Nacka Miljövårdsråds träd Nacka 2010-02-24
Nacka MiljövårdsrådKommunstyrelsen
Nacka kommun
131 81   Nacka


Angående handlingar borttagna från Nacka kommuns webb

Många av kommunens dokument som vi uppfattar att ha ett mer bestående värde har av allt att döma tagits bort från kommunens webb, vi anser att dessa åter ska finnas tillgängliga där.

Detta gäller bl a flera detaljplaneförslag som legat på kommunens webbsidor under samråd och utställning men där beslutet blivit att avslå förslaget. För antagna förslag kan man följa beslutsprocessens skeden med olika förslag i start-PM, samråd, utsällning och beslut, för ej antagna planer har samtliga förslag under beslutsprocessen av allt att döma helt avlägnats från webben trots att de givetvis utgör allmäna handlingar av allmänt intresse.

Bland detaljplaner som varit på samråd och legat på webben finns bl a parkering på Älta torg, företagsetablering på Kvarnvägen i Björknäs, skola på Bootippen och baskethall i Gröna Dalen.

Flera andra dokument tycks ha avlägsnats, även dokument som refereras till i andra existerande dokument, såsom flera trafikutredningar.

Sidan som behandlar förslag till mobilmaster från mars 2009 kräver nu lösenord för åtkomst medan äldre förslag kan läsas av alla.

Jag kan ge exakta länkar som tidigare lett till nämnda dokument om detta är till hjälp.

Denna fråga togs upp på Naturvårdsrådet 26 november 2009 (se protokoll) och i e-post till Ann-Sofie Mårtensson 15 januari 2010.Jan Åman
ordförande Nacka Miljövårdsråd

Denna skrivelse har lagts ut på webben som http://www.nackamiljo.se/borttagna.html
Nacka Miljövårdsråd
c/o Jan Åman
Plommongatan 9
138 31  Älta
Telefon:
Hem: 7733283
Arb: 55378743
E-mail:
jan@aman.se