Nacka Miljövårdsråd

Verksamhetsberättelse för år 2005.

Denna verksamhetsberättelse läses bäst som http://www.nackamiljo.se/nmrv2005.html på Internet. Där går det att klicka på texterna för att få mer information och läsa de fullständiga remissvaren etc.

Styrelsemöten.

Under 2005 har styrelsen haft 10 protokollförda sammanträden (19/1, 21/2, 16/3, 13/4, 9/5, 8/6, 18/8, 15/9, 24/10, och 23/11).

Styrelseledamöter etc.

Ordförande Jan Åman
Kassör Olof Sandström
Lennart Balk
Carin Brand
Egon Lundqvist
Björn Strehlenert
Birgit Sundin
Styrelsesuppleanter Mikael Borgh
Vilhelm Herlin
Gunilla Ingmar
Maud Nilsson
Revisorer Sten Hjalmarsson
Karl Siik
Revisorssuppleanter    Carina Andersson
Folke Procopé
Valberedning Carl-Cedric Coulianos
Gun Mattsson
Thomas Åhlin

Remissvar/yttranden

Nacka Miljövårdsråd har under 2005 avgivit remissvar i följande frågor:

Nacka Miljövårdsråd har under 2005 avgivit yttranden/skrivelser i följande frågor:

Aktiviteter

Representant för Miljövårdsrådet deltog i Kommunförbundet Stockholms läns konferens 9/2 "VAS-rådets konstituerande rådsmöte". (VAS-rådet = Vatten- och Avloppssamverkan i Stockholms län)

Diskussion med politiker under Ältadagen 12/2.

Representant för Miljövårdsrådet deltog RTKs (RTK = Landstingets Regionplane- och Trafikkontor) seminarium 18/2 Omvandlingsområden -- strategier och metoder för VA, planering och genomförande (Omvandlingområden: från fritidshus till permanentboende).

Mitt i Nacka skrev om golfbaneutbyggnad i Nackareservatet 10/5. efter att representanter för Miljövårdsrådet, KSSF och Naturskyddsföreningen visat journalist och fotograf runt 3/5.

Representant för miljövårdsrådet deltog i ett seminarium Hur vill vi ha trafiken öster om Slussen i framtiden? i Landstingshuset 24/5, arr. Miljöpartiet i länet.

Samrådsmöten om Danvikslösen hölls 25/8 i Dieselverkstaden samt för Saltsjöbanans och Tvärbanans del 30/8 i Sjöfartshotellet.

Diskussion intierad av Naturskyddsföreningen i Nacka om Nackas grönområden 13/9 i Studiefrämjandets lokaler i Finntorp.

Mitt i Nacka skrev 4/10 om projekt Danvikslösen efter att representanter för Miljövårdsrådet tillsammans andra natur- , miljö- och hembygdsföreningar träffat journalist och fotograf.

Representant för Miljövårdsrådet deltog Naturskyddsförenings möte Bygg och förbättra naturvärden i Älta med Vilhelm Herlin 26/10, Älta bibliotek.

Representant för Miljövårdsrådet deltog i Naturskyddsföreningens möte om mobilstrålning 14/11.

Representant för miljövårdsrådet deltog i Boo Miljö- och Naturvänners möte 17/11, Orminge Folkets hus, Tollare med 800 nya bostäder. Blir det något grönt kvar? Om Exploateringsplanen för Tollare med bl a Tord Runnäs.

Representant för miljövårdsrådet deltog deltog i Länsstyrelsens VA-nätverksträff 14/12.

Aktivt deltagande i flertalet av Älta områdesnämnds öppna möten 2005.

Representant för Miljövårdsrådet deltog Områdesnämnden Sicklaöns öppna möte 11/10.

Arbetsgruppen Bevara Nackareservatet

Nacka Miljövårdsråd har varit representerat vid möten med Arbetsgruppen Bevara Nackareservatet. Gruppen har arbetat för reservatsbildning av hela Nackareservatet och mot golfbaneutbyggnad och mobilmaster i Nackareservatet. Ett utförligt remissvar om reservatsförslaget har utarbetats och ett flertal skrivelser har sänts till myndigheter och lokalpress.

Storstockholms Miljöorganisationers Trafikråd

SMTR, Storstockholms Miljöorganisationers Trafikråd, består av ett 20-tal miljöföreningar i Stockholmsområdet. Representanter från Miljövårdsrådet har deltagit i flertalet av SMTRs möten.

Miljövårdsnytt

Under 2005 har ett nummer av Miljövårdsnytt utkommit. Tidningen har sänts till medlemmar och till bibliotek.

Hemsida

Nacka Miljövårdsråd har en hemsida med adress http://www.nackamiljo.se. Där finns de flesta av Miljövårdsrådets remissvar, yttranden, skrivelser m.m. Även de nummer av Miljövårdsnytt som utkommit sedan 2000 finns i huvudsak att tillgå där.

Under 2005 har tre nyhetsbrev om pågående remisser och kommande möten sänts till de medlemmar som uppgivit sin e-postadress för föreningen. Breven hänvisar till mer detaljerad information på hemsidan.

Årsmötet

Årsmötet hölls den 31 mars 2005 i Dieselverkstaden. Före årsmötesförhandlingarna, talade Kerstin Nöre, byggnadsingenjör och ledamot i Nackas kommunstyrelse, om Strandskydd och Riksintressen.

Vid årsmötet behandlades en motion från Gunilla Ingmar om skydd för Skuruparken. Årsmötet beslöt uttala sig för att "hela Skuruparken görs till naturreservat och skyddas mot framtida exploatering annat än sådan som är förenlig med en skötselplan för ett framtida naturreservat".


På styrelsens uppdrag

Jan Åman
ordförande