Nacka Miljövårdsråd


Verksamhetsberättelse för år 2012.

Denna verksamhetsberättelse läses bäst som http://www.nackamiljo.se/nmrv2012.html på Internet. Där går det att klicka på texterna för att få mer information och läsa de fullständiga remissvaren etc.

Styrelsemöten.

Under 2012 har styrelsen haft 9 protokollförda sammanträden (10/1, 13/2, 6/3, 2/4, 9/5, 18/6, 12/8, 27/9 och 1/11).

Styrelseledamöter etc.

Ordförande Jan Åman
Kassör Thomas Åhlin
Carina Andersson
Björn Strehlenert
Lars Erik Westergren
Styrelsesuppleanter Vilhelm Herlin
Gunilla Ingmar
Olof Sandström
Revisorer Sten Hjalmarsson
Karl Siik
Revisorssuppleant    Folke Procopé
Valberedning Max Plunger
Ronny Fors

Årsmötet

Årsmötet hölls den 28 mars 2012 i Dieselverkstaden. Före årsmötesförhandlingarna talade Björn Sylvén om "Vision och verklighet - En hållbar trafikutveckling för Nacka-Värmdö"

Trafiksituationen i högtrafik mellan Stockholm och Nacka börjar bli ohållbar. Den politiska viljan är ja till tunnelbana. Vad detta kommer att innebära för Sicklaön är oklart. Slussenombyggnaden kommer också att innebära stora förändringar för Nackaresenärerna. Björn Sylvén är trafikkonsult och informationschef på AB Stockholms spårvägar. Han har i decennier varit trafikdebbatör med olika förslag till trafiklösningar för Stockholm och kan kollektivtrafikens historia.

Miljövårdsnytt

Under 2012 har ett nummer av Miljövårdsnytt utkommit. Tidningen har sänts till medlemmar, till bibliotek och till kommunstyrelsen.

Hemsida

Nacka Miljövårdsråd har en hemsida med adress http://www.nackamiljo.se. Där finns Miljövårdsrådets remissvar, yttranden, skrivelser m.m. Även de nummer av Miljövårdsnytt som utkommit sedan 2000 finns i huvudsak att tillgå där.

Under 2012 har ett nyhetsbrev om pågående remisser och kommande möten sänts till de medlemmar som uppgivit sin e-postadress för föreningen. Breven hänvisade till mer detaljerad information på hemsidan.

Stipendium

Nacka Hembygdsförening tilldelade Arne Nyhammars stipendium för 2012 till Nacka Miljövårdsråd och dess ordförande. Stipendiet bestod av ett diplom och 3000 kronor till Miljövårdsrådets kassa.

Remissvar/yttranden

Alltsedan Nacka Miljövårdsråd bildades 1969 har vår huvuduppgift varit att påverka kommunens beslut i frågor som rör miljön genom att framföra synpunkter till kommunen i form av remissvar och skrivelser, ordna och deltaga i debatter och möten etc.

Nacka Miljövårdsråd har under 2012 avgivit remissvar i följande frågor:

Nacka Miljövårdsråd har under 2011 avgivit yttranden/skrivelser i följande frågor:

Insändare

Aktiviteter

Representant för Miljövårdsrådet har deltagit i:
 • Informationsöte ordnat av Bevara Slussen om bussterminalen och tunnelbana till Nacka, Södergården, Götg. 37, 9/2.
 • Arkitekt Lennart Klaesson talade om Bussterminal vid Slussen, Biblioteket Forum, 11/2.
 • Kollektivtrafikant Sthlms möte, ABF-huset, 29/2.
 • Möte om Nackas översiktsplan med natur- och miljöorganisationer, Studiefrämjandet, Finntorp, 1/3.
 • Nacka Hembygdsförenings årsmöte, Arne Nyhamars stipendium delades ut till Nacka Miljövårdsråd och dess ordförande, Ektorpsv. 17, 14/3
 • Diskussion med politiker och föreningar om Nackas översiktsplan, Nacka Naturskyddsförenings årsmöte, Café Voltaire, Dieselverkstaden, 15/3.
 • Föredrag av ekolog Hans-Georg Wallentinus om Nyckelbiotoper, Rödlistade arter, Signalarter, BOOMs årsmöte, Boo-salen, 21/3.
 • Nils Tiberg berättade om Tätortnära odling, Saltsjöbadens Naturskyddsförenings årsmöte, Saltsjöbadens församlingshem, 23/3.
 • Samrådsmöte om bostäder på Morningside Marina, Rum Björknäs, Nacka Stadshus, 26/3.
 • Guidning i Ryssbergen av journalist och fotograf från Borgåbladet, 12/4.
 • Möte om Slussen plan B, Debaser, Karl Johans Torg 1, 24/5.
 • Utflykt i Natureservat Abborträsk med Björn Strehlenert, Saltsjöbadens Naturskyddsförening, 24/5.
 • Samrådsmöte angående nya bostäder på Orminge 42:1, Rum Björknäs, Nacka Stadshus, 28/8.
 • Vandring i Skarpnäs blivande naturreservat, BOOM, 30/9.
 • Samrådsmöte angående plan för Fisksätra, Fisksätra folkets hus, 26/11.

Nacka Miljövårdsråd har tillsammans med naturskyddsföreningar, fiskevårdsföreningar m fl varit representerat vid två sammankomster (18/4, 14/11) i kommunens Naturvårdsråd som leds av ett par kommunalråd. Har bl a behandlat Kvarnholmsförbindelsen, Naturvårdsplan, Inventering av våtmarksområden, Kompostering av matavfall, Morningside Marina, Ny Skurubro, Ändring av nämndernas reglementen, Samverkasavtal med Erstavik, Nya naturreservaten, Översyn av föreskrifter för naturreservaten.

Nacka Miljövårdsråd har tillsammans med naturskyddsföreningar, hembygdsföreningar m fl varit representerat vid ett Fokusgruppsmöte (11/12) om skötseln av Nackas naturreservat.

På styrelsens uppdragJan Åman
ordförande