STADGAR
FÖR
NACKA MILJÖVÅRDSRÅD

Nacka Miljövårdsråd stiftades den 2 oktober 1969. Dessa stadgar är samtidigt antagna

§  1
Ändamål
Nacka Miljövårdsråd är ett samlande och stimulerande organ för miljövården i Nacka.
Miljövårdsrådet skall
verka för god boende-, arbets-, trafik- och fritidsmiljö,
stimulera och taga initiativ på miljövårdens område,
utgöra ett kontakt-, samverkans- och opinionsorgan,
samla för miljövården intresserade föreningar och sammanslutningar samt enskilda personer.
Miljövårdsrådet är politiskt och religiöst neutralt.

§  2
Sammansättning
Medlemmar i Nacka Miljövårdsråd
1. Inom Nacka verkande föreningar och sammanslutningar, som har intresse får rådets verksamhet, med 2 representanter för varje sådan förening.
Representanter jämte suppleanter för dessa utses av respektive förening. Varje representant representerar endast en förening och har endast en röst.
2. Enskild person med intresse för rådets verksamhet.
Medlemskap erhålles genom erläggande av årsavgift.

§  3
Möten
Miljövårdsrådet håller årligen minst 2 allmänna möten, varav ett årsmöte i mars på kallelse av styrelsen.
På årsmötet skall förekomma val av ordförande och sekreterare för mötet samt val av två justeringsmän, framläggande av års- och revisionsberättelser, beslut om avsvarsfrihet, fastställande av årsavgift, behandling av motioner och övriga ärenden, val av styrelse och två revisorer jämte två suppleanter samt val av valberedning å tre personer.
Extra möte hålles, då styrelsen finner det erforderligt eller då minst 1/4 av medlemmarna begär detta skriftligen.
Kallelse till årsmöte skall senast 5 veckor i förväg tillställas varje medlem. Till andra möten sker kallelse på samma sätt senast en vecka i förväg.

§  4
Motioner
Motionsrätt till årsmötet tillkommer varje medlem. Motion skall inlämnas till styrelsen senast 4 veckor före årsmötet.
Samtliga motioner jämte styrelsens utlåtande skall tillställas varje medlem en vecka före mötet.

§  5
Styrelse
Styrelsen väljs av årsmötet. Styrelsen består av 7 ledamöter, varav ordförande, sekreterare och kassör väljs särskilt.
För styrelsen utses 3 suppleanter.
Styrelseledamöterna väljes för en tid av två år och avgår växelvis 3 resp. 4 vartannat år.
Vid första årsmötet avgår sekreteraren och två ledamöter, dock ej ordförande eller kassör, samt en suppleant.
Styrelsen sammanträder på kallelse av ordföranden eller då minst tre ledamöter så önskar. Kallelse ska ske minst en vecka i förväg.
Styrelsen är beslutsmässing då minst fyra ledamöter är närvarande. Beslut fattas med enkel majoritet. Ordföranden har utslagsröst.

§  6
Räkenskaper och förvaltning
Miljövårdsrådets räkenskaper avslutas per kalenderår och skall senast den 1 februari nästföljande år överlämnas till revisorerna.

§  7
Stadgeändring
Ädring av dessa stadgar kan endast ske med lika beslut på två allmänna möten, varav ett skall vara ordinarie årsmöte. För beslut fordras 2/3 majoritet.

§  8
Upplösning
Upplösning av miljövårdsrådet kan endast äga rum genom beslut fattat vid 2 med minst 6 månaders mellanrum på varandra följande möten, varvid för beslut varje gång fordras 5/6 majoritet av de närvarande. Vid dessa möten beslutas även om rådets tillgångar.