Hej,

Nätverket Bevara Trolldalen!, Naturskyddsföreningen, Förbundet för Ekoparken, Katarina Hembygdsförening m.fl. har tagit del av nya naturvärdesinventeringen för Henriksdal som Pro Natura på uppdrag av Nacka kommun genomförde i april 2020 inför samrådet för detaljplanen för Henriksdalsbacken inkl. skogen Trolldalen.

Vi ser främst två brister som borde åtgärdas inför samrådet i fjärde kvartalet 2021:

1. Kompletterande artinventeringar saknas

På sidan 6 nämner Pro Natura att en "fördjupad artinventering av svampar ingår i uppdraget men detta kommer utföras som en komplettering under sommaren / hösten 2020". Har en sådan inventering gjorts?

På sidan 40 påpekar Pro Natura att fler naturvårdsintressanta insekter kan finnas, "varför naturvärdesbedömningarna i objekt 5, 6, 7, 10 och 11 är preliminära". Kommer en sådan inventering av att genomföras?

I området observerades dessutom kopparödlan och minst tre fladdermusarter. Dessa är enligt artskyddsförordningen (2007:845) fridlysta. Kopparödlorna och fladdermössen har rapporterats in i Artportalen. När det gäller Ryssbergen gjordes därför en kräldjursinventering och fladdermusinventering. Kommer Nacka kommun att genomföra dessa inför samrådet enligt krav i artskyddsförordningen?

Artikel om kopparödlorna i Trolldalen: https://vastrasicklao.se/2021/07/06/kopparodla/
Inspelning av fladdermöss med ljuddetektor i Trolldalen: https://youtu.be/lhDeYOk0a0E, https://youtu.be/5LJL_oKkosA, https://youtu.be/RT9WWUld8yM

2. Rapporten har utelämnat c:a hälften av naturvårdsarterna

Naturvärdesbedömningar utgår från bedömningsgrund art och bedömningsgrund biotop. Bedömningen av naturvärdesklassen saknar alltså dels eventuella arter från punkt 1. dels har vi sett en signifikant skillnad mellan naturvårdsarterna som Pro Natura har redovisat i rapporten och naturvårdsarter som rapporterades in i Artportalen.

Ett exempel är naturvärdesobjekt 8 som enligt nya naturvärdesinventeringen får naturvärdeklass 3. Pro Natura redovisade 5 naturvårdsarter. I Artportalen hittas ytterligare 8 naturvårdsarter:

- hasselticka
- vätteros
- myskbock
- grovticka
- blompraktbagge
- tallticka
- kopparödla
- lundbräsma

Ett annat exempel är naturvärdesobjekt 9 som enligt nya naturvärdesinventeringen får naturvärdeklass 2. Pro Natura redovisade 3 naturvårdsarter. I Artportalen hittas ytterligare 4 naturvårdsarter:

- ekticka
- blomkålssvamp
- rutskinn
- axveronika

Ett tredje exempel är naturvärdesobjekt 5 som enligt nya naturvärdesinventeringen får naturvärdeklass 2. Pro Natura redovisade 5 naturvårdsarter. I Artportalen hittas ytterligare 5 naturvårdsarter:

- oxtungsvamp
- barkticka
- ekticka
- blodticka
- matt blombagge

Naturvärdesinventeringen borde därför skyndsamt inför samrådet kompletteras och preliminära naturvärdeklassningen eventuellt justeras. Bristande naturvärdesinventeringen och avsaknad av artinventeringar kan komma att bli föremål för eventuell överklagan av detaljplanen.

Hälsningar

Nätverket Bevara Trolldalen!: Konstantin Irina (Saltsjöqvarn), Malena Engström (Finnberget), Amanda Midhamre (Saltsjöqvarn), Pernilla Axelsson (Henriksdalsringen), Angela Ahola (Henriksdalsringen), Vibeke Bouchette (Finnbodaberget), Johannes Gammelgaars Lauritsen (Henriksdalsringen)

Katarina Hembygdsförening

Naturskyddsföreningen Nacka

Förbundet för Ekoparken

Nacka Miljövårdsråd

Nätverket Rädda Svindersberg: Gabriela Maya, Sara Lind-Palmer, Elvira Emne, Rostam Persson

Föreningen Rädda Hammarbyskogen

Nätverket Rädda Ryssbergen: Annika Drougge

Nätverket Hela Nacka: Eva Nisser

Nätverket Stockholms Parkförsvar: Birgitta Palmertz