Introduktion till ärendet:
Detaljplan för Kungsborgsbacken 3, Sicklaön 12:126, Norra Skuru.

En så kallad "frimärksplan" som bara gäller en enda tomt. Denna tomt fick inte vara med i detaljplaneläggningen 2004-2009 eftersom det gick en kraftledning över tomten som därför ansågs olämplig för bostäder, nu är kraftledningen borttagen.

Om detaljplanen för omgivande tomter, Norra Skuru.

Samrådsförslaget finns tillgängligt här på kommunens webbsidor och fanns till 2024-02-29 i Nacka stadshus och på biblioteket i Forum.

Synpunkter på samrådsförslaget skulle vara vara inne till registrator.plan@nacka.se eller Nacka kommun, Planenheten MSN 2022-131, 131 81 Nacka senast 2024-02-29.

Det nu aktuella granskningsförslaget finns tillgängligt här på kommunens webbsidor och finns till 2024-05-16 i Nacka stadshus och på biblioteket i Forum.

Synpunkter på granskningsförslaget skulle vara inne till registrator.plan@nacka.se eller Nacka kommun, Planenheten MSN 2022-131, 131 81 Nacka senast 2024-05-16.

Miljö- och stadsbyggnadsnämnden beräknas anta planen 2024-05-22.

Kommunens handläggare är planarkitekt Kristina Källqvist, 08-7189269.

Senast ändrad av Jan Åman 2024-04-25