Nacka Miljövårdsråd: MILJÖVÅRDSPLAN FÖR NACKA
Nacka Miljövårdsråds träd Nacka 2006-04-04
Nacka Miljövårdsråd

Kommunstyrelsen
Nacka kommun
131 81   Nacka

Hemställan om att återinföra miljövårdsplan för Nacka

Vid Nacka Miljövårdsråds senaste årsmöte beslutades enhälligt att göra följande uttalande:

Under senare år har miljöarbetet i Nacka kommun försämrats. Hänsyn till strandskydd, riksintresse och Natura 2000 åsidosätts ofta på ett anmärkningsvärt sätt. Vi anser därför, att Nacka kommun åter skall upprätta en miljövårdsplan, som skall vara styrande i arbetet med kommunens översiktsplan, områdesplaner och detaljplaner.

Härmed skulle förutsättningen förbättras för Nacka kommun att bli det föredöme i miljöhänseende, som den så ofta gör anspråk på att vara. Kommuninvånarnas många gånger engagerade intresse för miljöfrågor skulle mötas på ett positivt sätt och begreppet Nacka Ekokommun gå ett steg mot dess önskade innebörd.

Nacka Miljövårdsråd hemställer således om att Nacka kommun åter upprättar en miljövårdsplan.


För Nacka Miljövårdsråd
Jan Åman
ordförande

Denna skrivelse har lagts ut på webben som http://www.nackamiljo.se/miljovardsplan.htmlNacka Miljövårdsråd
c/o Jan Åman
Plommongatan 9
138 31  Älta
Telefon:
Hem: 7733283
Arb: 55378743
E-mail: jan@aman.se