Nacka Miljövårdsråds träd
Nacka Miljövårdsråd är en partipolitiskt och religiöst obunden förening, bildad 1969, med både enskilda personer och nackaföreningar som medlemmar. Miljövårdsrådet verkar för en god boende-, arbets-, trafik- och fritidsmiljö. Nacka Miljövårdsråd är remissorgan i kommunala planfrågor.
Nacka Miljövårdsråd
 
Nacka 2017-04-22

Miljö- och stadsbyggnadsnämnden
Planenheten KFKS 2016/159-214
Nacka kommun, 131 81  Nacka
registrator.plan@nacka.se

Remissvar angående förslag till ändring av detaljplan 19 och upphävande av detaljplan 70, Kummelnäs.

Nacka Miljövårdsråd har inget att invända mot ändringarna av dessa detaljplanener i Kummelnäs.

Planförslaget innebär i korthet att att de fastigheter i området som fått bygglov i laga ordning men som ändå strider mot hur våningsplan definieras i nya plan och byggförordningen (PBF 2011:338) nu blir planenliga. Nacka Miljövårdsråd finner detta förslag som fullt rimligt.

Istället för att specifiera antal tillåtna våningar preciseras i de nya bestämmelsern maximal byggnadshöjd.

Det är viktigt att områdets karaktär med dess glesa, småskaliga bebyggelse och kuturhistoriskt intressanta bebyggelsemiljöer bevaras.

För Nacka Miljövårdsråd


Jan Åman     ordförande

Detta remissvar finns även som http://www.nackamiljo.se/andringkummelnas.html

Nacka Miljövårdsråd
c/o Jan Åman
Plommongatan 9
138 31  Älta
Telefon:
08-7733283
E-post:
jan@aman.se
www.nackamiljo.se