Nacka 2000-03-08
Nacka Miljövårdsråd
Till
Områdesnämnden Fisksätra/Saltsjöbaden
Ordf. Catharina af Donner Ingman

Tekniska Nämnden
Ordf. Stefan Saläng för kännedom

Nacka kommun
131 81  Nacka
Fax: 7189454

Angående byggrätter på Älgö enligt Områdesnämndens Fisksätra/Saltsjöbaden Sammanträdesprotokoll § 8, 9 februari 2000, Detaljplan för Älgö.

Dnr KFKS 98/125214

Nacka miljövårdsråd har tagit del av rubricerade protokoll och konstaterat att områdesnämnden beslutat "att byggrätterna ses över i syfte att flertalet fastigheter i princip bör kunna uppföra en normalstor villa, dvs högst 150 kvm bostadsyta".

Vi anser att den föreslagna bostadsytan för Älgö rimmar illa med de skärgårdskriterier som Älgös föreningar och referensgrupper har föreslagit och som politiker har antagit i Områdesplan för Älgö.

En boyta om 150 kvm innebär en byggnadsarea på marken om ca 165 kvm. Så stora ytor är svåra att passa in i naturtomterna på Älgö, som oftast är kuperade. Konsekvensen blir att skärgårdskarak- tären går förlorad (fällning av träd kommer till, likaså hårdgörning av naturmark plus ytor för uthus, carport mm).

Miljövårdsrådet har erfarit att de flesta älgöbor har uttryckt önskan om byggareor runt 100 - 120 kvm. Miljövårdsrådet anser att man bör hålla sig till dessa lägre byggareor. Att bygga större på Älgö vore helt förkastligt. Det skulle helt förstöra Älgös synnerliga unika karaktär.

För Nacka Miljövårdsråd


Jan Åman
ordförande

Denna skrivelse har lagts ut på webben som http://www.aman.pp.se/nmr/byggrattalgo.html


Nacka Miljövårdsråd
c/o Jan Åman
Plommongatan 9,   138 31  Älta
Telefon:
Hem: 7733283
Arb: 164632
Telefax:
Hem: 7732313
Arb: 347817
E-mail:
jan@aman.pp.se