Kallelse till årsmöte 2003

Nacka Miljövårdsråd

Styrelsen för Nacka Miljövårdsråd inbjuder till årsmöte i Nacka Närsjukhus, måndagen den 24 mars klockan 19.00. Lokalen är Kom!petenscentrum för folkhälsa, 1 trappa upp i sjukhuset, skyltat från huvudingången. Buss linje 821 går ca en gång i timmen till sjukhusentrén, annars 300 m promenad från busshållplats Ektorps centrum.

Före årsmötesförhandlingarna talar Björn Sylvén, om
Goda trafiklösningar för Nacka - Var finns förebilderna?
Björn Sylvén har i decennier arbetat som trafikutredare med olika förslag till trafiklösningar för Storstockholm. Han är även känd för att ha givit ut flera böcker med Stockholmsbilder.

Därefter förfriskningar.

Föredragningslista för årsmötet

 1. Mötets öppnande.
 2. Mötets behöriga utlysande.
 3. Fastställande av föredragningslista för årsmötet.
 4. Val av ordförande för mötet.
 5. Val av sekreterare för mötet.
 6. Val av två justeringsmän, tillika rösträknare.
 7. Verksamhetsberättelse.
 8. Revisionsberättelse.
 9. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen.
 10. Fastställande av årsavgift.
 11. Behandling av inkomna motioner.
 12. Val av styrelse och styrelsesuppleanter.
 13. Val av revisorer och revisorssuppleanter.
 14. Val av valberedning.
 15. Övriga frågor.

Rätt att inlämna motion tillkommer varje medlem. Motioner inkomna senast den 28 februari kan behandlas av styrelsen för beslut på årsmötet, skicka helst som e-post. Motioner och styrelsens förslag läggs ut på http://www.aman.pp.se/nmr/motioner2003.html.

Styrelsen

Denna kallelse har lagts ut på webben som http://www.aman.pp.se/nmr/nmrk2003.html


Nacka Miljövårdsråd
c/o Jan Åman
Plommongatan 9, 138 31  Älta
Hemsida: http://www.aman.pp.se/nmr
E-mail: nmr@aman.pp.se
Telefon hem: 7733283
Telefon Arb.: 161039
Fax arb.: 163969