Kallelse till årsmöte 2007

Nacka Miljövårdsråd

Styrelsen för Nacka Miljövårdsråd inbjuder till årsmöte måndagen den 26 mars 2007 klockan 19.00 i Orkestersalen, Dieselverkstaden, Marcusplatsen 17 i Sickla. Det är ca 100 m promenad från hållplatserna Sickla station och Sickla bro. Se www.dieselverkstade.se

Före årsmötesförhandlingarna talar Magnus Hunhammar om

Spårbilar, en trafiklösning för Nacka och Värmdö?

Tekn. Lic. Magnus Hunhammar leder en svenskt kompetenscenter för spårbilar IST, Institute for Sustainable Transportation. Han presenterar en skiss till ett system av spårbilar för Nacka och Värmdö, som tagits fram av Värmdö kommun. Ett spårbilsnät täcker större yta, ger fler hållplater, och är billigare än en lösning med tunnelbana eller spårvagn. Dessutom erbjuder spårbilen möjlighet att resa själv, eller med valt ressällskap, utan stopp eller byten, och utan tidtabeller, direkt från start till mål.

Därefter förfriskningar.

Förslag till föredragningslista för årsmötet

 1. Mötets öppnande.
 2. Mötets behöriga utlysande.
 3. Fastställande av föredragningslista för årsmötet.
 4. Val av ordförande för mötet.
 5. Val av sekreterare för mötet.
 6. Val av två justeringsmän, tillika rösträknare.
 7. Verksamhetsberättelse.
 8. Revisionsberättelse.
 9. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen.
 10. Fastställande av årsavgift.
 11. Behandling av inkomna motioner.
 12. Val av styrelse och styrelsesuppleanter.
 13. Val av revisorer och revisorssuppleanter.
 14. Val av valberedning.
 15. Övriga frågor.

Rätt att inlämna motion tillkommer varje medlem. Motioner inkomna senast den 6 mars kan behandlas av styrelsen för beslut på årsmötet, skicka helst som e-post till ordf@nackamiljo.se. Motioner och styrelsens förslag läggs ut på http://www.nackamiljo.se/motioner2007.html.

Styrelsen

Denna kallelse har lagts ut på webben som http://www.nackamiljo.se/nmrk2007.html


Nacka Miljövårdsråd
c/o Jan Åman
Plommongatan 9, 138 31  Älta
Hemsida: http://www.nackamiljo.se
E-mail: ordf@nackamiljo.se
Telefon hem: 7733283
Telefon Arb.: 55378743