Introduktion till remissen:
Detaljplan för Morningside Marina, Erstavik 25:38

Man vill klämma in fem fyravångings flerbostadshus, med ca 40 lägenheter i en extisterade marina.

Platsen ligger på Duvnäsvikens sydsida ca 1 km öster om Saltsjö-Duvnäs station utefter Saltsjöbadsvägen som saknar gångbana. Ingen kollektivtrafik eller service finns i närheten.

Ett öppet hus om förslaget ordnades i Nämndhuset (Nacka stadshus), rum Björknäs måndag 26 mars 2012 kl. 18.00-20.00.

Beslutet att sända programförslaget på samråd togs under stor oenighet i Miljö- och stadsbyggnadsnämnden 2012-02-05.

Programförslaget fanns tillgängligt på kommunens webbsidor men togs bort 2016-06-13 och fanns till 2012-05-14 i Nämndhuset (Nacka stadshus) och på biblioteken i Forum och Fisksätra.

13 april meddelades att samrådstiden förlängts och slutar 14 maj istället för 18 april 2012.

Synpunkter på programförslaget skulle vara vara inne till Miljö- och Stadsbyggnadsnämnden, KFKS 2010/502 214, Planenheten, Nacka kommun, 131 81 Nacka senast 2012-05-14.

Nacka Miljövårdsråds remissvar på programförslaget, 2012-05-14.

Under oenighet och med många kritiska synpunkter beslöt politikerna i Miljö- och stadsbyggnadsnämnden att sända förslaget på samråd 2014-12-10.

Samrådsförslaget fanns tillgängligt på kommunens webbsidor, togs bort 2016-06-13 men återkom senare och fanns till 2015-03-12 i Nacka stadshus och på biblioteken i Forum och Fisksätra.

Synpunkter på samrådssförslaget skulle vara vara inne till Miljö- och Stadsbyggnadsnämnden, KFKS 2010/502-214, Planenheten, Nacka kommun, 131 81 Nacka senast 2015-03-12.

Nacka Miljövårdsråds remissvar på samrådsförslaget, 2015-03-12.

Det förata utställningsförslaget finns tillgängligt på kommunens webbsidor och fanns till 2017-09-26 i Nämndhuset (Nacka stadshus) och på biblioteken i Forum, Fisksätra och Saltsjöbaden.

Synpunkter på första utställningsförslaget skulle vara vara inne till registrator.plan@nacka.se eller Miljö- och Stadsbyggnadsnämnden, KFKS 2010/502-214, Planenheten, Nacka kommun, 131 81 Nacka senast 2017-09-26.

Nacka Miljövårdsråds yttrande över första granskningsförslaget, 2017-09-26.

Det nu aktuella andra utställningsförslaget finns tillgängligt på kommunens webbsidor och fanns till 2020-06-09 i Nacka stadshus och på biblioteken i Forum, Fisksätra och Saltsjöbaden.

Synpunkter på andra utställningsförslaget skulle vara vara inne till registrator.plan@nacka.se eller Miljö- och Stadsbyggnadsnämnden, KFKS 2010/502-214, Planenheten, Nacka kommun, 131 81 Nacka senast 2020-06-09.

Nacka Miljövårdsråds remissyttrande över andra granskningsförslaget, 2020-06-09.

Kommunfullmäktige antog detaljplanen 2020-12-14.

Kommunens handläggare är planarkitekt Annie Rondén, 08-7189544, och Tim Kahlbom, 08-7187934. (tidigare Martin Håkansson, Åsa Dahlgren och Karin Stadig).

Senast ändrad av Jan Åman 2020-12-22