Kallelse till årsmöte 2001

Nacka Miljövårdsråd

Styrelsen för Nacka Miljövårdsråd inbjuder till årsmöte i "199:an", Värmdövägen 199, tisdagen den 20 mars klockan 19.00. "199:an" är den andra Storängsvillan öster om Forum. 100 m från busshållplats vid Forum, 250 m från parkeringen vid Forum. Meddela oss gärna om du är rörelsehindrad.

Före årsmötesförhandlingarna talar Magnus Nilssson, ordförande för Naturskyddsföreningen i Stockholms län, om:
Låsningar och lösningar i Stockholmstrafiken
Införa trafikavgifter? Bygga Österleden?

Därefter förfriskningar.

Föredragningslista

 1. Mötets öppnande.
 2. Mötets behöriga utlysande.
 3. Fastställande av föredragningslista för årsmötet.
 4. Val av ordförande för mötet.
 5. Val av sekreterare för mötet.
 6. Val av två justeringsmän, tillika rösträknare.
 7. Verksamhetsberättelse.
 8. Revisionsberättelse.
 9. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen.
 10. Fastställande av årsavgift.
 11. Behandling av inkomna motioner.
 12. Val av styrelse och styrelsesuppleanter.
 13. Val av revisorer och revisorssuppleanter.
 14. Val av valberedning.
 15. Övriga frågor.

Rätt att inlämna motion tillkommer varje medlem. Motioner inkomna senast den 28 februari kan behandlas av styrelsen för beslut på årsmötet, skicka helst som e-post. Motioner och styrelsens förslag läggs ut på http://www.aman.pp.se/nmr/motioner2001.html, en motion ligger redan där.

Styrelsen

Denna kallelse har lagts ut på webben som http://www.aman.pp.se/nmr/nmrk2001.html


Nacka Miljövårdsråd
c/o Jan Åman
Plommongatan 9, 138 31  Älta
E-mail:
nmr@aman.pp.se
Telefon hem: 7733283
Telefon Arb.: 164632
Fax Arb.: 347817