Kallelse till årsmöte 2000

Nacka Miljövårdsråd

Styrelsen för Nacka Miljövårdsråd inbjuder till årsmöte i Studieförbundet Vuxenskolans lokaler, Järla skolväg 15, "Gamla församlingshemmet", tisdagen den 28 mars klockan 19.00. Byggnaden är belägen bakom brandstationen ca 200 meter nordost om Järla station.

Före årsmötesförhandlingarna talar Förste länsassessor Nils Strehlenert, som är ordförande i miljöprövningsdelegationen på länsstyrelsen och därför en viktig belutsfattare i miljöfrågor, om:

Den nya Miljöbalken. Den nya miljöbalken täcker in naturvårdslagen, miljöfarlig verksamhet, vattenskyddslagen m.m.

Därefter förfriskningar.

Föredragningslista

 1. Mötets öppnande.
 2. Mötets behöriga utlysande.
 3. Fastställande av föredragningslista för årsmötet.
 4. Val av ordförande för mötet.
 5. Val av sekreterare för mötet.
 6. Val av två justeringsmän, tillika rösträknare.
 7. Verksamhetsberättelse.
 8. Revisionsberättelse.
 9. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen.
 10. Fastställande av årsavgift.
 11. Policyprogram för Nacka Miljövårdsråd. Styrelsens förslag bifogas.
 12. Behandling av inkomna motioner.
 13. Val av styrelse och styrelsesuppleanter.
 14. Val av revisorer och revisorssuppleanter.
 15. Val av valberedning.
 16. Övriga frågor.
Rätt att inlämna motion tillkommer varje medlem. Motioner inkomna senast den 17 mars kan behandlas av styrelsen för beslut på årsmötet.

Kallelse till årsmötet har även publicerats under rubrik föreningsnytt i Nacka Värmdö Posten.

Styrelsen

Denna kallelse har lagts ut på webben som http://www.aman.pp.se/nmr/nmrk2000.html


Nacka Miljövårdsråd
c/o Jan Åman
Plommongatan 9,   138 31  Älta
Telefon:
Hem: 7733283
Arb: 164632
Telefax:
Hem: 7732313
Arb: 347817
E-mail:
nmr@aman.pp.se