Introduktion till remissen:
Detaljplan för Sydvästra Plania

Man vill bygga fyra bostadskvarter med hus på upp till sju våningar och nya skolbyggnader och gymnastikhall. Nyvarande gymnastikhall, Sickla skolas matsal och husen vid Planiavägen rivs.

Standardförfarande, endast ett samråd, ej grandskning.

Området ingår i planprogrammet för Planiaområdet.

Samrådsförslaget finns tillgängligt på kommunens webbsidor och fanns till 2017-05-18 i Nacka stadshus och på biblioteken i Forum och Dieselverkstaden.

Ett samrådsmöte i form av öppet hus hölls 9 maj 2017 17:30-19:30 i Sickla skolas matsal, Gillevägen 5.

Synpunkter på samrådsförslaget skulle vara vara inne till registrator.plan@nacka.se eller Miljö- och Stadsbyggnadsnämnden, Planenheten KFKS 2015/372-214, Nacka kommun, 131 81 Nacka senast 2017-05-18.

Alla som har synpunkter på detta förslag bör skriva till kommunen senast 18 maj 2017 samt framföra synpunkter snarast till Nacka Miljövårdsråd.

Nacka Miljövårdsråds remissvar på samrådsförslaget, 2017-05-18.

Kommunens handläggare är planarkitekt Christian Rydberg Dahlin, 7189464 och projektledare Peter Skogberg, 7189216.

Senast ändrad av Jan Åman 2017-05-19