Nacka Miljövårdsråd

Nacka 1999-03-08

 

Till
Miljö & Stadsbyggnad
Att: Gisela Tibblin
Nacka kommun
131 81  Nacka
Fax: 7189454

 

 

Remissvar beträffande Kvalitetsprogram för "Nackas norra kust"

 

Nacka miljövårdsråd vill inledningsvis ge ros för att detta översiktliga planeringsförslag utarbetats.

Miljövårdsrådet ger ris därför att det vid fjärde seminariet efterfrågade och utlovade femte seminariet inte har hållits ännu!

Vi tror att ett lämpligt sätt att använda tid och resurser vore att efter analys och utvärdering av seminarieresultaten göra en relativt snabb och preliminär bearbetning, vilken presenteras och behandlas i ett femte endagsseminarium av de deltagare som tidigare inbjudits. Denna bearbetning har i stället givits en slutgiltig form och har dragit ut på tiden. Vi som har deltagit i seminarierna och därmed givit underlag till föreliggande remissförslag ombeds nu att var för sig yttra oss. Planeringen missar härmed möjligheten att befästa och förtydliga seminariedeltagarnas samsyn i de övergripande linjerna och i följdriktiga rekommendationer för delområdena.

Vi efterlyser
1) Förtydliganden i form av kartor och elevationer så att bebyggelsegränser, naturmarksområden, bevarade silhuetter och landmärken mm framgår. Där en precisering av detta slag inte är önskvärd kan mellanzoner markeras och ges den önskade verbala förklaringen.
2) Ett inskjutet planeringsskede som inleds med ett förberett seminarium där samrådsdeltagarna inbjuds och får hjälp att uttrycka samstämmiga förtydliganden enligt punkt 1 och avslutas med bearbetning och presentation i ett nytt remissförslag.

Kvalitetsprogrammets status

Under rubriken "Arbetet med kvalitetsprogrammet" sägs att "syftet med seminarierna var att skapa en gemensam kunskapsbas för diskussionen kring...". Formuleringen förringar betydelsen av seminarierna. Deltagarna uppfattade ett vidare syfte nämligen att faktiskt identifiera värden och formulera riktlinjer för deras hävd. Vi antar att det föreligger ett genuint politiskt intresse att tillgodose de kulturhistoriska, stadsbildmässiga och biologiska mål så som de formulerats av seminariedeltagarna. Då bör detta framgå av texten.

I förordets femte stycke står det "Programmet skall tjäna som stöd (vår kursivering) för den fortsatta planeringen i området ..." Vi tror att samtliga institutioner och föreningar som främst arbetar med miljö- och kulturfrågor och som har deltagit i kvalitetsplanearbetet menar att programmet skall vara styrande för den fortsatta planeringen i området. Det står vidare "Avsikten är att ... kvalitetsprogrammet sedan kontinuerligt uppdateras (vår kursivering) i samband med översyn/omarbetning av kommunens översiktsplan". Helt grundläggande för kvalitetsprogrammets värde är att det kan fungera som styrmedel för de ambitioner som är dess grund. Programmet kommer inte "tjäna som stöd för den fortsatta planeringen" om "övergripande riktlinjer" och "rekommendationer" inte innebär krav som detaljplanering och byggnadslovsgivning skall underordnas och inte heller om "kvalitetsprogrammet sedan kontinuerligt uppdateras" utan samråd med och insyn från alla dem som format planen.

Kvalitetsvärdering

I utredningen står (början av tredje stycket av förordet, sid 5): "Vad som är kvalitet bygger ytterst på värderingar som växlar över tiden". Människan som biologisk varelse måste underordnas naturens lagar, dessa är överordnade om en långsiktig hållbar utveckling ska nås, d v s om en ekologisk-ekonomisk balans ska råda mellan intäkter och utgifter av naturkapitalet. Naturens lagar är inte förhandlingsbara och Miljövårdsrådet anser att naturmiljön här i detta speciella område måste ha största vikt och inte som det står i inledningen av fjärde stycket att den skall vägas mot intresset att ta till vara och utveckla hus och mark.

Symptomatisk är beskrivningen i fjärde stycket på sid 7 där fokuseringen görs på byggnaderna: "Bebyggelsen är samlad i klungor mellan vilka naturen framträder med vegetation och branta bergssidor". Naturen är själva basen för människans och de levande organismernas existens!

Styrmedel i plangenomförandet (sjätte stycket sid 10)

Miljövårdsrådet anser att även "kvalitetsfrågor och detaljlösningar" skall regleras i detaljplanen. Vi anser att ett miljöprogram alltid skall regleras i detaljplanens bestämmelser och att dessa skall vara förpliktigande för exploateringsavtalet. Det skall alltså vara detaljplanens bestämmelser som ska vara styrande för planens genomförande och icke som författarna föreslår att väsentliga delar skjuts över till exploateringsavtalet. Vad finns det för anledning att undervärdera detaljplaneinstitutet och låta detta bli underornat exploateringsavtalet? En detaljplan är en överenskommelse mellan medborgarna, politikerna och myndigheten, medan ett exploateringsavtal tecknas mellan byggaren och uppdragsgivaren. Är det Nacka kommuns intentioner att omkullkasta detaljplanens demokratiska dignitet?

Övergripande riktlinjer för bevarande och utveckling av Nackas norra kust

Landskap (sid 13): Här anser vi att den befintliga vegetationen med dess organiska jordskikt skall betraktas som en känslig, till Ekoparken gränsande del, och räknas som en organisk del av den gröna struktur som bildar en s k ventilations- eller luftkorridor och utgör en länk i den gröna skogliga kedjan från skärgården in till stenstaden. Inte någonstans bland de övergripande riktlinjerna har det ekologiska synsättet inkorporerats i konkret form. Hur tänker man sig att "bevara och utveckla (vår kursivering) de grönområden som finns"? Vad menas här med utveckling? Betyder det parkering, exploatering, parkområde eller vad menas?

Grönområdena påverkas direkt och indirekt av hur omgivande areor behandlas, om marken förseglas, om vattenflöden blockeras, hur dagvatten från tak och parkeringsplatser styrs.

Övriga riktlinjer saknar konkretisering, t.ex. (fjärde stycket sid 13) "Hela området exponerar sig mot inloppet till Stockholm... vilket också ställer höga krav på placering och utformningen av ny bebyggelse". Detta är vackra ord men inte konkretiserade. Miljövårdsrådet vill se tydliga riktlinjer.

Vad menas exempelvis med (andra stycket sid 14): "Ny bebyggelse skall vara representativ och unik (vår kursivering)." Representativ för vad då? Vad menas med unik?

Bland övergripande riktlinjer saknas exempel på hur kretslopp ska kunna nås, hur dagvatten ska hanteras, hur de nya byggnaderna placeras i relation till exempelvis passiv energihushållning, vilka material som ej får användas av hänsyn till miljön o s v.

Rekommendationer Danvikstrand (sid 22):

"att det glesa, varierande och förhållandevis småskaliga bebyggelsemönstret bibehålles vid ny exploatering". Vi anser att rekommendationen är allför vag och inte värdig en miljö som klassas som riksintressant.

Rekomendationer Gäddviken, Bebyggelse (sid 35):

"Vid gestaltning av ny bebyggelse måste stor hänsyn tas till hur området upplevs från Svindersviken." Vi anser inte att det räcker att skriva att "stor hänsyn" måste tas, här krävs en landskapsanalys och inte bara vackra ord som kan vara föremål för subjektiv tolkning.

Slutsats

Miljövårdsrådet anser att "Nackas norra kust", det riksintressanta inloppet till Sveriges huvudstad, är värd en analys som verkligen ger stöd till den fortsatta planeringen av området. Vidare kräver vi att det utlovade femte seminariet skall komma till stånd.

För Nacka Miljövårdsråd

 

Jan Åman

ordförande

 
Detta remissvar har lagts ut på webben som http://www.aman.pp.se/nmr/norrkust.html

 

Nacka Miljövårdsråd
c/o Jan Åman
Plommongatan 9
138 31  Älta
Telefon:
Hem: 7733283
Arb: 164632
Telefax:
Hem: 7732313
Arb: 347817
E-mail:
ja@physto.se