Äldre material från Nacka miljövårdsråds webbsidor.

Man vill ge bygglov till en provisorisk skolbyggnad vid Boo gårds skola, där man avsett att bygga en idrottshall, svar senast 2018-03-16.

Man vill bygga ett 43 m långt och upp till 3,25 m högt kraftigt plank vid äventyrsbanan, Tenntorp, svar senast 2018-03-08.

Man vill bygga en återvinningsstation på Svärdsö i omedelbar anslutning till Svärdsö naturreservat, svar senast 2018-02-28.

Man vill ge bygglov för utbyggnad av bergrum för Henriksdals reningsverk, svar senast 2017-12-22.

Landstingets remiss om Landsbygds- och skärgårdsstrategi för Stockholmsregionen, 2017-10-02.

Nacka Miljövårdsråd höll årsmöte torsdagen den 30 mars 2017 klockan 19.00, i Dieselverkstaden, Lilla Scen.
Framtidens centrala Nacka - en del av Nacka stad
Anna Ahlberg, projektchef för centrala Nacka och Skvaltan, och Julia Nedersjö, båda på Nacka kommun, berättade och visade bilder från pågående planering.
Nacka planerar för En ny sammanhängande stad med tunnelbana, bussterminal, parker, nya trafikplatser och överdäckning av Värmdöleden.
Årsmöteskallelse.   Affisch.   Verksamhetsberättelse för 2016.   Motioner till årsmötet och styrelsens kommentar.   Årsmötesprotokoll 2017.

Nacka Miljövårdsråd höll årsmöte onsdagen den 16 mars 2016 klockan 19.00, i Dieselverkstaden, Lilla Scen.
Är det bra med höga hus i Nacka?
Hur höga hus - och var?
Henrik Svensson, översiktsplanerare på Nacka kommun berättade och visade bilder från "Förhållningssätt till höga hus i Nacka stad".
Kommunens politiker och tjänstemän har med sitt underlag beredskap för dialog med byggherrar som initierar projekt med höga hus. Vi som bor i Nacka kan nu också framföra våra synpunkter.
Årsmöteskallelse.   Affisch.   Verksamhetsberättelse för 2015.   Motioner till årsmötet och styrelsens kommentar.   Årsmötesprotokoll 2016.

Förslag till Tunnelbanedepå i Skarpnäck eller Högdalen. Skarpnäcksalternativet ligger söder om Tyresövägen där man planerade en biogasfabrik samt underjordisk uppställning under Flatenreservatet, 2015-08-31.

Vad planeras i Skutviken i Skogsö naturreservat?
Är det en modern marina eller bevarandet av ett kurturarv med småskalig verksamhet? Lördagen 18 april 2015 samlade Saltsjöbadens naturskyddsförening och Nacka Miljövårdsråd ett 50-tal deltagare som promenerade till Skutviken för att få mer information.   Affisch   Karta
Aktuellt:  Skutviken: Nacka kommun har lämnat in en ny ansökan om vattenverksamhet till Mark- och miljödomstolen.
Det innbär ännu mer muddring, ännu mer utfyllnad och en ännu större hamnplan.

Detaljplan för Björknäs torg, parkering, 2015-06-18.

Detaljplan för ICA Maxis parkering, bl.a. ny infart, 2015-06-15.

Reviderat förslag till att uppföra ett mobiltorn på Boo IP, 2015-04-10.

Nacka Miljövårdsråd höll årsmöte måndagen den 23 mars 2015 klockan 19.00, i Dieselverkstaden, Lilla Scen.
Naturens gröna gratistjänster
Hur ska grönstrukturen på Västra Sicklaön fungera i framtiden?
Liselott Eriksson, natur och friluftsstrateg på Nacka kommun berättade och visade bilder från ett pilotprojekt om ekosystemtjänster Nacka. Projektet behövs eftersom det kommer att bli en intensiv exploatering i vissa områden när Nacka ska bygga stad. Det blir extra viktigt att de grönområden som blir kvar, liksom nya som skapas, finns på de absolut smartaste platserna och att de fungerar bra för många olika syften.
Årsmöteskallelse.   Affisch.   Verksamhetsberättelse för 2014.   Motioner till årsmötet och styrelsens kommentar.   Årsmötesprotokoll 2015.

Man vill mellanlagra massor vid Svindersvikens innersta spets under bygget av Tvärbanan till Sickla station, SL söker tillstånd för miljöfarlig verksamet, även strandskyddsdispens krävs, 2015-02-03.

Man vill bygga en Marina med 186 båtplatser, vågbrytare, bad, parkering, träspänger genom vassområden etc. i Strandängarna, Tyresö Strand, Erstavikens södra strand i anslutning till Nacka och Erstaviks mark, 2014-11-25.

Ändring genom tillägg till detaljplan 471 Älgö, avser hur man räknar våningsplan, 2014-11-05.

Förnyat förslag att uppföra mobilmast vid Dalaröbryggan i Saltsjöbaden, 2014-10-06.

Man föreslår att bilda naturresevat Svärdsö (mellan Solsidan och Älgö), 2014-09-14.

Reviderat förslag till att uppföra ett mobiltorn på Skuru IP, 2014-08-08.

Man vill bygga ett par stora kontorshus vid Uddvägen. (söder om Lugnetrondellen), 2014-08-01.

Mark och- miljööverdomstolen (Svea Hovrätt) tog emot synpunkter från Nacka Miljövårdsråd på avveckling av ett mycket stort bergrum under Kvarnholmen 2014-06-23.

För 27 villor på Moranvägen och Orrevägen i Skogsö vill man ändra byggnadsplanen så så att en villa kan bli en flerfamiljsfastighet och tillåta två våningar, 2014-05-15.

Man vill ändra i stadsplanen för Solsidan så att en villa kan bli en flerfamiljsfastighet och kulturmärka många byggnader, 2014-05-12.

Man vill uppföra ytterligare 7 mobilmaster och teknikbodar, en 150 meter hög stagad mast vid Nackamasterna, master vid Älta ishall, Duvnäs utskog (Utskogsstigen), Skuru idrottsplats, Bågvägen i östra Kummelnäs samt fortsatt tillstånd för befintliga master vid Värmdöleden i Backeböl och vid Porsmosseverket, 2014-04-11.

Nacka Miljövårdsråd höll årsmöte torsdagen den 27 mars 2014 klockan 19.00, i Dieselverkstaden, Lilla Scen.
Bland Trollsländor och fjärilar och annan biologisk mångfald, bilder från Nackareservatet och Erstavik.
Ronny Fors, ordförande i Naturskyddsföreningen i Nacka, visar bilder och berättar om vanliga och ovanliga arter i Nackas största naturområde. Vad händer med skogarna, hagmarkerna och våtmarkerna i området? Kommer våtmarken vid Östervik läggas igen?
Årsmöteskallelse.   Affisch.   Verksamhetsberättelse för 2013.   Motioner till årsmötet och styrelsens kommentar.   Årsmötesprotokoll 2014 (PDF).

Man vill bygga ut Tvärbanan till Nacka, förlängning från Sickla Udde till Sickla station, brevdvid Saltsjöbanans station, 2014-03-28.

Man vill fylla ut en våtmark vid Östervik, ibland kallad Österviks träsk för att kunna anlägga lagerbyggnader (för vinterförvaing av båtar), 2014-03-12.

Man ville ha in synpunkter inför ett planprogram för Henriksdal och hade därför en 3D-karta på webben, Nacka Miljövårdsråd framförde synpunkter 2014-02-10.

Miljöanmälan för utvidgning av Österviks återvinningscentral, 2013-12-15.

Skrivelse till kommunfullmäktige angående naturreservat Trollsjön, 2013-11-06.

"Länsplan för regional transportinfrastruktur 2014-2025". Länsstyrelsens plan för infrastrukturprojekt som delvis betalas av staten, 2013-10-04.

Man vill anlägga en busshållplats (bussterminal) vid Henriksdal för att ta Saltsjöbanans passagerare vidare mot Slussen under Slussens ombyggnad, 2013-10-01.

Man vill uppföra ytterligare 5 mobilmaster och teknikbodar, i Talludden (Talluddsvägen/Axéns väg), i Mensättra (Nordväst om Blåbärsstigen), vid Boovallen, vid Saltsjöbadens idrottsplats och vid Solvägen i Älta, 2013-10-01.

Vad händer vid Skutviken?
Lördag 29 september 2013 ordnade Nacka Miljövårdsråd och Naturskyddsföreningen i Saltsjöbaden en kort promenad till Skutviken som samlade ett 40-tal deltagare, bl a flera av Nackas politiker. Vi berättade om och diskuterade utbyggnad av den marina verksamheten inom Skogsö naturreservat, med bland annat varv, marina, båtuppläggning, parkeringsplatser, breddad väg och muddring.   Affisch.   Karta.   Mer om planerna på marina m.m. i Skutviken.

Man vill bygga flerbostadshus med 84 lägenheter om 2-4 rum på Lännbohöjden i Fisksätra där den brunna Lännboskolan tidigare låg, 2013-09-09.

Man vill tillåta en servering på ca 40 m2 och ett skärmtak på 70 m2Marcusplatsen (mitt emot Dieselverkstaden) i anslutning till en boulebana, 2013-08-28.

Man vill bygga ett parhus på en tennisplan vid Sjökullens väg, nära Ringvägens hållplats i Saltsjöbaden, 2013-08-26.

Man vill ersätta en förskola i Orminge 42:1 med ett flerbostadshus med en förskola i bottenvåningen, 2013-07-05.

Man vill bygga ut befintliga Bagarsjöns förskola. Resultatet skulle bli mindre lekyta för fler barn, 2013-07-05.

Man vill inrätta naturreservat Trollsjön av obebyggda bitar i Boo söder om Sockenvägen, 2013-05-31.

Mark- och miljödomstolen fick ytterligare synpunkter på Fisksätra marina, 2013-05-03.

Man föreslår en ändring av planbestämmelserna för Grävlingsberg och Söder Grävlingsberg., 2013-04-30.

Man vill bygga en stor båthall i triangeln söder om Igelboda station, 2013-03-27.

Man vill uppföra en mobilmast i Erstaviksskogen vid Fisksätra trafikplats, 2013-03-19.

Nacka Miljövårdsråd höll årsmöte måndagen den 18 mars 2013 klockan 19.00, i Dieselverkstaden, Lilla Scen.
Kulturmiljövärden och förtätningen av Sicklaön
Inflyttningen till stockholmsregionen sätter press på kommunerna att bidraga till bostadsbyggandet. Mycket av det nya är bra och mycket gammalt är inte värt att spilla tårar över. Men hur mycket av det mer värdefulla gamla Nacka i det nu framväxande stadslandskapet kan bevaras?
Kommunens antikvarie Johan Aspfors kåserade kring konflikten mellan bebyggelseexapansion och bevarande av kulturmiljövärden.
Årsmöteskallelse.   Affisch (PDF).   Verksamhetsberättelse för 2012.   Motioner till årsmötet och styrelsens kommentar.   Årsmötesprotokoll 2013 (PDF).

Skrivelse till kommunstyrelsen angående handlingar som ej längre är åtkomliga på Nacka kommuns webb, 2013-03-12.

Nacka Miljövårdsråds överklagande av beslut om mobilmaster vid Sjöängsvägen/Grindavägen, på Restaurantholmen och vid Vitmossvägen, 2013-02-20.

Skrivelse till kommunstyrelsen om att meddela remissinstanser om pågående samråd och utställningar av planer, 2013-02-14.

Storstockholms lokaltrafik, SL, vill ha synpunkter på vilken väg en planerad tunnelbana till Nacka ska dras, 2013-01-07.

Man vill uppföra ytterligare 10 mobilmaster och teknikbodar, i Talludden (Talluddsvägen/Axéns väg), i Eknäs (Sockenvägen/Allévägen), Lännersta, Orminge (Sjöängsvägen/Grindavägen), Restaurantholmen (Inom riksintresse!), Duvnäs tennisplan, Skogsö (vid Sune Carlssons båtvarv), Fisksätra (vid trafikplatsen), Vitmossvägen i Älta (I naturreservat Älta mosse-Strålsjön!), öster om Ältavägen/Älta mossväg, 2012-12-21.

Man vill bygga ett antal 5-vånings hyreshus på en bergknalle vid Lokomobilvägen, närmast öster om polisstationen mellan Jarlaberg och Nacka Strand, 2012-11-05.

Kommunen har en enkät till medborgarna där de vill ha synpunkter på hur avfallshanteringen fungerar inför att utforma nya avfallsföreskriter, svar senast 2012-09-23.

Man vill dra in kommunalt vatten och avlopp i sommarstugeområdet Riset (vid Vikingshill). Regeringen uphävde kommunens beslut, nu ställs den ut på nytt, 2012-04-03.

Nacka Miljövårdsråd höll årsmöte onsdagen den 28 mars 2012 klockan 19.00, Dieselverkstaden, Lilla Scen.
Vision och verklighet - En hållbar trafikutveckling för Nacka-Värmdö
Trafiksituationen i högtrafik mellan Stockholm och Nacka börjar bli ohållbar. Den politiska viljan är ja till tunnelbana. Vad detta kommer att innebära för Sicklaön är oklart. Slussenombyggnaden kommer också att innebära stora förändringar för Nackaresenärerna.
Björn Sylvén är trafikkonsult och informationschef på AB Stockholms spårvägar. Han har i decennier varit trafikdebbatör med olika förslag till trafiklösningar för Stockholm och kan kollektivtrafikens historia. Björn Sylvén talar om hur framtidens trafik i Nacka-Värmdösektorn skulle kunna utformas.
Årsmöteskallelse.   Affisch (PDF).   Verksamhetsberättelse för 2011.   Motioner till årsmötet och styrelsens kommentar.   Årsmötesprotokoll 2012 (PDF).

Man vill bygga tre 8-vånings punkthus uppe på det relativt branta berget öster om Oxelvägen ca 150 m söder om Älta centrum, väg upp på berget. Panncentalen ersätts med parkeringsgarage, 2012-03-20.

Man vill tillåta ca 50 nya lägenheter i flerbostadshus, varav en mindre del kan komma att utgör gruppbostäder, s.k. LSS-boende i "Tollare port", söder om Sockenvägen mellan Hedenströms väg och Gårdsvägen (gångvägen mot folkhögskolan), 2012-01-31.

Man vill bygga gruppboende och bostäder på berget mellan Tippen och Ljuskärrsberget, 2012-01-25.

Efter att en utredning visat att man redan före utbyggnad har 54 hästar i Velamsunds naturreservat på en rastyta lagom för 13-14 hästar har Nacka Miljövårdsråd med flera organiationer åter skrivit till kommunen, 2011-11-28.

Man vill utöka Fisksätra kyrka till ett guds hus med både moské och kyrka, 2011-10-24.

Nacka Miljövårdsråd med flera organisationer protesterar mot att man vill ge bygglov för ett mycket stort ridhus och stall vid Velamsunds gård i ett naturreservat utan att ens sända ut förslaget på samråd. Ett tidigare förslag stppades av Länsstyrelsen. 2011-08-22.

Man vill tillåta 11 nya tomter på Stensö udde och dra in kommunalt vatten och avlopp, 2011-07-29.

Stockholms stad vill riva Slussen och bygga upp på ett helt nytt sätt, 2011-06-17.

Fordonsgas Stockholm AB vill utöka biogasproduktionen vid Henriksdals reningsverk, 2011-06-16.

Trafikverket har gjort en arbetsplan för ny påfart till Skurubron vid Björknäs, 2011-04-15.

Skrivelse angående Velamsunds naturreservat och den planerade byggnationen av ridhus, stall m fl byggnader inom naturreservatet, 2011-04-07.

Det hölls ett öppet hus om filterlösning för dagvatten till Kyrkviken, 5 april 2011 klockan 18.30 - 20.00 i Sickla skolas matsal.

Nacka Miljövårdsråd höll årsmöte tisdagen den 29 mars 2011 klockan 19.00, Dieselverkstaden, Lilla Scen.
Debatt och information om nya Översiktsplanen. Hållbar framtid i Nacka?
Ett Hållbart samhälle använder inte ner resurser än vad jorden kan ge oss. Det bidrar inte till att olämpliga ämnen sprids i naturen och inte heller till den biologiska utarmningen. Sist men inte minst stödjer det en rättvis fördelning av jordens resureser.
I Nacka tas nu fram en ny översiktsplan med titeln "Hållbar framtid i Nacka". Debattera med tjästemän och politiker när de presenterar tankarna bakom översiktsplanen.
Årsmöteskallelse.   Affisch (HTML),   Affisch (PDF).   Motioner till årsmötet och styrelsens kommentar.   Verksamhetsberättelse för 2010.   Årsmötesprotokoll 2011 (PDF-fil).

Trafikverket har gjort en förstudie om Cykelstråk i Ostsektorn (Skurubron till Stavsnäs, Björkviks brygga och Stenslätten). 2011-03-14.

Man vill utvidga Kulingens förskola i Mensätra från 5 till 7 avdelningar, 2013-03-22.

Ansökan om att bygga en 30 m hög rörmast för mobiltelefoni med tillhörande teknikbodar vid på tomten till flerbosadshuset Fasanvägen 27 (Sicklaön 243:1) i Saltängen, 2011-03-04.

Man vill ansluta fastigheterna till kommunalt vatten och avlopp och rusta upp vägarna och tillåta större hus i Sydöstra Kummelnäs (Område G), 2011-02-21.

Man vill rusta upp Vikinghillsvägen i Kummelnäs, ta bitar av tomter i anspråk samt ansluta fastigheterna till kommunalt vatten och avlopp, 2011-02-21.

Man vill bygga en stormarknad (ICA Supermarket) vid Ekstubben mellan Tyresövägen och Ältabergsvägen strax söder om Ältavägen, 2011-01-31.

Man vill bygga bostäder, handel, kontor, förskola och utbildningslokaler på Nobelberget, väster om Sickla Industriväg, 2011-01-14.

Man vill dra in kommunalt vatten till Kaptensvägen och närliggande område, på Boosidan av Knapens hål och Stäket. Ny utsällning eftersom regeringen upphävt tidigare beslut, 2010-12-22.

Man vill tillåta drygt 100 bostäder i flerbostadshus, 50 för äldrevårdsboende och ca 80 villor på Tollarehöjden där tidigare Godtemplarbyn låg och på det vackra tallbevuxna naturområdet öster därom, 2010-12-01.

Man vill bygga en bro över Svindersviken från Kvarnholmen till det synnerligen bevaransvärda området Ryssbergen. Kostnad, kring 300 miljoner, betalas huvudsakligen av Nackas skattebetalare. Kritik mot projektet från flertalet partier i kommunfullmäktige, 2010-11-29.

Man vill riva byggnader och silos för att bygga bostäder och en skola på Kvarnholmen - Östra kvarnområdet, 2010-11-29.

Det hölls ett möte om planerna på ny Skurubro i Björknässkolan 2010-11-18.

En ansökan om att bygga ett 12 m högt mobiltorn och teknikbod vid tennisbanan i Saltsjö-Duvnäs återtogs 2010-10-20, två dagar innan remisstiden skulle sluta.

Velamsund är hotat! (Word doc-format) Nacka miljövårdsråd ställer sig bakom ett upprop om Velamsund. Bakgrunden är att kommunen vill uppföra ett flertal stora byggnader i Naturreservatet. 2010-09-30.

Valenkät till politiker. Nacka Miljövårdsråd, Naturskyddsföreningen i Nacka, Boo Miljö- och Naturvänner och Saltsjöbadens Naturskyddsförening har i samarbete skickat ut denna enkät till de politiker som kandiderar till Nacka kommunfullmäktige i valet 2010. (pdf-format) Enkätens resultat finns sammanställt här (pdf-format) samt mer detaljerat här (pdf-format) och på individnivå här (pdf-format) med kommentarer från de svarande här. (pdf-format)

Man vill bygga ett bostadshus till på en tomt med en kulturhistoriskt värdefull byggnad på Saltsjöpromenaden 38, Rösunda, trots att enligt nuvarande bestämmelser endat uthus och garage får uppföras, 2010-08-31.

Man vill upplösa Björknäs vägförening och låta de vägar föreningen ansvarat för få kommunalt huvudmannaskap, 2010-07-05.

Man vill tillåta ca 80 bostäder i flerbostadshus och radhus samt en förskola på Tollareängen. Området ligger norr om Sockenvägen och den nya Johannes Petri-skolan, 2010-06-30.

Man vill tillåta 450 lägenheter i flerbostadshus och 60 nya småhus i Tollare strand, där Tollare pappersbruk legat samt intilligande naturmark, 2010-06-30.

Man vill detaljplanelägga området kring Koldalen, Boo hembygdsgård. En infartsväg flyttas. Man vill möjliggöra att ytterligare något kulturhistoriskt intressant hus flyttas till området, 2010-06-30.

Förslag till bygglov för ett 48 meter högt mobiltorn och teknikbodar på Älgö, toppen på tornet skulle hamna på ca 93 meter över havet och skulle synas milsvitt, 2010-05-27.

Man vill ansluta fastigheterna till kommunalt vatten och avlopp och rusta upp vägarna och tillåta större hus i Björnbergsområdet, Kummelnäs (Område E), 2010-05-17.

Nekrolog över miljökämpen Lennart Siik, 28/9 1919 - 8/4 2010

Man vill bygga en 25 meter hög biogasanläggning mellan Tyresövägen och Flatenvägen nära Ältasjöns strand. Den kan komma att sprida lukt samt föroreningar till Ältasjön, Söderbysjön, Dammtorpssjön och Järlasjön, 2010-04-30.

Nacka Miljövårdsråd höll årsmöte tisdagen den 30 mars 2010 klockan 19.00, Dieselverkstaden, Lambertrummet,
Före årsmötesförhandlingarna talade Lennart Balk om
Fågeldöden i skärgården - Förklarad och oförklarad
Vilda fåglar av många arter dör i stora antal i en förlamningssjukdom. Forskare har visat på starka samband mellan denna sjukdom, misslyckad häckning och brist på tiamin (vitamin B1) i ägg, ungar och vuxna individer. Sedan tidigare vet man att lax och havsöring lider av tiaminbrist i Östersjöområdet. Forskarna tror nu att även andra djurarter kan vara drabbade. Vad som i sin tur orsakar tiaminbristen är fortfarande en gåta.
- Vi har kunnat utesluta klassiska miljögifter. Det är högprioriterat att försöka förstå åtgärder för att få stopp på det, säger biokemist Lennart Balk, Institutionen för tillämpad miljövetenskap (ITM), Stockholms universitet. Ett möjligt scenario är att klimatförändringar och störningar i biogeokemiska cykler är orsaken.
Årsmöteskallelse.   Affisch (HTML),   Affisch (PDF).   Motioner till årsmötet och styrelsens kommentar.   Verksamhetsberättelse för 2009.   Årsmötesprotokoll 2010. (PDF-fil)

Man vill markavvattna området kring av Karbosjön och södra delen av Vikingshillsvägen, 2010-03-18.

Skrivelse till Nacka Kommunstyrelse angående handlingar borttagna från Nacka kommuns webb, 2010-02-24.

Man vill dra in kommunalt vatten och avlopp i sommarstugeområdet Enbacken/Gösta Ekmans väg (söder om Boo kyrka), 2010-02-01.

Miljödomstolen ska behandla frågan om det är tillåtet att leda bort inläckande grundvatten under byggskede och drift av tunnel genom Ryssbergen, 2010-01-14.

Man vill göra om de gamla kvarnbyggnaderna på Kvarnholmens centrala del till bostäder och verksamheter, bla en centrumanläggning, 2009-12-22.

Man vill bygga en ny trafikplats Skrubba-Lindalen, på Tyresövägen där Ältabergsvägen/Töresjövägen går under motorvägen, 2009-12-16.

Landstingets regionplanekontors Regional utvecklingsplan 2010 för Stockholmsregionen (RUFS 2010). Föreslår bl a nya motorvägar och ny bebyggelse vid Sågtorp-Gungviken i Erstavik, 2009-10-30.

Kring Munkkärrsvägen (Backeböl) i anslutning till naturreservat Abborrträsk vill man bygga nya bostäder trots protester och reservationer, 2009-10-08.

Naturreservat Gärdesudden. Ett område vid kusten i Boo (Kummelnäs) föreslås bli naturreservat, 2009-09-30.

Statoil ansöker om att hantera större volymer bränsle vid Bergs oljehamn, 2009-09-25.

Stockholms översiktsplan. Stockholms stad ställer ut ett förslag till ny översiktsplan, ett antal infrastrukturprojekt berör Nacka: Danvikslösen, Saltsjöbanan, Tvärbanan Sickla-Slussen, Tunnelbana Kungsträdgården-Nacka, Österleden, 2009-09-21.

Man vill dra in kommunalt VA och förtäta Norra Skuru. Omfattar området norr och öster om Duvnäs utskog. Nytt jämfört med det ursprungliga programförslaget är att man vill bygga ett flertal nya villor på mark som Skogsstyrelsen klassat som nyckelbiotop och naturvärdesobjekt, 2009-08-28.

Informationsmöte måndag 24 augusti 2009 19.00-21.00 om förslaget att bygga en depå vid Igelboda för de spårvagnar som ska trafikera Saltsjöbanan om banan ändras till spårväg. Depån skulle ligga utmed banan mellan Igelboda och Fisksätra och blockera grönförbindelsen mellan Skogsö naturreserrvat och Erstavik. Kommunen avser att sälja detta grönområde till SL.

Man vill tillåta industrier i södra delen av grusgropen i Älta, området söder om Storkällans väg. Utöver grusgropen föreslår man även ett par industritomter på Grustagsvägens bergiga västra sida, 2009-06-12.

Officiell invigning av Nackareservatet skede lördag 2009-05-16 i Björkhagen. Ironiskt nog invigdes reservatet av tre moderater Sten Nordin (Sthlm), Erik Langby och Billy Östh (Skarpnäcks stadsdelnämnd), det är inte tack vara dessa reservatet kommit till! Nätverket Värna Nackareservatet (där Nacka Miljövårdsråd ingår) har skrivit en folder om reservatets tillblivelse. Den har trycks och delats ut till besökare vid invigningen.

Nacka Miljövårdsråd skriver till kommunfullmäktige inför antagande av naturreservat Tollare och detaljplan för Tollare träskväg, 2009-05-24.

Kring Blåbärsstigen (Backeböl) vill man dra in kommunalt VA och bygga nya bostäder, 2009-05-15.

Vädjan till kommunstyrelsen att sända förslaget om Naturreservat Tollare på förnyat samråd, 2009-04-27.

Nacka Miljövårdsråd och andra organisationer skriver till Miljö- och Stadsbyggnandnämnden och efterlyser en sammanställning av remissvaren angående bildande av Naturrervat Skuruparken, 2009-04-16.

Man vill uppföra ytterligare flera mobilmaster och teknikbodar, i anslutning till Nyckelvikens naturreservat, vid Fasanvägen 27 i Saltängen, i Lännersta vid motorvägen, vid f.d. Porsmosseverket, vid busshållplats Bastuvägen i Älta samt på Boo Energis byggnad, 2009-04-15.

Nacka Miljövårdsråd höll årsmöte tisdagen den 31 mars 2009 klockan 19.00, Dieselverkstaden, Lambertrummet,
Nackas gröna värden - Från insektsliv till friluftsliv
En grönplan redovisar ett sektorsintresse och utgör ett strategiskt underlag för fysisk planering, naturvårdsfrågor och folkhälsoarbetet i kommunen.
Projektledare Magnus Rothman på Nacka kommuns miljöenhet berättade om hur arbetet bedrivs idag.
Årsmöteskallelse.   Affisch (HTML),   Affisch (PDF).   Motioner till årsmötet och styrelsens kommentar.   Verksamhetsberättelse för 2008.   Årsmötesprotokoll 2009. (PDF-fil)

Eftersom man bestämt att Sågsjöbadet ska vara en kommunal angelägenhet ställdes den delen av planen för Solviksområdet som gäller badet ut på nytt, 2009-02-27.

Man vill bygga ett Båthöjdens äldreboende på den plats där tidigare Båthöjdens förskola låg, 2009-02-12.

Skuruparken hotas återigen av exploatering! Nacka Miljövårdsråd och 16 andra organisationer skriver ett öppet brev till Nackas politiker, 2009-02-09. Brevet publicerades i SvD, ABC-nytt sände ett inslag om detta.

Energimarknadsinpektionen (EI) genomförde 2009-01-29 syn på Skogsö där huvudkraftledning mot Värmdö ska grävas ned, sträckningen studerades. Nacka Miljövårdsråd m fl skriver till EI och rekommenderar en alternativ sträckning, 2009-02-06.

Kommunen vill låta SL bygga Igelboda depå för de spårvagnar som ska trafikera Saltsjöbanan om banan ändras till spårväg. Depån skulle ligga utmed banan mellan Igelboda och Fisksätra och blockera grönförbindelsen mellan Skogsö naturreserrvat och Erstavik. Kommunen avser att sälja detta grönområde till SL som i sin tur säljer nuvarande depå vid Neglinge för bostadsbebyggelse, 2009-01-27.

Man vill göra om de gamla kvarnbyggnaderna på Kvarnholmens norra kaj till bostäder samt bygga ytterligare hus på kajen, 2008-10-17.

Långt efter remisstiden har Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslagt en betydande minskning av reservat Tollare. Ett nytt föslag har utarbetats för beslut i Miljö- och stadbyggnadsnämnden 2008-10-15. Nacka Miljövårdsråd skrivet och protesterar mot ärendets behandling.

Man vill ansluta Långvägen och Skymningsvägen i Eknäs till kommunalt VA och göra kommunen till huvudman för allmän platsmark samt förbättra vägkvaliteten på de 15 fastighetsägarnas bekostnad, 2008-09-23.

TV4 tar upp frågan om Danvikslösen. I TV4s stockholmsnyheter 2008-01-08 kl. 18.45 sändes ett inslag där Jan Åman, Nacka Miljövårdsråd, Claes du Rietz, Saltsjöbadens Villaägareförening, och kommunalrådet Erik Langby framförde synpunkter kring projekt Danvikslösen.

Nytt möte om Danvikslösen för att presentera alternativa förslag i Dieselverkstaden, Stora scen, tisdag 27 november 2007. (pdf-affisch)

Förslag till Dagvattenstrategi för Nacka kommun, 2007-11-15.

Kommunernas Projekt Danvikslösen innebär att man låter biltrafiken gå i tunnel genom Henriksdalsberget där Saltsjöbanan nu går medan Saltsjöbanan läggs runt berget där Värmdövägen nu går, detta för att medge en något kraftigare utbyggnad av Lugnet och kring Henriksdal.
Emellertid får inte vägen plats i berget mellan reningsverkets anläggningar, man avser att göra tunneln så trång att den inte tål köbildning, något som givetvis ändå kommer att uppstå. Vidare planeras bara bussfil åt ena hållet i stället för åt båda hållen som idag.
Under ombyggnadstiden väntas total katastrof under många år för all trafik från Nacka och Värmdö med provisoriska vägar, Saltsjöbanan avstängd och Värmdövägen avstängd väster om Sickla bro.
Nytt jämfört med remissen för två år sedan är att lägga Saltsjöbanan på en högbro (26 m segelfri höjd).
Nacka Miljövårdsråds remissvar angående reviderad remiss om Danvikslösen, 2007-09-07.

Förnyat samråd om Danvikslösens infrastruktur. Projekt Danvikslösen innebär att man låter biltrafiken gå i tunnel genom Henriksdalsberget där Saltsjöbanan nu går medan Saltsjöbanan läggs runt berget där Värmdövägen nu går, detta för att medge en något kraftigare utbyggnad av Lugnet och kring Henriksdal. Nytt jämfört med remissen för två år sedan är att lägga Saltsjöbanan på en högbro (26 m segelfri höjd) och att ersätta gamla Danviksbron med en flera meter högre öppningsbar bro, 2007-09-07.

Efter att utställningen sammanställts föreslås en ny version av bebyggelsen vid Tollare Träskväg inför Miljö- och stadsbyggnadsnämndens möte 2008-09-24. Inget sas om detta på Naturvårdsrådets möte 2008-09-16 fast frågan var uppe. Det är färre hus i det nya förslaget men inget sägs om att man avser att leda bort vattnet från Tollare träsk via en nedsprängd ledning på stranskyddat område väster om planområdet. Nacka miljövårdråd skriver till nämnden.

Nätverket för ett Bättre Danvikslösen ställer frågor till politiker i Nacka kommunfullmäktige och Stockholms stadsfullmäktige.

Man föreslår att bilda naturreservat Tollare av de delar av Tollare som inte föreslås till bebyggelse, 2008-07-02.

Kommunen har beslutat att dra in kommunalt vatten och avlopp till sommarstugeområdet Älgö trots att en majoritet av fastighetsägarna motsätter sig detta. Förslaget innebär att övriga nackabor i genomsnitt betalar drygt 1000 kronor var för för VA och kommunala vägar på Älgö. Ett mycket komplicerat ärende som pågått i sju år med ett stort antal märkliga turer. Nacka miljövårdsråd överklagar då kommunen försummat information och för att jäv förekommit i besluten. 2007-01-10.

Man vill tillåta en villa i havsnära läge på Hedevägen 6 (Kummelnäs 11:103) väster om Grävlingsberg, 2008-06-30.

Man vill tillåta 24 tomter för nya villor sydost om Tollare träsk, 2008-06-13.

Stockholm stad avser att göra naturreservat av Årstaskogen men "glömma bort" att Hammarbyskogen och Hammarbybacken behövs för att binda ihop Årstaskogen med Nackareservatet. Dock vill bl a Stockholms miljöförvaltning ta med detta viktiga område, 2006-01-31.

Man vill tillåta 43 nya småhus på NCCs mark kring Mellanbergsvägen söder om Sockenvägen i Tollare, 2008-06-13.

Man vill utföra omfattande bebyggelse i Tollare, till större delen på mark som nu är grönområde, 2006-05-29.

Man vill flytta och förändra Nacka Station med omgivning, höja banan och bygga väg under, 2008-04-30.

Man vill uppföra ytterligare flera mobilmaster och teknikbodar, höja masten i Nackareservatet vid Ältavägen, vid Nyckelviksreservatet i Bergs oljehamn, teknikbod norr om Värmdöleden vid Finntorp, vid Linneavägen 7 i Velamsund samt vid Dalaröbryggan i Saltsjöbaden, 2008-04-07.

Man vill tillåta tvåvåningsvillor i Rensättra I, närmast sjöarna Myrsjön, Kvarnsjön och Vitträsk, svar senast 2008-04-04.

Nacka Miljövårdsråd höll årsmöte torsdagen den 17 april 2008 klockan 19.00 Dieselverkstaden, Lilla scen,
Ska Nackas stränder bebyggas?
Kommer våra områden av riksintresse att förstöras?
Före årsmötesförhandlingarna talade Kerstin Westerlund Bjurström om
Stockholms och Nackas stränder - bärare av värdefull identitet och strategisk resurs för framtiden.
Arkitetkt Kerstin Westerlund Bjurström är ordförande för Samfundet S:t Erik.
Årsmöteskallelse.   Affisch (PDF).   Affisch (Word doc-format).   Eventuella motioner till årsmötet och styrelsens kommentar.   Verksamhetsberättelse för 2007.   Årsmötesprotokoll 2008. (PDF-fil)

Sune Carlssons båtvarv i Saltsjöbaden vill utvidga sitt område genom att köpa allmän mark fram till Skogsövägen och Moranvägen, bygga ny båthall, nya bryggor, sjöbodar m.m., 2008-03-07.

Nacka Miljövårdsråd har framfört synpunkter kring en planerad ridanläggning vid Källtorp, 2008-02-04.

Man föreslår att bygga 300 lägenheter på parkeringarna norr och söder om den nuvarande bebyggelsen i centrala Fisksätra, 2007-11-19.

Man vill dra in vatten och avlopp i Solviksområdet i Kummelnäs. Man vill passa på när man gräver upp Kummelnäsvägen för Värmdös huvudavloppsledning, 2007-11-16.

Man vill bredda och förbättra Kummelnäsvägens standard i samband med att man gräver upp den för Värmdös huvudavloppsledning, 2007-11-16.

Samråd om Vägverkets arbetsplan för Trafikplats Lugnet, 2007-11-06.

Man vill permanenta Atlas Copcos f.d. industriområdes användning som handels- och kontorsområde och bygga ut Sickla galleria, bygga ett gymnasium inom området etc, 2007-08-27.

Man vill spränga bort delar av det lilla parkområdet söder om Älta centrum för att bygga parkeringsplatser på Älta torg något närmare livsmedelhallen, 2007-08-03. Trots att planarbetet avbröts efter massiv kritik har det återupptagits.

Svenska Kraftnät vill gräva ned huvudkraftleding till Värmdö i Neglinge eller Skogsö. Ett samrådsmöte hölls onsdag 30 maj 2007 klockan 18 i Samskolan, Tattby.
Man har kompletterat miljökonsekvensbeskrivningen så att den inte bara gäller alternativet att gräva ned kabel under vägar i Neglinge (modifierad sträckning) utan även ger miljökonsekvenser för att dra ledningen i en sju meter bred gata genom Skogsö Naturreservat nu i modifierad sträckning norr om Skogsö träsk, samt motivering för att avföra alternativ Baggensstäket. Den nya miljökonsekvensbeskrivningen finns nu på webben och ska finnas i nämndhuset (Nacka stadshus) och på biblioteket i Tippen (samt i Värmdö), 2007-07-06.

Nacka kommun höll till information och dialog om projekt Danvikslösen tisdag 22 maj 2007 i Nacka Aula.
Nacka Miljövårdsråds skriftliga frågor om projekt Danvikslösen inför detta möte.
På kommunens webbsidor om Danvikslösen stod till 2007-05-21 att man fortfarande håller på att sammanställa remissvaren från september 2005. Troligare är att man inte vill publicera den massiva kritik förslaget fick från nästan alla håll.

Man vill bygga bostäder ute i vattnet på Finnboda pirar och upphäva stranskyddet, 2007-04-27.

Nacka Miljövårdsråd höll årsmöte måndagen den 26 mars 2007 klockan 19.00 i Orkestersalen, Dieselverkstaden. Före årsmötesförhandlingarna talade Magnus Hunhammar om
Spårbilar, en trafiklösning för Nacka och Värmdö?
Tekn. Lic. Magnus Hunhammar leder en svenskt kompetenscenter för spårbilar IST, Institute for Sustainable Transportation. Han presenterar en skiss till ett system av spårbilar för Nacka och Värmdö, som tagits fram av Värmdö kommun. Ett spårbilsnät täcker större yta, ger fler hållplater, och är billigare än en lösning med tunnelbana eller spårvagn. Dessutom erbjuder spårbilen möjlighet att resa själv, eller med valt ressällskap, utan stopp eller byten, och utan tidtabeller, direkt från start till mål.
Årsmöteskallelse.   Affisch (HTML).   Affisch (PDF).   Eventuella motioner till årsmötet och styrelsens kommentar.
Verksamhetsberättelse för 2006.   Årsmötesprotokoll 2007. (PDF-fil)

Vägverket har tagit upp Österleden igen under beteckning Förstudie Östlig förbindelse. De har bett kommunerna om svar. Nacka miljövårdsråd har avgivit synpunkter, 2007-01-10.

Man vill bygga ca 380 bostäder i naturmarken i Södra Hedvigslund, 2006-12-22.

Man vill bygga 160-200 bostäder vid Stensövägen i Älta. Nya höga bostadhus utefter Stensövägen där det nu är garage samt nya villor ute på udden vid Stensö, 2006-12-22.

Man vill bygga bostäderNeglinge centers parkering, Baggensudden, 2006-12-13.

Man vill bygga ett hus med bostäder och verksamheter väster om Ektorpsvägen, i anslutning till gångbron vid Ektorps centrum, 2006-12-13.

I syfte att "bevara" Boo gårds lada avser man att riva den och ersätta den med en privatägd byggnad med 14 lägenheter samt plats för verksamheter, 2006-11-17.

Man vill bygga på en befintlig industribyggnad vid Ryssviksvägen i Finntorp. En andra utbyggnadsetapp kan skapa trafikkaos i Finntorp, 2006-09-20.

Man vill bygga ett nytt stort hus med blomsterförsäljning, café och ett "miniskansen" på platsen för Källtorps blommor vid Källtorp, Ältavägen., 2006-09-19.

Valenkät till politiker. Nacka Miljövårdsråd, Naturskyddsföreningen i Nacka, Boo Miljö- och Naturvänner, Saltsjöbadens Naturskyddsförening och Aktionsgruppen Rädda Skuruparken har i samarbete skickat ut en enkät till de politiker som kandiderar till Nacka kommunfullmäktige i valet 2006. Enkätens resultat finns sammanställt här. samt mer specifierat här. (pdf-format). Mer information om våra frågor här. (Word doc-format)

Man vill bygga 11 villor och 6 parhus i Ekdungen, Skuru, söder om Skuru idrottsplats, 2006-07-07.

Man vill bygga fler bostäder, två höghus och några lägre hus intill Järlaleden i Ekudden, 2006-06-16.

Man vill bilda tre nya tomter för stora villor med garage vid Prinsessvägen på ett idag obebyggt område nära Skurusundet, 2006-06-09.

Värmdö kommun vill lägga ner sitt reningsverk och dra avloppsledningar genom Sågsjön för att via f.d. Porsmosseverket leda avloppet till Käppalaverket. Ett samrådsmöte hölls i Graninge stiftsgård den 18 april 2006.

Man vill uppföra ytterligare tre mobilmaster, söder om Duvnäs station, på Mensätra gärde samt i Risets villaområde, 2006-04-18.

Nacka Miljövårdsråd begär att kommunen återinför miljövårdsplan, 2006-04-04.

Nacka Miljövårdsråd höll årsmöte onsdagen den 5 april 2006 klockan 19.00 i Orkestersalen, Dieselverkstaden. Före årsmötesförhandlingarna talade Björn Sylvén om   Bilar, Bussar, Tåg, Båtar.   Nackas expansion och trafikproblem: Ska Saltsjöbanan bli spårväg?   Biltunnel genom Henriksdalsberget?   Spår till Orminge och Gustavsberg eller ny Skurubro?   Tunnelbana till Nacka?   Nya Lösningar?
Björn Sylvén har i decennier varit trafikdebattör med olika förslag till trafiklösningar för Storstockholm. Han är även känd för att ha givet ut ett antal böcker med Stockholmsbilder.
Årsmöteskallelse.   Affisch. (PDF-fil)   Eventuella motioner till årsmötet och styrelsens kommentar.
Verksamhetsberättelse för 2005.   Årsmötesprotokoll 2006. (PDF-fil)

En gatukostnadsutredning för Älgö har presenterats utan tillhörande detaljplan som väntas komma först i maj, 2006-03-27.

Man vill använda Nymans Kulturstiftelse, Strandpromenaden 61, Saltsjö-Duvnäs för utställning och restaurang och anlägga brygga, 2006-03-22.

Vi har lämnat synpukter till en pågående utredning om markanvändningsplan Erstavik, 2006-01-17.

Det föreslås nu i en motion till kommunfullmäktige att göra Gröna dalen till Naturreservat.

Remiss beträffande Förslag till ny renhållningsordning med ny avfallsplan 2006-2010 i Nacka kommun, 2005-11-25.

Man vill bygga tre stora kontorshus vid Uddvägen, i anslutning till Hammarby Fabriksväg och rondellen över Södra länken, 2005-11-21.

Nacka Miljövårdsråd protesterar mot förslaget att bygga en transformator vid Natura 2000-klassade Dammtorpssjöns strand i Nackareservatet. Platsen är utomordentligt illa vald eftersom transformatorn skulle skapa en trafikfara för cyklister, 2005-10-25.

Man vill åter försöka att bygga bostäder i Skuruparken trots att detta stoppas för några år sedan av en bred lokal opinion. Nacka miljövårdsråd har skrivit till kommunen angående en förstudie och föreslagit att Skuruparken blir naturreservat, 2005-09-15.

Vägverket föreslår nya motorvägar Förbifart Stockholm eller Diagonal Ulvsunda i sin remiss Effektivare Nord-sydliga förbindelser i Stockholmsområdet, 2005-09-12.

Nacka miljövårdsråd protesterar mot att kommunen slutat att (mot betalning) skicka ut kommunala handlingar, 2005-08-18.

Man vill tillåta företag att etablera sig och bebygga området vid Kvarnvägen, söder om Skurubrons fäste på Boosidan, 2005-07-01.

Björkhagens golfklubb har kommit in med en förnyad ansökan om att bygga ut golfbanan i Nackareservatet med ett nytt golfhål (tee, fairway och green) på oexploaterad mark och dra nya vägar för att kunna köra runt med golfbilar. Områdesnämnden Älta väntas ta ställning till bygglovsansökan på sitt möte 15 juni 2005, trots att naturreservatsbildningen för Nackareservatet ännu pågår.

Man vill bygga en massa kontor och bostäder i Finntorp med omgivningar, bygga på skolgårdar m.m., 2005-06-13.

Man vill anlägga en ny livsmedelshall (Lidl) i Orminge, vid Värmdövägens norra sida, strax öster om kommunalhuset. Regeringen upphävde kommunens första beslut. 2005-05-31.

Man vill bygga en mobilsändare på ett av Nackareservatets högsta berg, strax väster om Kolarängen, 2005-05-23.

Man vill bygga en skola i ett grönområde i Tollare istället för det tidigare avvisade läget på Bootippen, 2005-05-17.

Områdesnämnden Älta behandlar Nackareservatet 11 maj 2005, förslaget ligger nu på webben. Mycket kontroversiellt som eventuell golfbaneutbyggnad inom reservatsområdet och nya konstiga namn på Nackareservatet.

Man vill dra in kommunalt VA för att göra Dalkarlsvägen, Ripvägen m.fl. till ett område för permanentboende och uppföra fler hus, 2005-05-09.

Man vill nu lägga ett seniorboende i Centrala Boo i kommunalhuset och runt detta. Kommunalhuset föreslås säljas, 2005-04-22.

Nacka Miljövårdsråd höll årsmöte torsdagen den 31 mars 2005 klockan 19.00 i Lambertrummet, Dieselverkstaden. Före årsmötesförhandlingarna talade Kerstin Nöre, byggnadsingenjör och ledamot i Nackas kommunstyrelse (mp), om Strandskydd och Riksintressen. Tyvärr har man i Nacka i många fall givit dispens från gällande regler för bebyggelse m.m. nära stranden och i områden som angetts som riksintressen.
Årsmöteskallelse.   Affisch.   Motion till årsmötet och styrelsens kommentar.
Verksamhetsberättelse för 2004.   Årsmötesprotokoll 2005. (Scannad pdf)

Man vill bygga ett stort antal ytterligare stora bostadshus i Älta C och dess närområde, 2005-02-25.

Stockholms stad vill bygga bostäder i Lugnetområdet. Man förutsätter att Värmdöleden och Saltsjöbanan kommer att byta plats med varandra trots att detta inte är beslutat, 2005-01-24.

Man vill bygga 28 villor i Velamsundsområdet, strax väster om Velamsundsvägen. (Kil, norr om Värmdövägen), 2004-12-30.

Man vill bygga 18 villor i ett oexploaterat naturområde mellan Värmdöleden och Värmdövägen, öster om Kilsviken (Kil, söder om Värmdövägen), 2004-12-30.

Man vill bygga ut Forum Nacka med fler affärsbyggnader, mer parkering och nya bostäder, 2004-11-18.

Nacka kommun och Stockholms stad föreslår att Nackareservatet ska bli naturreservat. Tyvärr har man dock inte tagit med hela området vid reservatsbildningen. Mycket annat kontroversiellt som t ex planerad golfbaneutbyggnad inom reservatsområdet och nya konstiga namn på Nackareservatet, 2004-10-31.

Kring Abborrvägen i anslutning till det blivande naturreservatet Abborrträsk vill man skapa byggrätter för förskola, villor och flerbostadshus/radhus trots reservationer i Områdesnämnden Boo, 2004-10-29.

Man föreslår att området kring Långsjön blir naturreservat, man har dock undantagit området väster om Långsjön mot Vattenverksvägen eftersom man planerar att låta Hortus bygga där, 2004-10-15.

Program för detaljplaner - Kvarnhomen med Hästholmssundet och Gäddviken. Markägaren (KF) har begärt en planläggning som omvandlar området till en stadsdel för ca 4000 boende och ca 3000 arbetsplatser trots att området är berört av strandskydd och riksintressen, 2003-09-15.

NCC Road AB vill anlägga bergtäkt och stenkross vid Kil på gränsen mellan Nacka och Värmdö. Länsstyrelsen har skickat remiss. Det finns en stark lokal opinion mot förslaget i området kring Insjön. Nackapolitikerna verkar vara emot förslaget, 2004-09-15.

Man vill lägga ca 40 flytande villor (husbåtar) i Svindersviken ("Nacka Marinstad"), försedda med kommunalt vatten, avlopp, el etc, 2004-09-07.

Banverket vill bygga Citybanan i Stockholm för pendeltåg med station antingen vid Slussen eller vid nuvarande Södra station, 2003-09-05.

Man planerar bostäder, kontor/hotell m.m. vid Barnhemsvägen omedelbart norr om Värmdöleden, mellan Bastusjön och Skurusundsvägen, 2004-06-28.

Trots massiv kritik från remissinstanserna beslöt områdesnämnden Boo med röstsiffrorna 6 mot 5 att ställa ut ett förslag om att bygga en skola på Bootippen (Dalkarlsängen), 2004-06-03.

Shurgard vill uppföra en stor staketomgärdad lagerlokal på Skvaltan mellan Per Hallströms väg och Saltsjöbadsleden, norr om höghusen på Per Hallströms väg. I gällande översiktsplan är området markerat som grönt friområde. Förslaget har avstyrkts 2002 men har tagits upp igen 2004, nu mer insprängt i berget närmast Saltsjöbadsleden, 2004-05-07.

Kommunen har beställt en rapport från Scandiakonsult om trafiksäkerheten på Sicklaön, finns som pdf-fil (ca 50 sidor) på kommunens webbsidor. Synpunkter önskas (särskilt formulär finns) senast 2004-04-18.

Man vill bygga ett bostadshus i fyra våningar på Helgesons väg 7, hörnet Tallidsvägen, 2004-03-26.

Man vill ansluta flertalet fastigheter till kommunalt vatten och avlopp och tillåta ytterligare bebyggelse i Lövberga i Hasseludden och Kummelnäs, 2004-03-26.

Man vill bygga bostäder, bl.a. studentbostäder och förvaltarbostad, samt kontorslokaler öster om Stubbsunds gård, ett mycket bullerstört område. (Söder om Saltsjöbanan, norr om motorvägen och Järlasjön/Kolbottensjön, väster om Duvnäs station), 2004-03-24.

Nacka Miljövårdsråd höll årsmöte onsdagen den 17 mars 2004 klockan 19.00 i lilla scenen, Dieselverkstaden. Före årsmötesförhandlingarna talade Guldbrand Skjönberg, om Danvikslösen. Guldbrand Skjönberg arbetar sedan länge med Nacka kommuns planfrågor. Danvikslösen innebär bl a att biltrafiken leds genom Henrikdalsberget medan Saltsjöbanan leds runt berget och i tunnel under Danvikskanalen. Detta för att medge en kraftig utbyggnad av Lugnet och kring Henriksdal.
Årsmöteskallelse.   Affisch.   Motion till årsmötet och styrelsens kommentar.
Verksamhetsberättelse för 2003.

Vägverket har gjort en förstudie för att bygga om Trafikplats Lugnet samt Hammarby Fabriksväg, 2004-03-10.

Nacka kommun arrangerade 21 januari 2004 ett seminarium i Nacka Aula med temat "3G - risker och möjligheter med en ny teknik".

Man vill bygga äldrebostäder, SeniorForum Björknäs, nordväst om korsningen Värmdövägen/Vintervägen, 2004-01-23.

Vägverket och kommunen vill bygga om Nackanäsvägen genom Nysätra, d.v.s. väg 260 mot Älta. Cykel- och gångbana anläggs på vägens södra sida, cykelbana saknas idag, 2003-12-17.

Områdesnämnden Älta kallade 3 december 2003 till ett möte om Älta och dess centrum. Därvid presenterades en utredning "Idéutvecklining om Älta och dess centrum" av Elisabeth Lilja, Stockholms universitet, och fyra olika utbyggnadsförslag från JM. Mötesdeltagarna uppmanades att komma med synpunkter senast 2003-12-17.

Man vill införa kommunalt vatten och avlopp i ett kulturhistoriskt intressant område kring Grävlingsberg i Kummelnäs, i syfte att göra det till ett område för permanentboende. De var påtagligt osams i områdesnämnden, 2003-11-07.

Möte på temat "Vart tog miljöfrågorna vägen?" i Boo kommunalhus, 3 november 2003.. Diskussion om Nacka kommuns hantering av miljövårdsfrågorna. Inledning av Carl-Cedric Coulianos och Tove Malmqvist. Arrangerades av Boo Miljövänner, Nacka Miljövårdsråd, Naturskyddsföreningen i Nacka och Saltsjöbadens Naturskyddsförening.

Möte om "Saltsjöbanans framtid" i Fisksätra kyrka, Fisksätra torg, 30 oktober 2003. Affisch i färg (pdf). Ordnades av Kollektivtrafikant Sthlm, Nacka Miljövårdsråd och Saltsjöbadens Naturskyddsförening. Punkter att diskutera, visades på mötet. Mötesreferat.

Kommunen (områdesnämnderna) har fattat beslut om att tillåta 5 av de 13 mobiltorn som var på remiss under april 2003, tyvärr godkände de flera av de värsta förslagen som att bygga i grönområden: Nackareservatet, Erstavik och Ryssberget. Minst 3 av dessa har överklagats. Av de 14 master och torn som var på remiss i augusti 2002 godkändes 2.

Man planerar att bilda Naturreservat Tattby av det nuvarande naturvårdsområdet utökat med ett par intilliggande områden, 2003-10-15.

Kvarnhomen med Hästholmssundet och Gäddviken. Markägaren (KF) har begärt en planläggning som omvandlar området till en stadsdel för ca 4000 boende och ca 3000 arbetsplatser trots att området är berört av strandskydd och riksintressen, 2003-09-15.

Banverket vill bygga Citybanan i Stockholm för pendeltåg med station antingen vid Slussen eller vid nuvarande Södra station, 2003-09-05.

Man vill bygga en förskola i backen norr om Boo gårds skola, söder om Kadettvägen, 2003-08-11.

Kommunen har bett Inregia att skriva en "utredning" med titeln "Transportinfrastruktur i ett Nackaperspektiv". Tyvärr varkar Inregia i de flesta avseenden tagit kommunens förslag utan närmare prövning och kommit till en "prognos" om att andelen kollektivtrafikresenärer kommer att minska (om man bygger de vägar som föreslagits).

Byggmästaren U J Johansson AB vill bygga student/ungdomsbostäder, radhus samt en friliggande villa på f.d. Tallidens skolas skolgård och omgivande mark. Platsen för studentbostäderna är starkt bullerstörd. Skolbyggnaden hyrs av Kunskapsskolan AB, 2003-05-23.

Stockholms stad föreslår ett försök med miljöavgifter (trängselavgifter), 2003-05-09.

Man vill bygga bostäder för handikappade i Långsjöskogen vid Vattenverksvägen, 2003-04-16.

Vid vårt årsmöte 24 mars 2003 i Kom!petenscentrum för folkhälsa, Nacka Närsjukhus, talade Björn Sylvén, om
Goda trafiklösningar för Nacka - Var finns förebilderna?
Björn Sylvén har i decennier arbetat som trafikutredare med olika förslag till trafiklösningar för Storstockholm. Han är även känd för att ha givit ut flera böcker med Stockholmsbilder.
Årsmöteskallelse 2003.   Affisch.   Eventuella motioner till årsmötet och styrelsens kommentar.   Verksamhetsberättelse 2002.   Årsmötesprotokoll 2003.

Man vill bygga villa och garage på den obebyggda strandtomten Kummelnäs 7:5, Jenny Linds väg 6 på Eolsudde, 2003-02-14.

Man föreslår att en del av Lännersta, "Soldatvägen, Blåmesvägen, Grönfinksvägen m.fl.", förvandlas från fritidsbebyggelse till permanentboende, 2003-02-10.

Man föreslår en fördjupad översiktsplan för Centrala Nacka, bl.a. vill man bygga ut Forum, bygga bostäder och låta Saltsjöbanan gå en omväg runt Forum, 2003-01-07.

Cykelfrämjandet har i samarbete med kommunen och Vägverket undersökt fyra av Nackas viktigate cykelvägar hösten 2002, rapport finns på kommunens webbsidor.

Man vill trots omfattande kritik mot förslaget anlägga en ny Hortus handelsträdgård i grönområdet vid Långsjöns västspets (Vattenverksvägen), 2002-12-20.

Man vill bygga på ytterligare två våningar på befintliga bostadshus på Ektorpsvägen (mellan Lasarettsvägen och Edinsvägen, kv. Lasarettet), 2003-01-20.

Man planerar åtgärder med de kvicksilverförgiftade resterna från Tollare pappersbruk som ligger på botten av Lännerstasundet (för att därefter kunna bebygga området). NCC kallade till samrådsmöte i Tollare Folkhögskola, 2002-11-25.

Man vill anlägga en Waldorfskola på en naturskön äng norr om Värmdövägen i anslutning till den plats där Velamsundsvägen tar av, utställningsförslag kommer nu i oktober 2002 trots stor oenighet i områdesnämnden (röstsiffror 7-5), 2002-11-22.

Man vill bygga en väg för busstrafik rakt igenom naturreservat Velamsund. Boo Områdesnämnd kallade till offentligt möte i Björknässkolans aula onsdag 2002-10-23. Ännu ej utsänt på remiss eller utställt.

Man vill göra naturreservat av det natursköna området kring Abborrträsk i Boo. Området ligger söder om Värmdövägen, strax söder om Boo kyrka, 2002-10-15.

Nacka översiktsplan 2002, utställning. Ett mer slutgiltigt förslag till översiktsplan. Förslaget innehåller massor av kontroversiella förslag, 2002-09-12.

Man vill bygga en sport- och kulturhall i ''Gröna Dalen'' mellan Fisksätra och Tippen i Saltsjöbaden, 2002-08-14. Planeringen har avbrutits.

Man föreslår att Talludden, här kallat Lilla Björknäs etapp 2, förvandlas från fritidsbebyggelse till permanentboende, 2002-08-02.

Man överväger att låta kommunen äga vägarna i området Lilla Björknäs etapp 1 (södra delen av Talluddsvägen med bivägar), 2002-08-02.

SL vill bygga om Saltsjöbanan till en spårväg, Tvärbana Ost, med låggolv, sänka platformarna, omväg på gator över Lugnet, färre sittplatser, kortare tåg, 2002-06-30.

Man vill ansluta alla fastighter i området kring Gundersbergsvägen-Prästbergsvägen öster om Talluddsvägen Björknäs till kommunalt vatten och avlopp för att göra om området från fritidsbebyggelse till permanent bostadsområde. Dessutom överväger man att bygga förskola på en plats med utrotningshotade vattensalamandrar, 2002-06-14.

Man vill anlägga en strandpromenad för gång och cykeltrafik i planområde Sydvästra Lännersta 1A i Boo, 2002-04-23.

Man vill ansluta alla fastighter i området kring Drabantvägen och Kadettvägen i Boo till kommunalt vatten och avlopp för att göra om området från fritidsbebyggelse till permanent bostadsområde, svar senast 2002-04-05.

Vid vårt årsmöte 21 mars 2002 i Boo kommunalhus inledde Carl-Cedric Coulianos en diskussion:
Vart tog miljöfrågorna vägen?

Årsmöteskallelse 2002.   Affisch.   Motion till årsmötet och styrelsens kommentar.   Verksamhetsberättelse 2001.   Årsmötesprotokoll 2002.

Stort bråk har uppstått i Områdesnämnden Boo om dragningen av en strandpromenad för gång och cykeltrafik i området söder om Djurgårdsvägen i planområde Sydvästra Lännersta 1B. Ny utställning, 2002-03-15.

Man planerar att bygga Älta Ishall norr om Stavsborgsskolan i en skogsdunge, värdefull ur rekreationbssynpunkt med många gamla ekar. Detta trots att en annan ishall i Älta nyligen invigts, 2002-01-22.

Landstingets regionplane- och trafikkontors Regional utvecklingsplan 2001 för Stockholmsregionen (RUFS 2001). Föreslår bl a nya motorvägar, omläggning av Saltsjöbanan och ny bebyggelse vid Sågtorp-Gungviken i Erstavik, 2002-01-14.

Nacka översiktsplan 2001, samrådsförslag. Förslaget innehåller massor av kontroversiella förslag, 2001-06-19.

Man planerar att bygga bostäder och ett centrum på det område där Finnboda varv låg, 2001-06-12.

Vid vårt årsmöte 20 mars 2001 talade Magnus Nilssson, ordförande för Naturskyddsföreningen i Stockholms län, om Låsningar och lösningar i Stockholmstrafiken.  Årsmöteskallelse 2001  Affisch.
Motioner till årsmötet med styrelsens kommentarer.
Brev till medlemmarna inför årsmötet 2001.
Verksamhetsberättelse 2000.   Årsmötesprotokoll 2001.

Man föreslår att det ska byggas en ny stormarknad huvudsakligen för bilburna kunder på Skvaltan. Vi och många andra har i tre omgångar framfört skarp kritik mot förslaget, 2001-03-07.

Man föreslår bostadsbebyggelse m m på Restaurantholmen och kring Saltsjöbadens station, 2001-02-09.

Man planerar ett antal bostadshus där nu Hortus ligger och i närliggande delar av Lillängen, 2000-09-22

Nacka anser sig vara en ekokommun men hur väl fungerar detta i praktiken? Nacka miljövårdsråd frågar kommunstyrelsen, 2000-09-01.

Nacka har låtit utarbeta en VA-strategi för Boo men inte inarbetat den i remissen om utvecklingsområden i Boo. Nacka miljövårdsråd frågar Stadsbyggnadskontoret, 2000-09-01.

Utvecklingsområden i Boo, Omfattar 2500 fastigheter i norra och södra Boo, de flesta med enskilda VA-anläggningar, 2000-09-01.

Förslag till ny avfallsplan för Nacka kommun, 2000-06-30.

Man föreslår en kraftig förtätning vid Saltsjöqvarn (och Danviksstrand), något som kommer att förfula infarten med båt till Stockholm., 2000-06-29.

Stockholms kommun planerar snabbspårvägen Tvärbana Ost Gullmarsplan-Lugnet utan att först planera banans fortsättning som kan komma att ge allvarliga försämringar av kollektrivtrafiken mot Nacka om man som föreslagit drar om Saltsjöbanan mellan Nacka och Henriksdal i en tidsödande omväg över lugnet, 2000-04-14.

Man föreslår att en del av Lilla Björknäs, (etapp I), kring Talluddsvägen mellan Skurusundet och Glasbrukssjön, förvandlas från fritidsbebyggelse till permanentboende. 2000-04-14.

Vid vårt årsmöte 28 mars 2000 talade förste länsassessor Nils Strehlenert om Den nya miljöbalken. Ett Policyprogram för Nacka Miljövårdsråd behandlades.   Verksamhetsberättelse 1999.   Årsmötesprotokoll 2000.

Områdesnämnden Fisksätra/Saltsjöbaden vill tvärtemot de boendes önskan tillåta stora villor på Älgö. Nacka miljövårdsråd protesterar i likhet med flera politiska partier, 2000-03-09.

Man planerar att permanenta och utvidga Sickla stormarknad efter ombyggader i Atlas Copco-området. Man förbereder en omläggning av Saltsjöbanan med en lång omväg via Lugnet mellan Sickla och Henriksdal. 2000-02-07.

Man planerar att spränga bort ett berg vid Kils gård för att senare kunna bygga bl a villor där.

Man föreslår att ge ett NCC-bolag byggnadstillstånd för en Betongfabrik i "Ältadalen" (grusgropen), 1999-08-18.

Man vill bygga en skola i en torvmosse vid Kolarängen, 1999-07-09.

Kortfattad nekrolog över miljökämpen  Arne Marténg,  16/11 1922 - 12/3 1999

Möte om golfbaneutbyggnaden i Nackareservatet 28 april 1999.

Vid vårt årsmöte 25 mars 1999 talade Dr. Lena Staxler om Trafiken, luften och hälsan.

Kvalitetsprogram för Nackas norra kust, 1999-03-08.

Styrelsen sammansättning etc. från årsmötet 1998, från årsmötet 1999, från årsmötet 2000, från årsmötet 2001, från årsmötet 2002, från årsmötet 2003, från årsmötet 2004, från årsmötet 2005, från årsmötet 2006, från årsmötet 2007, från årsmötet 2008, från årsmötet 2009, från årsmötet 2010, från årsmötet 2011, från årsmötet 2012, från årsmötet 2013, från årsmötet 2014, från årsmötet 2015, från årsmötet 2016, från årsmötet 2017, från årsmötet 2018, och från årsmötet 2019.

Äldre verksamhetsbeträttelser (nyare är redovisade tillsammans med följade års årsmöte ovan): 1991, 1995, 1996


Senast ändrad av Jan Åman 2020-12-24