar för helt friska personer men anses för brant för en anpassad gångväg. Dock använder barn och ungdomar oftast den mer direkta vägen. Kanske kan en sådan planeras in, med skydd mot kollisioner för korsande gångtrafik i form av begränsande stockar som sparats från de träd som har måst fällas och planeras att placeras ut i terrängen?

I stort känner vi oss på Nacka Miljövårdsråd föranledda att tillstyrka byggandet av ett begränsat antal studentbostäder, och det är svårt att finna alternativa placeringar inom området, som är stadsnära med goda kollektivtrafikförbindelser. Dock begränsas tillgången av att tåg och bussar ofta är fullsatta med resenärer från längre ut liggande områden, särskilt under rusningstrafik.

Här är det väsentligt att en planerad tunnelbana kan avlasta. Extrabussar kan komma att behövas sättas in när Nacka byggs ut, liksom förbättrade tvärförbindelser och direktbussar till större destinationer i norr och söder, särskilt under ombyggnaden av Slussen och vid andra större infrastruktursarbeten. Väsentligt är att långsiktig hållbarhet beaktas.


För Nacka Miljövårdsråd


Torgny Domeij


Dessa synpunkter har lagts ut på webben som
http://www.nackamiljo.se/studentboalphyddan.htmlNacka Miljövårdsråd
c/o Jan Åman
Plommongatan 9
138 31  Älta
Telefon:
Hem: 7733283
Arb: 55378743
E-mail:
jan@aman.se