NACKA MILJÖVÅRDSRÅD

Protokoll från årsmöte 24 mars 2003
på Kom!petenscentrum, Nacka Närsjukhus.

Före mötet berättade Ingrid Eckerman informerade om den intressanta lokal där mötet ägde rum. Därefter visade trafikforskaren Björn Sylvén, mannen bakom "Frodoplanen", olika trafiklösningar.

1. Mötet förklarades öppnat.
2. Mötet förklarades behörigen utlyst.
3. Föredragningslistan fastställdes.
4. Till ordförande för mötet valdes Lars Dixelius.
5. Till sekreterare för mötet valdes Ingrid Eckerman.
6. Till justerare tillika rösträknare valdes Ingrid Lundahl och Lennart Siik.
7. Verksamhetsberättelsen godkändes och lades till handlingarna.
8. Revisionsberättelsen godkändes och lades till handlingarna.
9. Styrelsen förklarades ansvarsfri.
10. Årsavgiften fastställdes till oförändrat 50 kr för enskild medlem, 150 kronor för föreningar.
11. Inga motioner hade inkommit till mötet.
12. Som styrelseledamöter omvaldes Carin Brand och Björn Strehlenert och nyvaldes Olof Sandström och Egon Lundqvist, alla på två år. Till suppleanter på ett år valdes Vilhelm Herlin (omval) och Elisabet Järvinen (nyval).
13. Till revisorer omvaldes Sten Hjalmarsson och Gabriel Isoz. Till revisorssuppleanter valdes Fabian Edelstam och Karl Siik.
14. Till valberedning valdes Bengt Miöen (sammankallande) och Carl-Cedric Coulianos.
15. Övriga frågor. Mötet gav styrelsen tre uppdrag:
  • Att undersöka möjligheten att med bidrag från kommunen distribuera Miljövårdsnytt till politikerna.
  • Att undersöka möjligheterna till aktivitetsbidrag från kommunen.
  • Att aktivt rekrytera föreningar som medlemmar för att bredda underlaget.

Vid protokolletIngrid EckermanJusterasIngrid Lundahl Lennart Siik