Nacka Miljövårdsråd


Årsmötesprotokoll den 21 mars 2002 kl. 19.00


§ 1.  Ordföranden Jan Åman öppnade mötet.
§ 2.  Mötet förklarades behörigen utlyst.
§ 3.  Utskickad föredragningslista fastställdes.
§ 4.  Jan Åman valdes till ordförande för mötet.
§ 5.  Birgit Sundin valdes till sekreterare för mötet.
§ 6.  Fabian Edelstam och Bengt Miöen valdes till justeringsmän och rösträknare.
§ 7.  Verksamhetsberättelsen godkändes.
§ 8.  Revisionsberättelsen godkändes. Revisorerna tillstyrkte ansvarsfrihet för styrelsen.
§ 9.  Årsmötet beviljade styrelsen ansvarsfrihet.
§ 10.  Årsavgiften fastslogs oförändrad för individuella medlemmar och höjd till 150 kr för föreningar.
§ 11. 

Bo Swedén hade inkommit med en motion, där han föreslog ett intimare samarbete mellan Nackas hembygdsföreningar och naturskyddsföreningar samt Nacka Miljövårdsråd.

NMR:s styrelse synpunkter betonar vikten av samverkan men finner det dessvärre inte praktiskt möjligt med ett systematiserat samråd före varje remissvar. Dock kan en avstämning mellan föreningarna vara väl motiverad när det gäller remissvar av principiellt stor betydelse såsom exempelvis översiktsplaner och dylikt.

§ 12. 

Valberedningens förslag hade lämnats till styrelsen.

Årsmötet valde styrelseledamöter och suppleanter enligt följande:

Ordförande: Jan Åman omval 2 år
Kassör: Birgit Sundin omval 2 år
Ordinarie ledamöter:
Ingrid Eckerman omval 2 år
Gunilla Holmlund omval 2 år
Suppleanter:
Mikael Borgh omval 2 år
Maud Nilsson omval 2 år
Till 2003 kvarstår:
Carin Brand
Björn Strehlenert
Vilhelm Herlin suppleant
Tuva Wretblad suppleant
§ 13.  Årsmötet valde revisorer enligt följande:
Sten Hjalmarsson ordinarie
Gabriel Isoz ordinarie
Fabian Edelstam suppleant
Karl Siik suppleant
§ 14.  Till valberedning valdes:
Rolf Löfström och Bengt Miöen
§ 15.  Årsmötet avslutades.


Vid protokollet:Birgit SundinJusterare:Fabian Edelstam Bengt Miöen