Kallelse till årsmöte 2012

Nacka Miljövårdsråd

Styrelsen för Nacka Miljövårdsråd inbjuder till årsmöte onsdagen den 28 mars 2012 klockan 19.00 i Dieselverkstaden, Lilla scen, Marcusplatsen 17 i Sickla. Det är ca 150 m promenad från hållplatserna Sickla station och Sickla bro. Se www.dieselverkstaden.se

Före årsmötesförhandlingarna:

Vision och verklighet - En hållbar trafikutveckling för Nacka-Värmdö

Trafiksituationen i högtrafik mellan Stockholm och Nacka börjar bli ohållbar. Den politiska viljan är ja till tunnelbana. Vad detta kommer att innebära för Sicklaön är oklart. Slussenombyggnaden kommer också att innebära stora förändringar för Nackaresenärerna.

Björn Sylvén är trafikkonsult och informationschef på AB Stockholms spårvägar. Han har i decennier varit trafikdebbatör med olika förslag till trafiklösningar för Stockholm och kan kollektivtrafikens historia. Björn Sylvén talar om hur framtidens trafik i Nacka-Värmdösektorn skulle kunna utformas.

Därefter förfriskningar.

Förslag till föredragningslista för årsmötet

 1. Mötets öppnande.
 2. Mötets behöriga utlysande.
 3. Fastställande av föredragningslista för årsmötet.
 4. Val av ordförande för mötet.
 5. Val av sekreterare för mötet.
 6. Val av två justeringsmän, tillika rösträknare.
 7. Verksamhetsberättelse.
 8. Revisionsberättelse.
 9. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen.
 10. Fastställande av årsavgift.
 11. Behandling av inkomna motioner.
 12. Val av styrelse och styrelsesuppleanter.
 13. Val av revisorer och revisorssuppleanter.
 14. Val av valberedning.
 15. Övriga frågor.

Rätt att inlämna motion tillkommer varje medlem. Motioner inkomna senast den 14 mars kan behandlas av styrelsen för beslut på årsmötet, skicka helst som e-post till ordf@nackamiljo.se. Motioner och styrelsens förslag läggs ut på http://www.nackamiljo.se/motioner2012.html.

Styrelsen

Denna kallelse har lagts ut på webben som http://www.nackamiljo.se/nmrk2012.html


Nacka Miljövårdsråd
c/o Jan Åman
Plommongatan 9, 138 31  Älta
Hemsida: http://www.nackamiljo.se
E-mail: ordf@nackamiljo.se
Telefon hem: 7733283
Telefon Arb.: 55378743