Introduktion till remissen:
Ändring av del av detaljplan 19 och upphävande av detaljplan 70, Kummelnäs

Förslaget gäller villor i del av Kummelnäs.

Man vill ändra i detaljplanen så att existerande villor är i överenstämmelse med planen trots ny tolkning av vad som är ett våningsplan för villor med källare, suterrängvåning eller vindsvåning.

Samrådsförslaget finns tillgängligt här på kommunens webbsidor samt fanns till 2017-04-24 i Nacka stadshus.

Synpunkter på samrådsförslaget skulle vara vara inne till registrator.plan@nacka.se eller Miljö- och Stadsbyggnadsnämnden, Planenheten MSN 2016/159, Nacka kommun, 131 81 Nacka senast 2017-04-24.

Nacka Miljövårdsråds remissvar angående samrådsförslaget, 2017-04-24.

Granskningsförslaget finns tillgängligt här på kommunens webbsidor samt fanns till 2017-08-25 i Nacka stadshus.

Synpunkter på granskningsförslaget skulle vara vara inne till registrator.plan@nacka.se eller Miljö- och Stadsbyggnadsnämnden, Planenheten MSN 2016/159, Nacka kommun, 131 81 Nacka senast 2017-08-25.

Nacka Miljövårdsråds yttrande över granskningsförslaget, 2017-08-25.

Kommunens handläggare är Ida Larsson, 7187940.

Senast ändrad av Jan Åman 2017-08-25