Nacka Miljövårdsråd har iförväg skrifligt bett om svar på nedanstående tio frågor om projekt Danvikslösen vid mötet i Nacka Aula på tisdag 2007-05-22.

Jan Åman
Ordförande Nacka Miljövårdsråd

1. Nacka/Värmdösektorn har idag stora trafikproblem och något bör göras åt dessa. Varför satsar man inte pengarna på något som bidrar att lösa dessa trafikproblem istället för detta projekt som istället skapar nya flaskhalsar i trafiken och som enligt Nacka kommuns eget remissvar inte löser Nacka/Värmdösektorns översiktliga trafikbehov?

2. Hur ska man lösa trafiken under ombyggnadstiden? Man har föreslagit att under ombyggnadstider på upp till sex år ska Värmdövägen stängas av mellan Sickla bro och Lugnetrondellen, Värmdövägen läggas längre ut från Henriksdalsberget och bli betydligt smalare, Lugnetrondellen ersättas med ett trångt provisorium, Saltsjöbanan stängas av, Hästholmsviadukten rivas. Kan detta klaras utan totalt kaos i trafiken?

3. Varför planerar man för en vägtunnel genom Henriksdalsberget som bara består av ett enda dubbelriktat tunnelrör trots att erfarenhet visar att detta är brandfarligt samt att farligt gods därför inte tillåts genom dubbelriktade tunlar?

4. Varför planneras tunneln genom Henriksdalsberget så trång att den inte tillåter köer i tunneln trots att man givetvis vet att köer självklart kommer att uppstå där? Länsstyrelsen anser att med de erfarenheter som kan tas från t.ex. Södra Länken bör det övervägas att dimensionera tunneln för stillastående fordon.

5. Varför planeras bara för bussfil år ena hållet genom Henriksdalsberget trots att bl a SL uttryckt oro för denna brist, nu finns ju bussfiler åt båda hållen runt berget?

6. Varför föreslår man att ersätta den nuvarande rejäla Lugnetrondellen som har bussfil mot en liten trång rondell där bussar måste trängas med bilar? Hur ska man förhindra att bussarna fastnar i köer in mot denna rondell?

7. SL uttrycker oro för att den nya cirkulationsplatsen vid Danvikstull riskerar att medföra framkomlighetsproblem för busstrafiken, hur avser ni att garantera för bussarnas framkomlighet?

8. Varför har ni inte på samråd skickat ut ett alternativt förslag där Saltsjöbanan och Värmdövägen ligger kvar i sina nuvarande lägen? Det finns fungerande sådana förslag som ger jämförbar möjlighet till bostadsbebebyggelse på stockholmssidan.

9. Vägverket anser i sitt remissvar att detaljplanerna inte bör ställas ut förrän de olika planeringsprocesserna ligger i fas och finansieringen är klar. De anser vidare att det ska göras samordnat med framtagande av en järnvägsplan. Görs denna samordning?

10. Varför har remissvaren från september 2005 ännu inte sammanställts (enligt kommunens webbsida)? Finns det något annat skäl till detta än att man vill undvika att ge publicitet till den omfattande kritiken mot förslaget?

Senast ändrad av Jan Åman 2007-05-21