Årsmöte Nacka Miljövårdsråd 2000

 

§1. Jan Åman förklarade mötet öppnat.

§2. Mötet fanns behörigt utlyst.

§3. Föredragningslistan godkändes.

§4. Ordförande: Karin Sandqvist

§5. Sekreterare: Ronny Fors

§6. Justerare: Lennart Siik och Fabian Edelstam

§7. Verksamhetsberättelse för 1999.
Ingrid Eckerman påpekade att styrelsen i verksamhetsberättelsen är ofullständig, Carin Brand och Ingrid Eckerman ska ingå i styrelsen. Käthe Bäcklund är inte revisor, däremot är Sten Hjalmarsson det. Mötet godkände verksamhetsberättelsen med dessa ändringar.

§8. Revisionberättelsen godkändes av mötet.

§9. Mötet beviljade styrelsen ansvarsfrihet.

§10. Årsavgiften. Styrelsen föreslår höja avgiften för enskilda medlemmar från 40 kr till 50 kr. Föreningsmedlemmar betalar 100kr. Mötet beslutade enligt styrelsens förslag.

§11. Policyprogram. Mötet beslöt att under denna punkt även behandla inkommen motion från Johan af Petersens.
Ingrid Eckerman föredrog förslaget till policyprogram. Charlie Winbladh föreslog att i raden med NMR:s uppgifter läggs till "enligt stadgarna". Af Petersens motion om att bebyggelsen i områdena omkring obebyggda grönytor skall planeras så, att miljön inom grönytorna inte försämras utan förbättras, arbetas in i programmet. Ingrid Lundbäck saknar begreppet kretslopp och avfallshantering i policyprogrammet.

Mötet beslöt godkänna förslaget till policyprogram med vissa ändringar och tillägg för avfallsfrågor.

§12. Motioner. Johan af Petersens motion anses vara behandlad inom policyprogrammet.
Ingrid Eckermans motion om att NMR ska skicka en skrivelse till kommunstyrelsen om miljöarbetet i Nacka bifölls av mötet. Mötet beslöt att skrivelsen även ska skickas till alla kommunstyrelsens ledamöter, att den ska delas ut vid kommunfullmäktige och skickas till lokaltidningarna.
Bo Swedén menade att motioner och svar från styrelsen ska skickas ut till medlemmarna enligt NMR:s stadgar. Ingrid Eckerman svarade att tidsbrist gjorde att det inte blev möjligt att skicka ut motionerna innan mötet.

§13. Val av styrelse. Mötet beslöt enligt valberedningens förslag. Lennart Siik förelår att styrelsen utser sekreterare inom sig och att styrelsen består av 6 ordinarie ledamöter och 4 suppleanter iställer 7 ord. och 3 sup. Mötet beslöt enligt förslaget.

§14. Val av revisorer. Mötet godkände valberedningens förslag.

§15. Valberedningen valdes om.

§16. Övriga frågor. Bo Swedén tog upp frågan om NMR:s remissvar om Restaurantholmen, där står det att "inga bostäder bör byggas". Det borde vara skarpare formulerat.

Mötet beslöt med röstsiffrorna 7 för och 5 mot att en starkare skrivning ska komma till stånd.

§17. Mötet avslutades.

Sekreterare Justerare Justerare
 
Ronny Fors Lennart Siik Fabian Edelstam