Nacka Miljövårdsråd

Verksamhetsberättelse för 2013.

Denna verksamhetsberättelse läses bäst som http://www.nackamiljo.se/nmrv2013.html på Internet. Där går det att klicka på texterna för att få mer information och läsa de fullständiga remissvaren etc.

Styrelsemöten.

Under 2013 har styrelsen haft 10 protokollförda sammanträden (3/1, 12/2, 7/3, 10/4, 14/5, 17/6, 22/8, 26/9, 24/10 och 12/12).

Styrelseledamöter etc.

Ordförande Jan Åman
Kassör Thomas Åhlin
Carina Andersson
Torgny Domeij
Arvid Horn
Lars Erik Westergren
Styrelsesuppleanter Gunilla Ingmar
Olof Sandström
Björn Strehlenert
Revisorer Sten Hjalmarsson
Karl Siik
Revisorssuppleant    Folke Procopé
Valberedning Max Plunger
Ronny Fors

Årsmötet

Årsmötet hölls den 18 mars 2013 i Dieselverkstaden. Före årsmötesförhandlingarna kåserade Nackas kommunantikvarie Johan Aspfors om "Kulturmiljövärden och förtätningen av Sicklaön"

Inflyttningen till stockholmsregionen sätter press på kommunerna att bidraga till bostadsbyggandet. Mycket av det nya är bra och mycket gammalt är inte värt att spilla tårar över. Men hur mycket av det mer värdefulla gamla Nacka i det nu framväxande stadslandskapet kan bevaras?   Affisch (PDF).   Årsmötesprotokoll 2013 (PDF).

Vad händer vid Skutviken?

Lördag 29 september ordnade Nacka Miljövårdsråd och Naturskyddsföreningen i Saltsjöbaden en kort promenad till Skutviken som samlade ett 40-tal deltagare, bl a flera av Nackas politiker. Vi berättade om och diskuterade utbyggnad av den marina verksamheten inom Skogsö naturreservat, med bland annat varv, marina, båtuppläggning, parkeringsplatser, breddad väg och muddring.   Affisch.

Miljövårdsnytt

Under 2013 har ett nummer av Miljövårdsnytt utkommit. Tidningen har sänts till medlemmar, till bibliotek och till kommunstyrelsen.

Hemsida

Nacka Miljövårdsråd har en hemsida med adress http://www.nackamiljo.se. Där finns Miljövårdsrådets remissvar, yttranden, skrivelser m.m. Även de nummer av Miljövårdsnytt som utkommit sedan 2000 finns i huvudsak att tillgå där.

Nyhetsbrev

Under 2013 har två nyhetsbrev om pågående remisser och kommande möten sänts till de medlemmar som uppgivit sin e-postadress till föreningen. Breven hänvisade till mer detaljerad information på hemsidan.

Remissvar/yttranden

Alltsedan Nacka Miljövårdsråd bildades 1969 har vår huvuduppgift varit att påverka kommunens beslut i frågor som rör miljön genom att framföra synpunkter till kommunen i form av remissvar och skrivelser, ordna och deltaga i debatter och möten etc.

Nacka Miljövårdsråd har under 2013 avgivit remissvar i följande frågor:

Nacka Miljövårdsråd har under 2013 avgivit yttranden/skrivelser i följande frågor:

Insändare

Aktiviteter

Representant för Miljövårdsrådet har deltagit i:
 • Strategimöte om Nackas miljö med Naturskyddsföreningarna och BOOM, Finntorp 31/1.
 • Samrådsmöte om Bagarsjöns förskola, Orminge bibliotek 18/2.
 • Heidi Swahn talade om Nackas kust, insjöar och vattendrag, biblioteket Tippen 28/2.
 • Strategimöte om Nackas miljö med Naturskyddsföreningarna och BOOM, Finntorp 11/3.
 • Charlie Wijnbladh talade om Östersjöns ekologi, årsmöte Naturskyddsföreningen Nacka, Järlahuset, 12/3.
 • Katarina Johansson talade om Barnen i kemikaliesamhället, Saltsjöbadens Naturskyddsförenings årsmöte, Saltsjöbadens församlingshem, 15/3.
 • Carl-Cedric Coulianos, Olle Rubin och Karstin Lundén talade om 30 års miljöarbete, BOOMs årsmöte, Boosalen, 20/3.
 • Bildvisning med naturfotograf John Hallmén, Dieselverkstaden 21/3.
 • Öppet hus om Båthall i Neglinge 2:1, Stadshuset, 14/3.
 • Samrådsmöte om Tunnelbana till Nacka, Stadshuset, 16/4.
 • Samrådsmöte om nedgrävda 130 kV huvudkraftledningar i Boo, Boo Folkets hus, 19/8.
 • Guidning i Skutviken av journalist och fotograf från Mitti, 20/8.
 • Öppet hus om Orminge 42:1, Stadshuset, 28/8.
 • Workshop om Älta centrum med omgivning, halvdag, 5/10.
 • Samrådsmöte om Kvarnholmsplatån, Kvarnholmsv. 77, 16/10.
 • Samrådsmöte om flerbostadshus vid Ektorpsrondellen, Stadshuset, 9/10.
 • Öppet hus om Tvärbanan till Nacka, Dieselverkstaden, 21/10.
 • Idéseminarium om lokala miljömål för Nacka, halvdag, Hotel J, Nacka strand, 19/11.
 • Öppet hus om Planiaområdet, Dieselverkstaden 14/11 och 20/11.
 • Birgitta Held-Paulie talade om Hur mår sjöarna i Boo?, 20/11.
 • Öppet hus och samrådspromenad i Nacka strand, 7/12.

Nacka Miljövårdsråd har tillsammans med naturskyddsföreningar, fiskevårdsföreningar m fl varit representerat vid tre sammankomster (8/4, 9/9, 2/12) i kommunens Naturvårdsråd som leds av ett par kommunalråd. Har bl a behandlat Vattendirektivet, Strandskydd, Båtplatser, Mobilmaster, Kvarnholmsförbindelsen, Tunnelbana till Nacka, Markförlagda huvudkraftledningar, Restaurering av Rudsjön, Skutviken, Cykelvägar, Platser för snötippning, Gammeluddens sjukhem, Nyanlagd bilväg Knarrnäs-Velamsund, Ekosystemtjänster och mycket mer om existerande och planerade naturreservat.

Nacka Miljövårdsråd har tillsammans med naturskyddsföreningar, hembygdsföreningar m fl varit representerat vid två Fokusgruppsmöten (7/5, 23/10) om skötseln av Nackas naturreservat.

På styrelsens uppdrag


Jan Åman
ordförande