Nacka Miljövårdsråds träd Nacka 2013-02-14
Nacka MiljövårdsrådKommunstyrelsen
Nacka kommun
131 81   Nacka


Angående Nacka kommuns remisser

Nacka Miljövårdsråd önskar påtala att det är viktigt att alltid informera alla remissinstanser när ett ärende går ut på samråd eller granskning. Nacka Miljövårdsråd fick inte meddelande om samråd för Bagarsjöns förskola, KFKS 2012/519 214, förrän efter påpekande långt efter samrådstidens början.

Vidare är det viktigt att alla detaljplaneärenden alltid läggs ut på avsedd plats på kommunens webb. Ärendet om Prästkragens väg, KFKS 2004/644 214, lades ut på en helt annan plats på kommunens webb utan länk från den sida där dokument om pågående detaljplanering i Boo skall finnas. Trots påpekande vägrade man först att rätta till detta men efter ytterligare påpekanden lades slutligen ärendet ut på rätt plats.

Meningen är att ett ärende skall ligga på webben bland pågående detaljplanering från det att Start-PM tagits och åtminstone tills efter att ärendet slutgiltigt avgjorts. I ett par fall har emellertid ärenden kommit ut på samråd utan att något Start-PM existerar, detta gäller nämnda ärende om Prästkragens väg samt Rösunda 3:13, Sjökullens väg, KFKS 2012/407-214. Allmänhetens insyn försvåras allvarligt när det inte framgår av kommunens webb att ärendet är på gång långt innan ett färdigt förslag sänds på samråd. I båda nämnda ärenden saknas länken till "Avslutade planskeden" trots att avslutade planskeden finns i dessa fall.Jan Åman
ordförande Nacka Miljövårdsråd

Denna skrivelse ligger på webben som http://www.nackamiljo.se/remisshantering.html
Nacka Miljövårdsråd
c/o Jan Åman
Plommongatan 9
138 31  Älta
Telefon:
Hem: 7733283
Arb: 55378743
E-mail:
jan@aman.se