Nacka Miljövårdsråds träd Nacka 2009-05-24
Nacka MiljövårdsrådKommunfullmäktiges ledamöter
KFKS 2008/214 och 1998/159 214
Nacka kommun
131 81   Nacka


Yttrande inför antagande av naturreservat Tollare och av detaljplan för del av Tollare, fastigheten Tollare 1:160 m fl, delplan 1a, Tollare Träskväg


Nacka Miljövårdsråd anser att de förändringar av planen för Tollare Träskväg som gjorts efter utställningen är så omfattande att planen på nytt måste ställas ut offentligt. Visserligen har antalet byggrätter minskats men vägen planeras nu i helt ny sträckning som inte ställts ut, ett område mark som inte tidigare avsetts att bebyggas planeras nu för bebyggelse.

Vidare är det ett allvarligt fel i planen och dess miljöbeskrivning att man inte ordentligt behandlar den nya utloppsledning från Tollare träsk som planeras. En vattendom bör först fastställa sjöns tillåtna nivåer i framtiden. Eftersom sjöns nuvarande utlopp går rakt genom två av de föreslagna tomterna kan inte frågan om sjöns utlopp behandlas oberoende av detaljplanen.

Nacka Miljövårdsråd anser att detaljplaneområdena Tollare träskväg och Mellanbergsvägen skall fortsätta att vara naturmark och sammanhängande ingå i naturresrvat Tollare.

Nacka Miljövårdsråd liksom Boo Miljö- och Naturvänner och Naturskyddsföreningen i Nacka m.fl. har i sina remissyttranden och i sina synpunkter under utställningstiden helt avfärdat att den aktuella detaljplanen för Tollare Träskväg qgenomförs. Hela detta område ligger inom gränsen för det som skulle vara strandskyddat område för Tollare träsk. Det som åberopas för obefintligt strandskydd är en 70 år gammal byggplan - som genomfördes endast till den del att fem villor byggdes. Att fortfarande år 2009 envist hålla fast vid ett obefintligt strandskydd är synnerligen otidsenligt - i all synnerhet som en förändrad syn finns idag - om än inte ännu i lag genomförd. Hela området bör ligga inom Naturreservat Tollare, som därmed skulle kunna vara ett sammanhållet naturreservat med ordentliga skyddszoner kring den ur biologisk synpunkt känsliga sjön Tollare träsk.

I en dalsänka ner mot sjön tas nu mer naturmark i anspråk än som var fallet i den tidigare utställda detaljplanen. Man förskjuter tomtmarken 20 meter ner mot sjön på en längdsträcka om 40 meter. Bebyggelsen är nu placerad bara några få meter från stigen, som på sin andra sida består av sankmark. En remsa om 12-15 meter grönt går upp mot bilvägen. Redan i tidigare plan gick exploateringen för långt ner mot sjön i denna sänka. Delar av sänkan är ett våtmarksområde, som kommer att påverkas av föroreningar som kommer att läcka direkt från bilvägen och ner i sjön.

I utredningen av Rekreationsvärden framgår väldigt klart att området mellan Tollare träsk och Sockenvägen behöver skyddas för att ett tillgängligt område för ostörd naturupplevelse ska finnas.

Av miljöredovisningen framgår att det troligen krävs utfyllnad för av de två tomter genom vilka sjöns utloppsdike rinner samt att detta kan påverka utloppsbäcken. Vidare föreslås en långhålsborrning för en ny utloppsledning, troligen inom naturreservatet där ju strandskydd råder. Vi uppfattar att detta innebär en vattenverksamhet som ha ha betydande miljöpåverkan och att därför en fullständig miljökonsekvensbeskrivning krävs istället för den befintliga miljöbeskrivningen.

Vi anser att om Tollare träsks nuvarande utlopp skall ersättas med en ny utloppsledning måste först en vattendom fastställa mellan vilka nivåer sjöns yta får variera.

I och med de kraftiga förändringarna både av detaljplaneförslaget och av naturreservatsförslaget kräver vi att båda dessa ärenden sänds ut på nytt samråd.


För Nacka Miljövårdsråd


Jan Åman
ordförande
Detta remissvar har lagts ut på webben som http://www.nackamiljo.se/tollareresbrevkf.html
Nacka Miljövårdsråd
c/o Jan Åman
Plommongatan 9
138 31  Älta
Telefon:
Hem: 7733283
Arb: 55378743
E-mail:
jan@aman.se