Introduktion till remissen:
Detaljplan för Fågelstigen.

Sommarstugeområdet Fågelstigen i Lännersta föreslås få kommunalt vatten och avlopp och i samband med detta en övergång från fritidsbebyggelse till permanentbebyggelse. Här föreslås att vissa tomter kan delas i två tomter, att det byggs kontor på flera platser längs motorvägen och flerbostadshus på vissa platser.

Ett samrådsmåte i form av ett öppet hus hölls i Nacka Stadshus, Granitvägen 15, 12 mars 2019 17.30 - 19.30.

Samrådsförslaget finns tillgängligt på kommunens webbsidor och fanns till 2017-04-05 i Nacka stadshus samt på biblioteken i Forum och Orminge.

Synpunkter på samrådsförslaget skulle vara vara inne till registrator.plan@nacka.se eller Miljö- och Stadsbyggnadsnämnden, Planenheten KFKS 2018/683, Nacka kommun, 131 81 Nacka senast 2019-04-05.

Nacka Miljövårdsråds remissvar angående samrådsförslaget, 2019-04-05.

Det nu aktuella utställningsförslaget finns tillgängligt här på kommunens webbsidor och fanns till 2020-04-15 i Nacka stadshus samt på biblioteken i Forum och Orminge.

Synpunkter på utställningsförslaget skulle vara vara inne till registrator.plan@nacka.se, KFKS 2018/683, Planenheten, Nacka kommun, 131 81 Nacka senast 2020-04-15.

Kommunfullmäktige antog detaljplanen 2020-12-14.

Detaljplanen vann laga kraft 2021-01-11.

Kommunens handläggare är planarkitekt Magnus Bohman, 08-7188097 och projektledare Jonas Nylander, 08-7189258.

Senast ändrad av Jan Åman 2021-01-12