Kallelse till årsmöte 2016

Nacka Miljövårdsråd

Styrelsen för Nacka Miljövårdsråd inbjuder till årsmöte onsdagen den 16 mars 2016 klockan 19.00 i Dieselverkstaden, Lilla scen, Marcusplatsen 17 i Sickla.

Före årsmötesförhandlingarna:

Är det bra med höga hus i Nacka?
Hur höga hus - och var? Henrik Svensson, översiktsplanerare på Nacka kommum, berättar och visar bilder från "Förhållningssätt till höga hus i Nacka stad". Vi som bor i Nacka kan nu också framföra synpunkter.

Därefter förfriskningar.

Förslag till föredragningslista för årsmötet

 1. Mötets öppnande.
 2. Mötets behöriga utlysande.
 3. Fastställande av föredragningslista för årsmötet.
 4. Val av ordförande för mötet.
 5. Val av sekreterare för mötet.
 6. Val av två justeringsmän, tillika rösträknare.
 7. Verksamhetsberättelse.
 8. Revisionsberättelse.
 9. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen.
 10. Fastställande av årsavgift.
 11. Behandling av inkomna motioner.
 12. Val av styrelse och styrelsesuppleanter.
 13. Val av revisorer och revisorssuppleanter.
 14. Val av valberedning.
 15. Övriga frågor.

Rätt att inlämna motion tillkommer varje medlem. Motioner inkomna senast den 2 mars kan behandlas av styrelsen för beslut på årsmötet, skicka helst som e-post till ordf@nackamiljo.se. Motioner och styrelsens förslag läggs ut på http://www.nackamiljo.se/motioner2016.html.

Styrelsen

Denna kallelse har lagts ut på webben som http://www.nackamiljo.se/nmrk2016.html


Nacka Miljövårdsråd
c/o Jan Åman
Plommongatan 9,  138 31  Älta
Hemsida: http://www.nackamiljo.se
E-post: ordf@nackamiljo.se
Telefon: 7733283