Nacka Miljövårdsråds träd Nacka 2012-05-14
Nacka Miljövårdsråd

Miljö- och stadsbyggnadsnämnden
KFKS 2010/502 214
Planenheten
Nacka kommun
131 81   NackaRemissvar angående programförslag för detaljplan för Morningside Marina, Erstavik 25:38


Ett bygglov för Morningside Marina kan få en för kommunen allvarligt prejudicerande verkan, näringsidkare med verksamhet vid strandlägen kan - hänvisande till Morningside - kräva att få bygglov för uppförade av bostadshus på sin mark. Nacka kommun sätter sig i en besvärlig och pinsam sits utan att vinna något av betydande värde för kommuninnevånarna.

Fel läge för tillkommande bostäder

Nytillkommande bostäder bör endast byggas i lägen med god kollektivtrafik, från denna plats är det ca 1 km till närmaste kolletivtrafikläge, Saltsjö-Duvnäs station.

Strider mot start-PM

Det föreliggande förslaget stämmer inte med start-PM. I start-PM anges två våningar plus souterräng, i de föreliggande förslaget är det högsta huset totalt sju våningar högt.

Vidare förutsatte start-PM förbättringar för cykeltrafiken mellan marinan och Strandpromenaden men att smalna av körbanan utan att bygga cylelbana innebär istället en ökad fara för cyklister.

Strandskydd

Inom området råder strandskydd, ingen tillkommande bebyggelse bör tillåtas inom området. De föreslagna husen kommer att förfula intrycket från Duvnäsviken.

Tränger ur marin verksamhet

Förslaget tycks oundvikligen innebära att betydande delar av den marina verksamheten undanträngs från området. Man föreslår färre båtplatser och möjligheten att t.ex. reparera båtar inom området torde starkt begränsas. Detta kan ge krav på att flytta delar av den marina verksamheten till andra platser. Att ianspråkta andra platser i Nacka för verksamhet som flyttar ifrån detta område verkar inte vara en rimlig lösning.

Trafik

Man föreslår att smalna av körbanan på den redan smala Saltsjöbadsvägen ytterligare för att få plats med en smal gångbana. Detta ger alltför litet utrymme för cyklister på körbanan och kommer att ställa till problem för den busstrafik som vid behov ersätter Saltsjöbanan. Dessutom vill man på en kortare sträcka göra körbanan så smal att möte överhuvud taget inte är möjligt.

Slutsats

Denna plats är inte lämpad för bostadsbebyggelse, behåll istället området som marina i sin nuvarande form och omfattning.


För Nacka MiljövårdsrådJan Åman
ordförande

Detta remissvar ligger på webben som http://www.nackamiljo.se/progrmorningside.html

Nacka Miljövårdsråd
c/o Jan Åman
Plommongatan 9
138 31  Älta
Telefon:
Hem: 7733283
Arb: 55378743
E-mail:
jan@aman.se