Nacka Miljövårdsråd


Verksamhetsberättelse för år 2009.

Denna verksamhetsberättelse läses bäst som http://www.nackamiljo.se/nmrv2009.html på Internet. Där går det att klicka på texterna för att få mer information och läsa de fullständiga remissvaren etc.

Styrelsemöten.

Under 2009 har styrelsen haft 9 protokollförda sammanträden (12/1, 10/2, 3/3, 16/4, 19/5, 16/6, 2/9, 8/10, och 25/11).

Styrelseledamöter etc.

Ordförande Jan Åman
Kassör Thomas Åhlin
Carina Andersson
Kristian Abrahmson
Björn Strehlenert
Lars Erik Westergren
Styrelsesuppleanter Vilhelm Herlin
Gunilla Ingmar
Maud Nilsson
Olof Sandström
Revisorer Sten Hjalmarsson
Karl Siik
Revisorssuppleant    Folke Procopé
Valberedning Bertil Sjöström
Max Plunger

Årsmötet

Årsmötet hölls den 31 mars 2009 i Dieselverkstaden. Före årsmötesförhandlingarna, talade Magnus Rothman om Nackas gröna värden - Från insektsliv till friluftsliv. Rothman är projektledare på Nacka kommuns miljöenhet. En grönplan redovisar ett sektorsintresse och utgör ett strategiskt underlag för fysisk planering, naturvårdsfrågor och folkhälsoarbetet i kommunen.

En motion från Sten Maartmann om att studera i vilken utsträckning föreningens yttranden har inverkat på det slutliga utförandet på planerna tillstyrktes under förutsättning att det kunde göras med rimlig arbetsinsats.

Miljövårdsnytt

Under 2009 har ett nummer av Miljövårdsnytt utkommit. Tidningen har sänts till medlemmar och till bibliotek.

Hemsida

Nacka Miljövårdsråd har en hemsida med adress http://www.nackamiljo.se. Där finns Miljövårdsrådets remissvar, yttranden, skrivelser m.m. Även de nummer av Miljövårdsnytt som utkommit sedan 2000 finns i huvudsak att tillgå där.

Under 2009 har ett nyhetsbrev om pågående remisser och kommande möten sänts till de medlemmar som uppgivit sin e-postadress för föreningen. Brevet hänvisade till mer detaljerad information på hemsidan.

Remissvar/yttranden

Alltsedan Nacka Miljövårdsråd bildades 1969 har vår huvuduppgift varit att påverka kommunens beslut i frågor som rör miljön genom att framföra synpunkter till kommunen i form av remissvar och skrivelser, ordna och deltaga i debatter och möten etc. Nacka Miljövårdsråd har under 2009 avgivit remissvar i följande frågor:

Nacka Miljövårdsråd har under 2009 avgivit yttranden/skrivelser i följande frågor:

Aktiviteter

Representant för Miljövårdsrådet har deltagit i:
 • Energimarknadsinspektionens (EI) syn inför beslut om planerad nedgrävd huvudkraftledning genom Skogsö, möte Bataljv. 13 och rundvandring utefter både den sträckning Svenska Kraftnät föreslagit och alternativ sträckning mot Sune Carlssons båtvarv, 29/1.
 • Riksdagsman Per Bolund talade om Klimatsmart boende, Järla Skolv. 15, 5/2.
 • Möte om volontärverksamhet i Nacka, Allianskyrkan, Älta, 16/2.
 • Samrådsmöte om detaljplaneprogram för Orminge C, Orminge skola, Sandöv. 4, 19/2.
 • Vad finns under ytan? Marinbiolog Hans Kautsky berättade och visade bilder i samband med kommunens Kustinventering i samband med BOOMs årsmöte, Björknäskyrkan, 24/3.
 • Vandring i hotade Ryssbergen - Stockholms närmaste urskog, 18/4.
 • Samrådsmöte om detaljplan för Ektorps C, Nacka Stadshus, 20/4.
 • Samrådsmöte om detaljplan för Kvarnholmen, centrala kvarnområdet, Tre kronors väg 36B, 11/5.
 • Hearing om förbifart Stockholm utifrån ett vetenskapligt perspektiv, forskare utfrågades av politiker, Skandiasalen, Sveriges Riksdag, Mynttorget 1, 13/5.
 • Samrådsmöte angående detaljplan för ny förbindelse mellan Kvarnholmen och Nacka Centrum, Nacka stadshus, 2/6.
 • Samrådsmöte om detaljplan för Trafikplats Skrubba-Lindalen, Allianskyrkan, Älta, 3/6.
 • Valdebatt mellan politiker om trängselavgifter, Norra Latin, 16/6.
 • Informationsmöte angående den planerade Igelbodadepån, Igelboda skolas matsal, 24/8.
 • Björn Sylvén presenterade sitt förslag till bättre kollektivtrafik i Nacka-Värmdö, Kollektivtrafikant Sthlms möte, Norrtullsg. 2, 27/8.
 • Samrådsmöte angående Statoils ansökan om att hantera större volym bränsle vid Bergs oljehamn, Bergs oljehamn, 13/9.
 • Debatt med politiker angående Stockholms stads översikstsplan, Clarion Hotel Sign, 17/9.
 • EU-parlamentarikern Isabella Lövin talade om sina erfarenheter, speciellt om EUs fiskepolitik, Järla skolväg 15, 5/11.
 • Öppet hus om detaljplaneprogram för Ältadalen, Sigfridsborsskolan, 3/12.
 • Samrådsmöte om detaljplan för Tollare strand, Nacka Stadshus, 14/12.

Nacka Miljövårdsråd har tillsammans med naturskyddsföreningar, fiskevårdsföreningar m fl varit representerat vid samtliga fyra sammankomster (27/1, 21/4, 1/9, 26/11) i kommunens Naturvårdsråd som leds av ett par kommunalråd. Har bl a behandlat Tollare, Ryssbergen, Skuruparken, Skogsö, Saltstigen/Trollsjön samt en presentation av naturreservat Velamsund.

Nacka Miljövårdsråd har tillsammans med nio andra organisationer bildat Nätverket För ett Bättre Danvikslösen. Ett möte hölls 25 mars.

Arbetsgruppen Värna Nackareservatet där Nacka Miljövårdsråd ingår har arbetat för reservatsbildningen och har haft synpunkter på områdets skötsel och användning. Arbetsgruppen författade en broshyr om reservatets tillblivelse som trycktes upp och delades ut i samband med den officiella invigningen av reservatet 16 maj.


På styrelsens uppdragJan Åman
ordförande