Kallelse till årsmöte 2004

Nacka Miljövårdsråd

Styrelsen för Nacka Miljövårdsråd inbjuder till årsmöte onsdagen den 17 mars klockan 19.00 i lilla scenen, Dieselverkstaden, Marcusplatsen 17 i Sickla. Det är ca 100 m promenad från hållplaterna Sickla station och Sickla bro. Se www.dieselverkstaden.nu

Danvikslösen

Före årsmötesförhandlingarna talar Guldbrand Skjönberg, om Danvikslösen. Guldbrand Skjönberg arbetar sedan länge med Nacka kommuns planfrågor. I den nya organisationen är han direktör för teknik, miljö och säkerhet.

Danvikslösen innebär bl a att biltrafiken leds genom Henrikdalsberget medan Saltsjöbanan leds runt berget och i tunnel under Danvikskanalen. Detta för att medge en kraftig utbyggnad av Lugnet och kring Henriksdal. Se även www.danvikslosen.se

Därefter förfriskningar.

Föredragningslista för årsmötet

 1. Mötets öppnande.
 2. Mötets behöriga utlysande.
 3. Fastställande av föredragningslista för årsmötet.
 4. Val av ordförande för mötet.
 5. Val av sekreterare för mötet.
 6. Val av två justeringsmän, tillika rösträknare.
 7. Verksamhetsberättelse.
 8. Revisionsberättelse.
 9. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen.
 10. Fastställande av årsavgift.
 11. Behandling av inkomna motioner.
 12. Val av styrelse och styrelsesuppleanter.
 13. Val av revisorer och revisorssuppleanter.
 14. Val av valberedning.
 15. Övriga frågor.

Rätt att inlämna motion tillkommer varje medlem. Motioner inkomna senast den 29 februari kan behandlas av styrelsen för beslut på årsmötet, skicka helst som e-post. Motioner och styrelsens förslag läggs ut på http://www.aman.pp.se/nmr/motioner2004.html.

Styrelsen

Denna kallelse har lagts ut på webben som http://www.aman.pp.se/nmr/nmrk2004.html


Nacka Miljövårdsråd
c/o Jan Åman
Plommongatan 9, 138 31  Älta
Hemsida: http://www.aman.pp.se/nmr
E-mail: nmr@aman.pp.se
Telefon hem: 7733283
Telefon Arb.: 161039
Fax arb.: 163969