Nacka Miljövårdsråd

Årsmöte tisdagen 20 mars 2001 kl 19.00

 1. Ordförande Jan Åman öppnade mötet.

 2. Mötet förklarades behörigt utlyst.

 3. Föredragningslista för årsmötet fastställdes enligt kallelse.

 4. Till ordförande för årsmötet valdes Karin Sandqvist.

 5. Till sekreterare för årsmötet valdes Gunilla Holmlund.

 6. Till justeringsmän tillika rösträknare valdes Birgit Sundin och Lars Dixelius.

 7. Verksamhetsberättelsen för år 2000 föredrogs av Jan Åman. Nacka Miljövårdsråd har under 2000 lämnat ett flertal remissvar och yttranden. De flesta finns att tillgå på föreningens hemsida liksom "Miljövårdsnytt". Efter kort diskussion godkände årsmötet verksamhetsberättelsen.

 8. Mötet tog del av revisionsberättelsen.

 9. Årsmötet beviljade styrelsen ansvarsfrihet.

 10. Årsavgiften fastställdes enligt styrelsens förslag att vara oförändrad för år 2002.

 11. En motion har inkommit till årsmötet. Efter diskussion beslöt årsmötet att avslå motionen, bl.a. då grunden till motionen delvis förändrats genom att valberedningen har kandidater att föreslå till alla styrelseposter.

 12. Lennart Siik föredrog valberedningens förslag till styrelse.

 13. Årsmötet beslutade att välja styrelseledamöter enligt följande;

  Jan Åman, ordförande, omval 1 år
  Birgit Sundin, kassör, omval 1 år

  Efter diskussion samt omröstning valdes

  Carin Brand, omval 2 år,
  Björn Strehlenert, omval 2 år
  Brita Nyman, omval 1 år
  Gunilla Holmlund, nyval 1 år

  Bengt Mjöen framförde en reservation till protokollet som gällde svårigheten att vara trovärdig i Nacka Miljövårdsråd och samtidigt som politiker ta ställning i viktiga miljöfrågor.

  Årsmötet beslutade att välja styrelsesuppleanter enligt följande;

  Vilhelm Herlin, omval 2 år
  Tuva Wretblad, omval 2 år

 14. Årsmötet beslutade att välja revisorer och revisorssuppleanter enligt följande;

  Sten Hjalmarsson, omval 1 år
  Gabriel Izos, omval 1 år
  Fabian Edelstam, suppleant omval 1 år
  Karl Siik, suppleant omval 1 år

 15. Val av valberedning.

  Ingrid Lundahl och Lennart Siik avsade sig förnyat uppdrag. Årsmötet beslutade att välja Rolf Löfström, sammankallande, samt Ulf Kennermark.

 16. Övriga frågor. Bengt Mjöen presenterade bilder av miljön på Restaurantholmen. Han uppmanade andra miljöorganisationer att ge synpunkter på den byggnation som planeras.

  Företrädare från astma- och allergiförbundet ställde en fråga om Nackareservatet där det uppgift finns planer att anlägga en upplevelsepark. Jan Åman svarade att man inte tagit del av sådana planer men kommer att undersöka saken.

  Avslutningsvis uttryckte de närvarande sitt varma tack för det engagemang styrelsen visat och det omfattande arbete som utförts under det gångna verksamhetsåret.

 
Sekreterare Justerare Justerare
 
Gunilla Holmlund Birgit Sundin Lars Dixelius