Kallelse till årsmöte 2010

Nacka Miljövårdsråd

Styrelsen för Nacka Miljövårdsråd inbjuder till årsmöte tisdagen den 30 mars 2010 klockan 19.00 i Dieselverkstaden, Lambertrummet, Marcusplatsen 17 i Sickla. Det är ca 150 m promenad från hållplatserna Sickla station och Sickla bro. Se www.dieselverkstade.se

Före årsmötesförhandlingarna talar Lennart Balk om

Fågeldöden i skärgården - Förklarad och oförklarad

Vilda fåglar av många arter dör i stora antal i en förlamningssjukdom. Forskare har visat på starka samband mellan denna sjukdom, misslyckad häckning och brist på tiamin (vitamin B1) i ägg, ungar och vuxna individer. Sedan tidigare vet man att lax och havsöring lider av tiaminbrist i Östersjöområdet. Forskarna tror nu att även andra djurarter kan vara drabbade. Vad som i sin tur orsakar tiaminbristen är fortfarande en gåta.

- Vi har kunnat utesluta klassiska miljögifter. Det är högprioriterat att försöka förstå åtgärder för att få stopp på det, säger biokemist Lennart Balk, Institutionen för tillämpad miljövetenskap (ITM), Stockholms universitet. Ett möjligt scenario är att klimatförändringar och störningar i biogeokemiska cykler är orsaken.

Därefter förfriskningar.

Förslag till föredragningslista för årsmötet

 1. Mötets öppnande.
 2. Mötets behöriga utlysande.
 3. Fastställande av föredragningslista för årsmötet.
 4. Val av ordförande för mötet.
 5. Val av sekreterare för mötet.
 6. Val av två justeringsmän, tillika rösträknare.
 7. Verksamhetsberättelse.
 8. Revisionsberättelse.
 9. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen.
 10. Fastställande av årsavgift.
 11. Behandling av inkomna motioner.
 12. Val av styrelse och styrelsesuppleanter.
 13. Val av revisorer och revisorssuppleanter.
 14. Val av valberedning.
 15. Övriga frågor.

Rätt att inlämna motion tillkommer varje medlem. Motioner inkomna senast den 15 mars kan behandlas av styrelsen för beslut på årsmötet, skicka helst som e-post till ordf@nackamiljo.se. Motioner och styrelsens förslag läggs ut på http://www.nackamiljo.se/motioner2010.html.

Styrelsen

Denna kallelse har lagts ut på webben som http://www.nackamiljo.se/nmrk2010.html


Nacka Miljövårdsråd
c/o Jan Åman
Plommongatan 9, 138 31  Älta
Hemsida: http://www.nackamiljo.se
E-mail: ordf@nackamiljo.se
Telefon hem: 7733283
Telefon Arb.: 55378743