FÖRSLAG TILL POLICY-PROGRAM FÖR NACKA MILJÖVÅRDSRÅD

att antas vid årsmöte 28 mars 2000


VARFÖR ETT POLICYDOKUMENT?

Detta policydokument är i första hand avsett att vara ett stöd för medlemmarna vid arbetet i föreningen. Det kan utgöra en checklista vid författandet av remissvar och en hjälp att få svar på frågan om förslaget ligger i linje med Miljövårdsrådets mål.

Ställningstagandena i dokumentet är att betrakta som vägledande, inte bindande. I välmotiverade fall kan finnas anledning till andra ställningstaganden.


MILJÖVÅRDSRÅDETS UPPGIFTER

Enligt stadgarna skall Nacka Miljövårdsråd vara ett samlande och stimulerande organ för miljövården i Nacka, och skall

Miljövårdsrådet är politiskt och religiöst neutralt.

En stor del av rådets verksamhet är riktad gentemot kommunen:

  1. Att påverka så att kommunen följer sina egna riktlinjer och planer;
  2. Att verka för att kommunen antar riktlinjer och planer i form av miljöprogram, energiprogram, Agenda 21-dokument mm.
  3. Att granska hur kommunen beaktar remisssvar, resultat från samråd och andra yttranden från invånarna;
  4. Att påverka politikerna direkt genom att ge dem redskap att ge bättre instruktioner till tjänstemännen;
  5. Att vara insatt i kommunens planering och använda detta i remissförfarandet;
  6. Att uppmärksamma att lokala förutsättningar beaktas i bland annat detaljplanearbetet.

ÖVERGRIPANDE RIKTLINJER

De övergripande riktlinjerna för miljövårdsrådets policyprogram stämmer överens med kommunens mål för miljön och de riktlinjer som är tänkta att ligga till grund för kommunens planering. Dessa är:


KOMMUNENS PLANERING


FOLKHÄLSA, SOCIAL OCH FYSISK PLANERING

Följande skall ligga till grund för den övergripande planeringen i kommunen:

Man vet mycket om vad som är viktigt för att människor skall uppleva sin hälsa som god, och vad som är viktigt för att den kroppsliga hälsan bevaras högt upp i åldrarna.

Sociala nätverk är viktiga för den upplevda hälsan (Folkhälsoinstitutet 1999). Andra viktiga faktorer är närheten till natur och frihet från ljudföroreningar.

Livsstilen är viktig för den kroppsliga hälsan. Dit hör bland annat att röra sig lagom mycket och att inte utsättas för skadlig stress.

Resultat av studier utförda i Skåne tyder på att effekter på upplevd hälsa på grund av faktorer i den yttre miljön kan ha lika stor betydelse som sjukdomar som ej orsakas av yttre miljöfaktorer. Vägrafiken framstod som helt dominerande orsak till tre av de identifierande miljöfaktorerna: tätorternas luftföroreningar, tätorternas buller och marknära ozon.

I Agenda 21 talas om behovet av att medborgarna deltar i planeringen av samhället. Detta återkommer i de olika system för hälsokonsekvensbeskrivningar som tagits fram och som skall prövas i Nacka.


KOMMUNIKATIONER OCH TRANSPORTER

Trenden i nuvarande samhällsplanering är lokalisering av företag och arbetsplatser så att ökade transporter av människor och material blir en nödvändig följd.

Vi förordar en samhällsplanering som

Avgaser från bensin- och dieseldrivna fordon:

- Bilavgaser innehåller i stort sett samma beståndsdelar som cigarettrök, vilken är mycket ohälsosam. Avgaserna från omgivande trafik tränger in i bilarna så att halten inne i bilen är ungefär densamma som i luften närmast bilen.

- Nitrösa gaser (kväveoxider) anses bidra till utlösande av astma (de s.k. "tunnelstudierna") och kanske även andra allergier.

- Kvävet i avgaserna bidrar i hög grad till övergödningen av Östersjön.

- Katalysatorer släpper ifrån sig platina och andra metaller, som följer med dagvattnet till reningsverket och hamnar i slammet. Det kan inte uteslutas att de även på längre sikt tränger ned i grundvattnet.

Energiförbrukning:

- Energiförbrukningen per transporterad kilometer måste minskas, oavsett vilket drivmedel som används. Persontransport med offentliga kommunikationer kräver i allmänhet en lägre energiförbrukning per kilometer och person än transport med bil.

- Bensin- och dieseldrivna fordon anses vara de som ger det största bidraget till växthuseffekten.

Livsstilsfaktorer:

- Ett växande hälsoproblem är övervikt, vilken till stor del orsakas av ett stillasittande liv. Kostnaderna för hjärt-kärlsjukdomar och diabetes kan förväntas öka. Ett ökat användande av cykel och apostlahästarna är viktigt ur folkhälsosynpunkt.

Bevarandet av mångfalden i naturen:

- Ett stort vägnät innebär att stora markytor asfalteras. Detta tränger undan växtlighet och djurliv och minskar förutsättningarna för bevarandet av mångfalden i vår när-natur. Upptagandet av regnvatten till grundvattenförråden försvåras.


BEBYGGELSE OCH GRÖNOMRÅDEN

Nacka kommun har hittills karakteriserats av närhet till stora och små skogspartier och vattenytor. Förutom att detta har bidragit till att Nacka varit attraktivt som bostadsort finns hälsoaspekter:

- Träd verkar som lungor, de ventilerar luften;

- Vistelse i natur har en helande effekt på människors psyke;

- Grönområden inbjuder till hälsosam fysisk aktivitet;

- Grönområden inbjuder till kreativ fantasifull lek som är utvecklande för personligheten;

- Grönområden belägna intill vatten har en särskild positiv betydelse.

Det gröna bältet runt Storstockholm och de gröna kilarna, som är unikt för denna storstad, har lett till dels att många människor har nära till grönområden, dels att bevarandet av naturens mångfald har underlättats.

Grönområdena i Nacka har utsatts för allt hårdare tryck på grund av förtätningen. Detta är på många håll synligt då undervegetation saknas helt och hällmark skapats. Dessa områden liknar snarast skogsparker. Inga nya träd växer upp och kan ersätta de existerande när de blir gamla, varför dessa områden, ofta i bergiga områden, kan bli helt trädlösa i framtiden.

Om ett grönområde bebyggs kan förlorad grönvolym kompenseras t.ex. genom nyplantering av träd eller växtlighet på taken.

Strandskyddslagens syfte är att trygga förutsättningarna för allmänhetens friluftsliv och att bevara goda livsvillkor på land och i vatten för växt- och djurlivet. Länsstyrelsen har delegerat dispensgivande till kommunen.


VATTEN

Sverige har, jämfört med andra länder, gott om sötvatten. I framtiden finns risk dels för ökande föroreningar av regnet, dels förändrat klimat och störd nederbörd som följd av växthuseffekten. Detta kan göra det svårare att hitta tillräckliga mängder av icke förorenat vatten.

Grundvatten har oftast bättre kvaliteter som dricksvatten än ytvatten, bl.a. innehåll av viktiga mineraler och salter.


AVLOPP

Vårt nuvarande system med utspolning av urin och fekalier tillsammans med tvätt- och dagvatten till reningsverk, för vidare befordran till Östersjön, är inte ekologiskt hållbart. Urin och fekalier är utmärkta gödningsmedel, och bör hellre göda trädgårdar och jordbruk än havsbotten.

Det finns numera många bra metoder för omhändertagande av urin och fekalier i villaboende i tätort.


AVFALLSHANTERING

Avfallshanteringen måste ses i ett övergripande perspektiv som innebär att sopmängden minskar, att så mycket som möjligt återanvänds och resten återvinns, och att bortforsling inte innebär ökad mängd molekylsopor. Omhäntertagande av soporna i slutänden får inte innebär att föroreningar sprids i naturen. Att många tar sin egen bil för att forsla iväg sopor innebär en ökning av avgaser och andra icke synlig sopor.

SPRÄNGNING

Berg i dagen är vackert och ger karaktär åt landskapet. I Nacka är berg i dagen ett viktigt landskapsdrag. Söndersprängt berg ger oreparabla skador intill nästa istid. Med lite eftertanke kan många sprängningar undvikas eller minimeras.

Sprängning medför buller, damm och tunga transporter. Sprängstenen skall lagras och bearbetas, vilket medför ytterligare miljöbelastning.


SKOLOR OCH FÖRSKOLOR

Barnen är vår framtid. I skolmiljön har de drabbats av miljöproblem som inte endast beror på byggnadsmaterial och ventilationssystem. Att placera skolor i våtmark bidrar till mögelskador. Skolor lokaliserade intill vägar med mycket trafik utsätts för större mängder skadliga luftföroreningar och bullerstörningar.


AFFÄRSCENTRA

Stora affärscentra bidrar ofta till ökade transporter, ökad asfaltering, sämre kvalitet i närsamhället. Detta måste undvikas.


ENERGIHUSHÅLLNING

Att hushålla med energi är en av de viktigaste åtgärderna mot ett uthålligt samhälle.

Om hus byggs i södersluttningar och vänder sig mot söder kan solvärmen tas tillvara under hela den kyliga delen av året.


NÅGRA REFERENSER

Förslag till Miljöprogram för Nacka kommun år 1997-2000.

Mål & budget för kommunstyrelsen 2000-2002.

Hälsokonsekvensbeskrivningar som underlag inför beslut. Projektbeskrivning, Miljö- & Stadsbyggnad, Nacka kommun, 1998.

Bulletinen från Centrum för Yrkes- och miljömedicin, Universitetssjukhusen i Lund/Malmö, nr 2/1998.

Titti Olsson et al. Människans natur. Det grönas betydelse för vårt välbefinnande. Stockholm: Byggforskningsrådet 1998.

Miljöfaktorer som påverkar människors hälsa. Naturvårdsverket 4676.

Bedömningsgrunder för miljökvalitet: Kust och hav. Naturvårdsverkets rapport 49/14.

Bedömningsgrunder för miljökvalitet: Grundvatten. Naturvårdsverkets rapport 49/5.

Grundvattenskydd. SOU 1995:45.

Kriterier för kretslopp i Nacka – vatten och avlopp. Nacka kommun 7 maj 1996 § 47 Dnr M 94/5150-313.