Introduktion till frågan om:
Nya golfhål i Nackareservatet

Björkhagens golfklubb vill anlägga ett helt nytt golfhål på orörd naturmark strax nordväst om Hammarbystugan i Nackareservatet. Dessutom vill man anlägga en ny green nära vägen några hundra meter nordligare. Vidare vill man anlägga flera nya vägar i området för att kunna köra golfbilar! Golfklubben har inkommit med en ny skrivelse (pdf-fil) och en bifogad karta.

En tydligare beskrivning av vad utbyggnaden av golfbanan gäller ges av denna karta. En skrivelse från Arbetsgruppen bevara Nackareservatet protesterar mot utbyggnaden. (Word doc-format)

Områdesnämnden Älta ska vid sitt sammanträde i juni 2005 på nytt ta ställning till byggnadstillstånd. Junimötet har av allt att döma flyttats (från 16e) till 15 juni 2005 18.30 i Alianskyrkan (i hörnet Ältavägen - Almvägen). Mötet inleds med frågor från allmänheten till politikerna.

I sin bygglovsansökan har golfklubben bifogat två kartor, en över hela golfområdet från 2004 och en som visar det nya hålet med anslutande nya golfvägar från maj 2005. Kartorna strider mot varandra, av allt att döma har man nu försökt undvika att anlägga ny green på strandskyddad mark, närmare än 300 m från de Natura 2000-klassade sjöarna Dammtorpssjön och Söderbysjön.

Tidigare har områdesnämnden Älta avstått från att bevilja standskyddsdipens och byggnadstillstånd för golfbaneutbyggnaden med motivering att man arbetar med att göra Nackareservatet till naturreservat.

Nacka Miljövårdsråds synpunkter till Områdesnämnden Älta inför beslut om Björkhagens golfklubbs ansökan, 2005-06-12

Bakgrund från 2004:

Nackareservatet är just nu föremål för ett formellt reservatsbildande. Ett förslag till reservatets utformning väntas presenteras i maj.

Kring Dammtorpsjön och Söderbysjön gäller ett standskyddsområde på 300 meter, de föreslagna nyanläggningarna ligger något närmare än så varför strandskyddsdispens krävs utöver byggnadstillstånd.

En tjänsteskrivelse från kommunen 2004 föreslår att Områdesnämnden Älta skall godkänna dispens från strandskyddsbesämmelsena. I detta papper verkar det dock bara vara fråga om två nya greener, det framgår inte att det rör sig om att bygga ett helt nytt golfhål i orörd skogsmark.

Den "karta" som hör till tjänsteskrivelsen klargör knappast vad saken gäller. "Kartan" tycka ha faxats från en fax på WSP (08-6886910), antagligen till Nacka kommun. (Samma "karta" i högre upplösning).

I tjänsteskrivelsens "Skäl för beslut" hävdas att "Nybyggnation av två greener bedöms inte påverka det rörliga friluftslivet". Detta är en grov lögn. Dessutom är det inte två greener som skall anläggas, utan en green och ett helt nytt golfhål med utslagsplats, fairway och green på idag helt orörd skogsmark. För att kunna lägga en orienteringsbana runt Dammtorpsjön eller runt Söderbysjön är man i stort sätt tvungen att passera genom eller omedelbart intill detta område. Efter utbyggnaden kommer vägen förbi Hammarbystugan att ha golfbanor på båda sidor av vägen, i stället för nuvarande intryck av skogspromenad kommer man att få ett intryck av att befinna sig mitt i ett "skjutbaneområde".

Vidare hävdas där att "De ligger så lång från strandkanten att de inte påverkar sjön." På golfbanor, i synnerhet på greenerna, används stora mängder konstgödning. Denna rinner från de aktuella platserna till Dammtorpssjön respektive Söderbysjön där de förgiftar sjöarna. På andra håll, t ex vid Saltsjöbadens golfklubbs bana har man därför genomfört ett särskilt omhändertagande av dagvatten från golfbanan för att undvika att förgifta sjöarna. Med tanke på att Dammtorpssjön och Söderbysjön utgör ett särskilt skyddsvärt Natura 2000-område borde självklart ett sådant krav ställas även här.

Det nya golfhålet är tänkt att ligga nordväst om Hammarbystugan, norr om vägen dit. Den andra greenen skulle ligga några hundratal meter längre norrut nära den cykelväg som leder mellan Nacka gamla kyrkogård och Söderbysjön. Man vill troligen vända på befintligt hål och lägga själva greenen intill cykelvägen som passeras av 1000-tals människor varje dag. Troligen kommer golfklubben att försöka friskriva sig från ansvar, om någon skulle råka få en golfboll i huvudet, genom att sätta upp varningsskyltar: "Varning. Området beträdes på egen risk". Sådana skyltar finns det gott om i det blivande naturreserervatet!

Byggs det nya golfhålet innebär det en kraftig inskränkning av allemansrätten i området. Det som nu äntligen för Nackaborna och Stockholmarna skall bli ett naturreservat till gagn för det rörliga friluftslivet och bevarande av naturvärden, verkar istället kunna bli ett stort parkliknande golfbaneområde. Detta vore ytterst olyckligt!

Åtta organisationer, däribland Nacka Miljövårdsråd, har skrivit till Områdesnämnden Älta med synpunkter på detta förslag, 2004-04-19. (pdf-fil)

Enligt ON Ältas ordförande, Mats Granath (fp) återremitterades frågan på sammanträdet 21/4. Ärendet återremitterades på flera grunder, bl a vill man först avvakta utredningen om reservatsbildningen och man vill ha en konsekvensanalys. Uppenberligen ledde ärendet till en omfattande debatt i nämnden. Moderaterna (4 av 11) hade velat klubba igenom beslutet men de övriga var i majoritet, 2 (fp), 1 (kd), 3 (s), 1 (v). Protokollet har nu lagts ut på Internet. (Word doc-format)

Protokollets beslut lyder:

Strandskyddsdispens för Björkhagensgolfbana Erstavik 6:1

Beslut
Områdesnämnden återremitterar ärendet för att
1   Avvakta färdig utredning av Nacka reservatet

2   Klargöra konsekvensanalys av markerade områden A+B, bla en detaljerad karta över de nya banornas hela sträckning med omgivning med cykelvägar och stigar markerade samt utslagsplatser, bollriktningar och greener.

3   Redovisning av skötselavtal på angivna ytor A+B, bla belysa miljökonsekvenser från de kemikalier/bekämpningsmedel som används på greenerna. Hur påverkas dagvattnet av de kemikalier som används på greenerna?

Kommunens handläggare är Sofia Åkerman, 7189474.

Senast ändrad av Jan Åman 2011-01-07