Kallelse till årsmöte 2002

Nacka Miljövårdsråd

Styrelsen för Nacka Miljövårdsråd inbjuder till årsmöte i Boosalen, Boo kommunalhus, Kommunalvägen 2, torsdagen den 21 mars klockan 19.00. Boo kommunalhus ligger vid Värmdövägen söder om Orminge centrum och i omedelbar anslutning till busshållplats Boo kommunalhus (tidigare kallad Lännerstavägen). Där passerar busslinjerna 416-418, 422, 444, 445 och 448.

Före årsmötesförhandlingarna inleder Carl-Cedric Coulianos, ordförande för Boo Miljö- och Naturvänner, en diskussion om:
Vart tog miljöfrågorna vägen?

Därefter förfriskningar.

Föredragningslista för årsmötet

 1. Mötets öppnande.
 2. Mötets behöriga utlysande.
 3. Fastställande av föredragningslista för årsmötet.
 4. Val av ordförande för mötet.
 5. Val av sekreterare för mötet.
 6. Val av två justeringsmän, tillika rösträknare.
 7. Verksamhetsberättelse.
 8. Revisionsberättelse.
 9. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen.
 10. Fastställande av årsavgift.
 11. Behandling av inkomna motioner.
 12. Val av styrelse och styrelsesuppleanter.
 13. Val av revisorer och revisorssuppleanter.
 14. Val av valberedning.
 15. Övriga frågor.

Rätt att inlämna motion tillkommer varje medlem. Motioner inkomna senast den 27 februari kan behandlas av styrelsen för beslut på årsmötet, skicka helst som e-post. Motioner och styrelsens förslag läggs ut på http://www.aman.pp.se/nmr/motioner2002.html.

Styrelsen

Denna kallelse har lagts ut på webben som http://www.aman.pp.se/nmr/nmrk2002.html


Nacka Miljövårdsråd
c/o Jan Åman
Plommongatan 9, 138 31  Älta
Hemsida: http://www.aman.pp.se/nmr
E-mail: nmr@aman.pp.se
Telefon hem: 7733283
Telefon Arb.: 55378206
Fax arb.: 55378601