Nacka Miljövårdsråd

 

 

Kallelse till årsmöte 1999

 

Styrelsen för Nacka Miljövårdsråd inbjuder till årsmöte i Nacka konferenscenter, (Vid Nacka aula, Eklidens skola och Nacka gymnasium, Griffelvägen 15) torsdagen den 25 mars 1999 kl. 19.00.

Före årsmötesförhandlingarna talar Dr. Lena Staxler från landstingets miljömedicinska enhet vid Karolinska sjukhuset om:

Trafiken, luften och hälsan. Är våra bilar tillräckligt rena? Är det hälsovådligt att åka i tunnlarna? Allergierna ökar - finns det samband med bilavgaserna?


Föredragningslista

 1.Mötets öppnande.
 2. Mötets behöriga utlysande.
 3. Fastställande av föredragningslista för årsmötet.
 4. Val av ordförande för mötet.
 5. Val av sekreterare för mötet.
 6. Val av två justeringsmän, tillika rösträknare.
 7. Verksamhetsberättelse.
 8. Revisionsberättelse.
 9. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen.
10. Fastställande av årsavgift.
11. Behandling av inkomna motioner.
12. Val av styrelse och styrelsesuppleanter.
13. Val av revisorer och revisorssuppleanter.
14. Val av valberedning.
15. Övriga frågor.


Rätt att inlämna motion tillkommer varje medlem. Motioner inkomna senast den 15 mars kan behandlas av styrelsen för beslut på årsmötet.

Kallelse till årsmötet har även publicerats under rubrik föreningsnytt i Nacka Värmdö Posten den 16 februari.

Styrelsen

 

 

Nacka Miljövårdsråd
c/o Jan Åman
Plommongatan 9
138 31  Älta
Telefon:
Hem: 7733283
Arb: 164632
Telefax:
Hem: 7732313
Arb: 347817
E-mail:
ja@physto.se