Kallelse till årsmöte 2014

Nacka Miljövårdsråd

Styrelsen för Nacka Miljövårdsråd inbjuder till årsmöte torsagen den 27 mars 2014 klockan 19.00 i Dieselverkstaden, Lilla scen, Marcusplatsen 17 i Sickla. Det är ca 200 m promenad från hållplatserna Sickla station och Sickla bro. Se www.dieselverkstaden.se .

Före årsmötesförhandlingarna:

Bland Trollsländor och fjärilar
och annan biologisk mångfald, bilder från Nackareservatet och Erstavik.
Ronny Fors, ordförande i Naturskyddsföreningen i Nacka, visar bilder och berättar om vanliga och ovanliga arter i Nackas största naturområde. Vad händer med skogarna, hagmarkerna och våtmarkerna i området? Kommer våtmarken vid Östervik läggas igen?

Därefter förfriskningar.

Förslag till föredragningslista för årsmötet

 1. Mötets öppnande.
 2. Mötets behöriga utlysande.
 3. Fastställande av föredragningslista för årsmötet.
 4. Val av ordförande för mötet.
 5. Val av sekreterare för mötet.
 6. Val av två justeringsmän, tillika rösträknare.
 7. Verksamhetsberättelse.
 8. Revisionsberättelse.
 9. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen.
 10. Fastställande av årsavgift.
 11. Behandling av inkomna motioner.
 12. Val av styrelse och styrelsesuppleanter.
 13. Val av revisorer och revisorssuppleanter.
 14. Val av valberedning.
 15. Övriga frågor.

Rätt att inlämna motion tillkommer varje medlem. Motioner inkomna senast den 13 mars kan behandlas av styrelsen för beslut på årsmötet, skicka helst som e-post till ordf@nackamiljo.se. Motioner och styrelsens förslag läggs ut på http://www.nackamiljo.se/motioner2014.html.

Styrelsen

Denna kallelse har lagts ut på webben som http://www.nackamiljo.se/nmrk2014.html


Nacka Miljövårdsråd
c/o Jan Åman
Plommongatan 9,  138 31  Älta
Hemsida: http://www.nackamiljo.se
E-mail: ordf@nackamiljo.se
Telefon hem: 7733283
Telefon Arb.: 55378743