Introduktion till remissen:
Detaljplan för Gillevägen-Planiavägen (ONZO) i Sickla

Man vill bygga bygga två bostadshus med ca 12 lägenherter och lokaler för service på ONZO-tomten.

Standardförfarande.

Samrådsförslaget finns tillgängligt på kommunens webbsidor och fanns till 2016-12-06 i Nacka stadshus och på biblioteket i Dieselverkstaden.

Ett samrådsmöte i form av öppet hus hölls onsdag 16 november 2016 17:30-19:30 i Nacka stadshus.

Synpunkter på samrådsförslaget skulle vara vara inne till registrator.plan@nacka.se eller Miljö- och Stadsbyggnadsnämnden, KFKS 2015/26-214, Planenheten, Nacka kommun, 131 81 Nacka senast 2016-12-06.

Nacka Miljövårdsråds remissvar på samrådsförslaget, 2016-12-06.

I juli 2017 presenteras ett reviderat granskningsförslag, i detta har man två separata huskroppar.

Granskningsförslaget finns tillgängligt på kommunens webbsidor och fanns till 2017-09-07 i Nacka stadshus och på biblioteket i Dieselverkstaden.

Synpunkter på granskningsförslaget skulle vara vara inne till registrator.plan@nacka.se eller Miljö- och Stadsbyggnadsnämnden, KFKS 2015/26-214, Planenheten, Nacka kommun, 131 81 Nacka senast 2017-09-07.

Nacka Miljövårdsråds remissvar på granskningsförslaget, 2017-09-07.

Planförslaget antogs av kommunfullmäktige, 2017-12-11.

Planen överklagades.

Planen vann laga kraft 2019-02-13.

Kommunens handläggare är Love Edenborg, och Gunilla Stålfelt.

Senast ändrad av Jan Åman 2021-01-21