Kallelse till årsmöte 2009

Nacka Miljövårdsråd

Styrelsen för Nacka Miljövårdsråd inbjuder till årsmöte tisdagen den 31 mars 2009 klockan 19.00 i Dieselverkstaden, Lambertrummet, Marcusplatsen 17 i Sickla. Det är ca 150 m promenad från hållplatserna Sickla station och Sickla bro. Se www.dieselverkstade.se

Före årsmötesförhandlingarna talar Magnus Rothman om

Nackas gröna värden - Från insektsliv till friluftsliv

En grönplan redovisar ett sektorsintresse och utgör ett strategiskt underlag för fysisk planering, naturvårdsfrågor och folkhälsoarbetet i kommunen.

Magnus Rothman är projektledare på Nacka kommuns miljöenhet.

Därefter förfriskningar.

Förslag till föredragningslista för årsmötet

 1. Mötets öppnande.
 2. Mötets behöriga utlysande.
 3. Fastställande av föredragningslista för årsmötet.
 4. Val av ordförande för mötet.
 5. Val av sekreterare för mötet.
 6. Val av två justeringsmän, tillika rösträknare.
 7. Verksamhetsberättelse.
 8. Revisionsberättelse.
 9. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen.
 10. Fastställande av årsavgift.
 11. Behandling av inkomna motioner.
 12. Val av styrelse och styrelsesuppleanter.
 13. Val av revisorer och revisorssuppleanter.
 14. Val av valberedning.
 15. Övriga frågor.

Rätt att inlämna motion tillkommer varje medlem. Motioner inkomna senast den 17 mars kan behandlas av styrelsen för beslut på årsmötet, skicka helst som e-post till ordf@nackamiljo.se. Motioner och styrelsens förslag läggs ut på http://www.nackamiljo.se/motioner2009.html.

Styrelsen

Denna kallelse har lagts ut på webben som http://www.nackamiljo.se/nmrk2009.html


Nacka Miljövårdsråd
c/o Jan Åman
Plommongatan 9, 138 31  Älta
Hemsida: http://www.nackamiljo.se
E-mail: ordf@nackamiljo.se
Telefon hem: 7733283
Telefon Arb.: 55378743