Kallelse till årsmöte 2013

Nacka Miljövårdsråd

Styrelsen för Nacka Miljövårdsråd inbjuder till årsmöte måndagen den 18 mars 2013 klockan 19.00 i Dieselverkstaden, Lilla scen, Marcusplatsen 17 i Sickla. Det är ca 200 m promenad från hållplatserna Sickla station och Sickla bro. Se  www.dieselverkstaden.se .

Före årsmötesförhandlingarna:

Kulturmiljövärden och förtätningen av Sicklaön

Inflyttningen till stockholmsregionen sätter press på kommunerna att bidraga till bostadsbyggandet. Mycket av det nya är bra och mycket gammalt är inte vårt att spilla tårar över. Men hur mycket av det mer värdefulla gamla Nacka i det nu framväxande stadslanskapet kan bevaras?
Kom och lyssna när kommunens antikvarie Johan Aspfors kåserar kring konflikten mellan bebyggelseexapansion och bevarande av kulturmiljövärden.

Därefter förfriskningar.

Förslag till föredragningslista för årsmötet

 1. Mötets öppnande.
 2. Mötets behöriga utlysande.
 3. Fastställande av föredragningslista för årsmötet.
 4. Val av ordförande för mötet.
 5. Val av sekreterare för mötet.
 6. Val av två justeringsmän, tillika rösträknare.
 7. Verksamhetsberättelse.
 8. Revisionsberättelse.
 9. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen.
 10. Fastställande av årsavgift.
 11. Behandling av inkomna motioner.
 12. Val av styrelse och styrelsesuppleanter.
 13. Val av revisorer och revisorssuppleanter.
 14. Val av valberedning.
 15. Övriga frågor.

Rätt att inlämna motion tillkommer varje medlem. Motioner inkomna senast den 4 mars kan behandlas av styrelsen för beslut på årsmötet, skicka helst som e-post till ordf@nackamiljo.se. Motioner och styrelsens förslag läggs ut på http://www.nackamiljo.se/motioner2013.html.

Styrelsen

Denna kallelse har lagts ut på webben som http://www.nackamiljo.se/nmrk2013.html


Nacka Miljövårdsråd
c/o Jan Åman
Plommongatan 9,  138 31  Älta
Hemsida: http://www.nackamiljo.se
E-mail: ordf@nackamiljo.se
Telefon hem: 7733283
Telefon Arb.: 55378743